Virrat osallistuu Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshankkeeseen

0
Virtain kaupungintalo

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (13.3) osallistua Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshankkeeseen. Hankkeeseen osallistutaan 15 prosentin omarahoitus-osuudella, kuitenkin enintään 3187,50 eurolla kokonais-kustannuksista.

Esiselvityshankkeen ohjausryhmään Virtain kaupungin edustajaksi nimettiin ympäristöntarkastaja. Ähtärin kaupunki on pyytänyt Virtain kaupunkia osallistumaan hankkeeseen. Ähtärin reitillä sijaitsevien vesivoimaloiden säännöstelyn aiheuttamien ongelmien takia voimaloiden säännöstelyn kehittämiselle olisi tarvetta.

Inhanjoessa oleva säännöstelypato sääntelee Ähtärinjärveä ja Väli- ja Hankavettä. Sen vaikutukset ulottuvat myös kaikkiin alapuolisiin vesistöihin Killinkosken voimalaan saakka. Killinkosken voimala joutuu juoksuttamaan voimalan ohi ajoittain huomattavan määrän vettä, kun yläjuoksulla joudutaan tekemään säännöstelyluvan mukaisia kevät- ja kesäkuoppia. Kevät kuopalla tarkoitetaan järven vedenkorkeuden alentamisia alkukeväällä, jotta järvessä on tilaa lumen sulamisvesille.  Kesäkuopalla taas tarkoitetaan alkukesän aikaista voimalaitosten vedenjuoksutusta.

Ähtärin kaupunki on esiselvityshankkeen hakijana. Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jossa on edustajat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, voimayhtiöistä (Killin Voima Oy ja Koskienergia Oy), kaikista alueen kunnista (Ähtäri, Virrat, Alajärvi ja Soini) ja osakaskuntien edustajat. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 42500 euroa.

Virtain kaupunki hakee Taiken (Taiteen edistämiskeskus) erityisavustusta harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Kulttuurimatkailun polku pohjoisella Pirkanmaalla-hankkeen tavoitteena on hankealueen taide- ja kulttuuritoimijoiden keskinäinen verkostoituminen alueen matkailutoimijoiden kanssa, tiedon vaihto, kumppanuuksien rakentaminen ja tuotekehitystä- ja markkinointia palveleva yhteistyö sekä yhteisten kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen ja myyntiin saattaminen. Kulttuurimatkailu polku pohjoisella Pirkanmaalla-hanke on tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena Virtain kaupungin, Ruoveden kunnan sekä mahdollisesti

Mänttä-Vilppulan kaupungin hama-alueilla. Hallinnoijana toimi Virtain kaupunki. Kokonaisbudjetti on maksimissaan 47890 euroa. Virtain omarahoitusosuus on maksimissaan 4000 euroa. Hankkeen budjetti ja omarahoitusosuus riippuvat siitä osallistuuko Mänttä-Vilppula hankkeeseen. Kaupunginhallitus merkitsi hankkeen tiedoksi ja oikeutti kaupunginjohtajan jättämään hankehakemuksen.

Omistajakuntaostona päätettiin ostaa Oy Runoilijan tieltä vapaalippuja tai järjestää risteilyjä S/S Tarjanteelta 10.000 eurolla.

Kaupunginvaltuustolle esitetään tilinpäätöksen 2022 negatiivisten talousarviopoikkeamisten hyväksymistä. Tämän hetken valmistelutilanteen mukaan kaupungin ylijäämä on n. 3.2 milj. euroa. Hyvään tulokseen ovat merkittävimmin vaikuttaneet talousarvioon nähden toteutuneet verotulot ja rahoitustuotot.

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun elinvoimaohjelmasta vuosille 2023-2025. Ohjelman pääteemoiksi on valittu yritystoiminnan kehittäminen., osaava työvoima, elinvoimainen kaupunki, aktiiviset kylät, hankinnat ja matkailu.

Kaupunginhallitus nimesi puhujaksi veteraanipäivän (27.4) juhlaan Pentti Tikkasen ja seppeleenlaskijoiksi Killinkoskelle ja Virroille Johanna Saarisen ja Keijo Kalevan. -jr


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI