Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6. seuraavasti:

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE JULKISTEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin. Alajärven kaupungin näkökulmasta olennaisia kohtia lainsäädäntöehdotuksessa on järjestämisvastuun edellytykset sekä muutoksen rahoitus.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Alajärven kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Hyväksyttiin.

LÄÄKÄRIEN TILAPÄISMAJOITUKSEEN TARKOITETUN TILAN VUOKRAAMINEN JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALLE

Järvi-Pohjanmaan perusturva siirtyy osaksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023. Samassa yhteydessä voimaanpanolain mukaan Järvi-Pohjanmaan perusturvan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissai-raanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1. päivänä tammikuuta 2023. Järvi-Pohjanmaan perusturvan käytössä on lisäksi ollut ns. vanhan sairaalan rakennuksessa tiloja, jotka on kunnostettu lääkäreiden tilapäismajoitukseen tarkoitetuksi tilaksi. Vanhan sairaalan tilat ja em. tilapäismajoitustilat eivät kuulu em. voimaanpanolain 22 §:n mukaisiin tiloihin ja niiden hallinta ei siirry hyvinvointialueelle. Voimaanpanolain 21 §:n mukaan hyvinvointialueelle toimitetaan selvitys ns. siirtyvistä sopimuksista, mikä tarkoittaa myös erilaisia toimintaan liittyviä tilojen vuokrasopimuksia. Vuokrattava tila on yksi työhuone 110 m2 ja sen vuokra on 415,00 /m2/ kk + kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja Alajärven kaupungin välisen vuokrasopimuksen.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN LISÄSELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE

Alajärven kaupunginvaltuusto on 21.2.2022 § 3 antanut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-alueelle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 616/2021 (myöhemmin VPL) 26.1 §:n mukaisesti selvityksen 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, sopimuksista ja vastuista. Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopi-muksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.2.2022 § 3 päättänyt
seuraavaa:
– antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 5–9 mukaisen selvityksen
– esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Alajärven kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle
– varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja
– valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.
Lisäselvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
Täydentäen aikaisemmin annettua selvitystä Järvi-Pohjanmaan perusturvan käytössä olevaa irtaimistoa Alajärven kaupunki antaa liitteiden mukaiset lisätiedot:
– liite 42 Lääkintälaitteet Akuuttiosasto
– liite 43 Sairaalalaiteluettelo Alajärven ja Lehtimäen keittiöt
– liiteet 44 ja 45 Sairaalalaiteluettelo kotisairaala
– liite 46 Sairaalalaiteluettelo Kultakämmen
– liite 47 Järvi-Pohjanmaan ja Alajärven kaupungin siirtyvät ajoneuvot
Lisäselvitys siirtyvistä sopimuksista
Täydentäen aikaisemmin annettua selvitystä Alajärven kaupunki antaa Järvi-Pohjanmaan perusturvan siirtyviä päivitettyjä sopimuksia ja lisäksi on uusia solmittuja sopimuksia koskevat tiedot liitteiden mukaisesti:
– liite 48 Järvi-Pohjanmaan uudet siirtyvät sopimukset
– liite 49 Järvi-Pohjanmaan päivitetyt siirtyvät sopimukset

Alajärven kaupungin omistamia tiloja koskevat vuokrasopimukset 1.1.2023 lähtien VPL 22 §:n mukaan Alajärven kaupungin järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Edelleen VPL 22 §:ssä on todettu seuraavaa:
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. VPL 22 §:ssä tarkoitettu tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä on annettu valtioneuvoston asetuksella VM/2022/57. Vuokra-asetuksessa kiinteistöjen huolto sisältyy ylläpitokorvaukseen. Alajärven kaupungin talonmiehet/ammattimiehet ovat huolehtineet apuvälinekeskuksen omistamien laitteiden ja välineiden huollosta, korjauksesta ja kuljetuksesta asiakkaille. Sopimusta sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen kanssa ei ole ollut erikseen. Samoin kiinteistöjen sairaalalaitteiden/ irtaimiston korjauksesta ja huollosta ovat vastanneet pääosin kiinteistöjen talonmiehet/ ammattimiehet.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki päättää 21.2.2022 tekemänsä selvityksen lisäksi
1) antaa liitteinä 42–47 olevat lisätiedot Järvi-Pohjanmaan perusturvan siirtyvästä omaisuudesta
2) antaa liitteinä 48–49 olevat lisätiedot Järvi-Pohjanmaan siirtyvistä sopi-muksista, ja
3) esittää, että hyvinvointialueen omistukseen siirtyvään irtaimiston kunnossa-pidosta ja apuvälinekeskukselle kuuluvien asiakkaiden käytössä olevien apuvälineiden korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä apuvälineiden kuljettamisesta asiakkaille solmitaan erillinen sopimus, mikäli näiden tehtävien hoito ei siirry hyvinvointialueen henkilöstön vastattavaksi.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään niin, että lisätään esitykseenuusi kohta 3) ja aikaisempi kohta 3) siirtyy kohdaksi 4.
Uusi kohta 3:
3) antaa lisätietona liitteenä 50 olevan luettelon Järvi-Pohjanmaan siirtyvistä ICT sopimuksista, ja

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISLUPA, KIINTEISTÖ OY LEHTIMÄEN KAUPPAPAIKKA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että hakija vastaa kustannuksellaan johdinalueelle rakennuksen sijoittumisesta syntyneistä kustannuksista. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätöksestä määräytyy hakijalle hyväksytyn taksan mukainen maksu.
Myönteinen päätös 528 €. Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Alajärven kaupungin rakennusvalvonnalle, hakijalle sekä lausunnon antajille.

Merkittiin, että Antti-Kalle Levijoki oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.02–17.07. Esteellisyysperusteena hakijayhtiön omistajan päättävissä elimissä toimiminen.

Hyväksyttiin.

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.4.2022 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston 25.4.2022 pitämän
kokouksen päätökset täytäntöön.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI