Virtain Liedenpohjassa tutkittiin entistä saha-aluetta – ei merkittävää haittaa

0
Liedenpohjan Saha

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain Liedenpohjassa tutkittiin entisen saha-alueen pohjavettä, pintamaata ja sedimenttiä – haitallisten aineiden kulkeutuminen tai niille altistuminen ei merkittävää.

Entisen Toisveden Puun sahan alueella tehtiin ympäristöteknisiä tutkimuksia kesän 2022 aikana. Alueella todettiin maaperässä lievästi kohonneita PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia, mutta haitallisten aineiden kulkeutumisen tai niille altistumisen nykytilanteessa ei arvioida olevan kohteessa merkittävää. Tutkimukset olivat osa valtakunnallista Maaperä-kuntoon-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita.

Virtain Liedenpohjassa tutkittiin entisen Toisveden Puun sahan alueella maaperän, pohjaveden ja sedimentin haitallisten aineiden pitoisuuksia kesäkuun 2022 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Alueen pohjavedessä ei todettu viitteitä sahatoiminnasta. Tutkimusten perusteella maaperässä todettujen haitta-aineiden kulkeutumista ei ole merkittävästi määrin tapahtunut eikä niille altistumista arvioida nykytilanteessa tapahtuvan.

Tutkimuksissa ei kuitenkaan paikannettu mahdollisen entisen kastelualtaan sijaintia tai paikkaa, jonne olisi mahdollisesti haudattu ky5-sinistymisenestoainetta sisältäviä säkkejä. Epävarmuuden poistamiseksi alueella suositellaan toteutettavan lisätutkimuksia keväällä 2023, joiden perusteella puhdistustarvetta arvioidaan uudelleen.

Lisätutkimuksia ja alueelta ympäristöön kohdistuvien vaikutusten tarkempaa selvittämistä varten sahan historiasta pyydetään lisätietoja ja mahdollisia valokuvia sahan ajalta. Esimerkiksi tietoja voi toimittaa yhteyshenkilöille: Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), Maarit Joukainen, puh.0295036374, sähköposti: maarit.joukainen@ely-keskus.fi, Envineer Oy (tutkimuksen toteuttaja), Marjaana Salonen, projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija  puh.050364980, ja Virtain kaupunki, Hanna Honkonen puh. 04471514,

Tutkitulla alueella on ollut sahatoimintaa vuoteen 1960 saakka ja alueella sijaitsee edelleen suuri osa sahan toiminnan aikaisia rakennuksia. Aluetta ei ole tutkittu aikaisemmin. Vuoden 2022 tutkimuksissa otettiin pohjavesinäytteet alueen kolmesta pohjavesiputkesta (kaksi näytteenottokierrosta), maaperänäytteet 32 tehdystä koekuopasta ja viidestä pinta-maanäytteestä ja sedimenttinäytteet kahdeksasta ranta-alueelta valitusta tutkimuspisteestä.

Tutkimusten yhteydessä maaperässä havaittiin paikoin runsaasti puu-, metalli -ja muovijätettä maa-aineksen seassa etenkin tutkimusalueen itäosassa.  Pääasiassa havaitut jätteet sijoittuivat pintamaakerroksen alapuoliseen maakerrokseen (0,5-2,0 m). Kohteen maaperässä todettiin paikoin VNa 214/2007 mukaisten alemman ohjearvotason ylittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia, mutta kohteessa ei tutkimuksen edustamilta osin arvioida olevan päättyneestä sahatoiminnasta aiheutuvaa haittaa ympäristölle ja/tai terveydelle sen nykyiselle käyttömuodolle (teollisuusalue).

Tehty selvitys oli osa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyön toteutti Envineer Oy.-jr


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI