Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 20.6.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen. Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Syyskuussa 2020 pidetyn hallituksen budjettiriihen päätösten mukaan hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset. Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistettiin 1.3.2021 työllisyyden edistämisen kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Kevään 2021 puoliväliriihessä hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2024. Samalla hallitus päätti jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Hallitus linjasi, että siirron
yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000– 10 000 lisätyöllistä. Linjauksen mukaan valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin sekä työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Valtio ja kunnat jakaisivat työvoimapalveluiden rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. Uudistusta on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisuudessa toimivassa Työvoimapolitiikan palvelurakenne – alatyöryhmässä.
Tavoitteet:
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena
on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja
kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä
asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli. Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja, jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan 7 000–10 000 henkilön työllisyysvaikutusta.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteessä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, Kuortane ja Seinäjoki)

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnonympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, Kuortane ja Seinäjoki): Arviointiohjelmassa esille tuotu suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tullaan arvioimaan on kaikkiaan kannatettava. Esimerkiksi hankkeen ja toiminnan vaikutukset maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin on tärkeää arvioida, huomioiden kulttuurimaiseman merkitys Kuortaneella. Tärkeää on arvioida myös esimerkiksi vaikutukset linnustoon ja yleensä luonnonympäristöön. Kaikkiaan ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttaminen huolellisesti ja monipuolisesti on
oleellista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Anne Haapa-aho, jonka hallintolain tarkoittama läheinen on alueen maanomistaja, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Riikka Varila toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Lausunto Palopättäränmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa lausuntonaan Seinäjoen kaupungille Palopättäränmäen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ettei sillä ole siihen huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Anne Haapa-aho, jonka hallintolain tarkoittama läheinen on alueen maanomistaja, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Riikka Varila toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Lausuntopyyntö Lappakankaan pohjavesialueen rajamuutoksesta

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen
2) antaa lausuntona ELY-keskukselle ympäristölautakunnan esityksen, ettei
kyseisestä rajausmuutoksesta ole kunnalla huomautettavaa ja että rajausmuutos
on perusteltu hyvin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Eeli Mäki-Mustapää alueen maanomistajana ja Susanna Ylikantola, jonka hallintolain mukainen läheinen on alueen maanomista, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ulla Siljamäki ja Antti Yli-Hynnilä osallistuivat varajäseninä tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Lausuntopyyntö (Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet)

Etelä-Pohjanmaan liitto pyrkii vaikuttamaan seuraavan maan hallituksen hallitusohjelmalinjauksiin asettamalla maakunnallisia hallitusohjelmatavoitteita. Liitto on pyytänyt kommentteja hallitusohjelmatavoiteluonnokseen 30.6.2022 mennessä. Kommenteissa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että taso johon vaikutetaan, on valtiotasoiset politiikkatoimet. Maakunnan sisäiset aluekehittämistavoitteet on huomioitu tuoreessa maakuntastrategiassa ja maakuntahallituksen 21.2.2022 vahvistamissa edunvalvontatavoitteissa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoiteluonnoksesta: Päämäärät seuraavalle hallitukselle ovat kannatettavia. Kuortaneen kunnan kannalta erityisesti työvoiman saannin eteen työskenteleminen sekä logistiikkayhteyksien parantaminen ovat oleellisia kysymyksiä. Näiden välillä vallitsee myös vahva keskinäisriippuvuus. Työvoimakysymysten osalta tarvitaan yhteistyötä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Esimerkiksi tavoiteluonnoksissa esille nostetut alueiden yksilöllisiin työllisyyshaasteisiin kohdentuvien toimenpiteiden tarve, toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen sekä työ- ja koulutusperäisen
maahanmuuton edistäminen on merkittäviä asioita. Tieverkon parantamisen osalta Kuortaneen kunta haluaa korostaa, että pääväylien osalta myös poikittaisten, alemman verkon tieyhteyksien kehittäminen on hyvin tärkeää maakuntien saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden kannalta. Myös näiden kehittämiseen tähtäävää vaikuttamistyötä tulee jatkuvasti tehdä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnon Kuurtanelaane -huomionosoituksen saaja 2022

Kunnanhallitus on 1.10.1979 päättänyt toimikunnan esityksen pohjalta tunnustus-
palkinnosta seuraavaa:
” Kuortaneen kunta myöntää tunnustuksesta ansiokkaasta toiminnasta Kuortaneen hyväksi Kuortane-mitalin, jonka saaja on oikeutettu käyttämään Kunnon Kuurtanelaane -arvonimeä. Tunnustuspalkinto jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa Kuurtanes-päivän yhteydessä ja ulkokuntalaisille virallisten vierailujen yhteydessä.”

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimikunnan esityksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Porin Prikaatin 2/2022 saapumiserän valatilaisuus Kuortaneella 11.8.2022

Porin prikaatin Pohjanmaan jääkäripataljoonan 2/2022 saapumiserän sotilasvakuutus ja -vala järjestetään torstaina 11.8.2022 Kuortaneella. Alokkaita on noin 500 ja Porin prikaatin muuta henkilöstöä noin 100. Varusmiesten läheisiä odotetaan saapuvaksi noin 1500 – 2000 henkilöä. Lisäksi toivotetaan kaikki kuntalaiset ml. koululaiset seuraamaan tapahtumaa. Kuortaneen kunta kutsuu kunnan sotiemme veteraanit, sotainvalidit ja lotat puolisoineen sekä sidosryhmien edustajat seuraamaan sotilasvalan vannomista ja ohimarssia. Porin prikaatin komentaja vastaanottaa sotilasvakuutuksen, -valan ja ohimarssin. Paraatijoukkoja komentaa Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentaja. Valatilaisuutta valmistellaan yhteistyössä Porin Prikaatin ja Kuortaneen kunnan kesken.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuntamarkkinoille osallistuminen 14.-15.9.2022

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu vuoden 2022 Kuntamarkkinat tapahtumaan ja kutsuu mukaan kunnanhallituksen kokouspiiriin kuuluvat henkilöt ja johtoryhmän jäsenet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI