Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokoksessaan 1.11. seuraavaa:

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätetään 22,25 %.

Perustelut: Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Kunnalla on taseessa alijäämää n. 165.000 euroa, joka tulee kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2020 ja hakenut korotusta myös vuodelle 2021. Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.  Perustetta tuloveroprosentin laskemiselle ei ole.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2022

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 hyväksytään seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
  • Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
  • Muu kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • Rakentamattomien tonttien (kaava-alueella) kiinteistöveroprosentti 3,00 %
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
  • Voimalaitosten veroprosentti 3,10 %

Perustelut: Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Kunnalla on taseessa alijäämää n. 165.000 euroa, joka tulee kattaa viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2020 ja hakenut korotusta myös vuodelle 2021. Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.  Perustetta kiinteistöveroprosenttien laskemiselle ei ole.

Hyväksyttiin.

HYVINVOINTIKERTOMUS 2021

Kunnanhallitus esittää hyvinvointikertomuksen vuodelta 2021 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

JPYP:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN UUDELLEEN

Kunnanhallitus valitsee Järvi – Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustaja  Ari-Matti  Sänkiahon  varaedustajan  toimikaudekseen  1.8.2021  – 31.5.2023.

Kunnanhallitus valitsi Ari-Matti Sänkiahon varaedustajaksi JPYP:n yhtiökokouksiin toimikaudekseen jäsen Teija Uitto-Kohosen esityksestä yksimielisesti Timo Vesalan.

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -HANKE, TÄYDENTÄVÄ HANKEHAKEMUS VUOSILLE 2021-2023 / KUNTIEN SITOUMUS

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta sitoutuu osallistumaan ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” -hankkeeseen vuosina 2021 – 2023.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISLUPA / SUVIRANTA

Kunnanhallitus myöntää rakennuspaikalle Suviranta Rn:o 2:147 poikkeamisluvan,  joka  on  myönnettävissä  maankäyttö-  ja  rakennuslain  171  §:n  perusteella edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein. Hakijalta  peritään  poikkeamisluvasta  rakennusvalvonnan  viranomaistehtävistä  perittävistä  maksuista  tehdyn  päätöksen  9  §:n mukainen maksu 600 €. Lupa on voimassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Tänä aikana hakijan tulee hakea kiinteistölleen käyttötarkoituksen muutos. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hyväksyttiin.

VESI- JA VIEMÄRILASKUN HUOJENNUS, TILA KOTIVAINIO

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja kiinteistön omistajalta laskutetaan yhteensä 945,44 euroa yllä olevan laskelman mukaisesti.  Perustelut: Vesivuoto on ollut asuinrakennuksen ja vanhan navettarakennuksen välissä, josta vesi ei ole voinut päätyä kunnalliseen viemäriverkkoon.

Hyväksyttiin.

METSÄTARHAN PÄIVÄKOTI / TOIMELAN KIINTEISTÖN SISÄILMASELVITYKSET JA KORJAUSTOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN SEKÄ MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN

Kunnanhallitus  hyväksyy  teknisen  lautakunnan  esityksen  ja  esittää  kunnanvaltuustolle vuoden 2021 talousarvion investointiosan muuttamista siten, että -Toimelan  kiinteistön  korjausten  käynnistämiseen  tarvittava  määräraha siirretään  vuoden  2021  talousarvion  investointiosan  kohdasta  091333, Entisen Osuuskaupan julkisivun kunnostaminen, 30.000 euroa perustettavalle kustannuspaikalle Toimelan kiinteistön peruskorjaus. – tekninen toimi käynnistää Toimelan kiinteistön ulkopuolisen kuivatuksen peruskorjauksen ja  tilaa korjaussuunnitelman  sisäilmaongelmien  korjaamiseksi.

 Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI