Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 6.6.


ESI, PERUS JA LUKIOOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ
JÄRVISEUDUN KUNTIEN KANSSA


Kunnanjohtajan esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää aloittaa yhteisen koulutuk-
sen järjestämismallin valmistelun

rjestämismallisuunnitelma sisältää aikataulun yhteiseen palveluntuottajaan siirtymisestä, esityksen aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunnitelman palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta

valtuuttaa yhteistyömallin valmisteluryhmäksi Alajärven ja Evijärven sivis-
tystoimenjohtajat, Lappajärven sivistysjohtaja/lukion rehtori, JAMIn johtaja, Alajärven ja Vimpelin yhteinen lukioopetuksen rehtori sekä Evijärven yläkoulun ja lukion rehtori. Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa valtuustojen päätösten jälkeen

valmistelutyöryhmä raportoi kaupungin ja kunnanjohtajille työn etenemi-
sestä. Kaupungin ja kunnanjohtajilla on läsnäolooikeus valmistelutyö-
ryhmän kokouksissa.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN SELVITYS ETELÄPOHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunta päättää
21.2.2022 § 2 tekemänsä selvityksen lisäksi

1) ilmoittaa EteläPohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että Vimpelin kunnan ja JärviPohjanmaan perusturvalautakunnan väliset vuokrasopimukset Vimpelin kunnan omistamista toimitiloista eivät siirry sellaisenaan, koska yhteistoimintasopimus päättyy 31.12.2022. Vimpelin kunnan ja hyvinvointialueen välillä tulee tehdä uudet vuokraasetuksen mukaiset vuokrasopimukset 1.1.2023 alkaen kuntien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi

2) antaa tarkennetun arvion siirtyvän irtaimen omaisuuden Vimpelin kunnan taseessa olevasta arvosta, liite 1

3) antaa tarkennetun arvion EteläPohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta, liite 2.

4) esittää, että hyvinvointialueen omistukseen siirtyvään irtaimiston kunnossapidosta ja apuvälinekeskukselle kuuluvien asiakkaiden käytössä olevien apuvälineiden korjaus ja kunnossapitotöistä sekä apuvälineiden kuljettamisesta asiakkaille, solmitaan erillinen sopimus, mikäli näiden tehtävien hoito ei siirry hyvinvointialueen henkilöstön vastattavaksi.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTO HALLINTOOIKEUDELLE / VALITUS

Kunnanjohtajan esitys:

Vimpelin kunta lausuntonaan ilmoittaa seuraavaa:
1. Vimpelin kunta vaatii valituksen hylkäämistä vaatimuksiltaan ja perusteil-
taan, koska kunnanhallituksen päätös 25.4.2022 § 144 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Perustelut:

Päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä asian käsittelyyn osallistunut esteellisiä henkilöitä, koska Marko Timo ei ole Vimpelin kunnan palveluksessa, jolloin hallintolain 28.1. kohta 4 (palvelussuhdejäävi) ei tule sovellettavaksi. Vimpelin kunnalla on ostopalvelusopimus siten, että Alajärven kaupunki tuottaa mm. opetustoimen ja varhaiskasvatustoimen palvelut Vimpelin kunnalle. Marko Timo on Alajärven kaupungin vi-
ranhaltija.

Päätös, mihin tontille tai mihin kiinteistöön Vimpelin esi ja perusopetuksen oppilaiden (04luokat) opetuksen tarvitsemat väistötilat teknisesti sijoittuvat lukuvuoden 20222023 alusta lukien, ei tuo hänelle hyötyä tai haittaa, vaikka hän työskentelee osan työajastaan alueella, joihin 25.4.2022 § 144 oli äänestyspäätöksellä väistötilat suunniteltu sijoitetta-
vaksi.
Marko Timon ei voida katsoa olevan myöskään hallintolain 28.1. §:n 4. kohdan mukaisessa toimeksiantosuhteessa käsiteltävään asiaan samoin em. perustein, koska häneltä ei ole tilattu selvitystä eri tilavaihtoehtojen suhteen.
2. Vimpelin kunta pyytää hallintooikeudelta, että täytäntöönpanokieltoa ei aseteta ja kunta voi jatkaa väistötilojen suunnittelua ja hankintaa niin, että väistötilat voidaan järjestää Aapiskujan koulun oppilaille mahdollisimman nopealla aikataululla.

Hyväksyttiin.

OHJAUS YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE / JÄRVINET OY

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat ohjeet:
yhtiön hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi voidaan hyväksyä

yhtiön hallitukselle voidaan antaa valtuutus toteuttaa suunnattu osakeanti Perhon kunnalle
ja kunnanhallitus esittää nimettäväksi edustajan yhtiön hallitukseen.

Hyväksyttiin ja esitetään hallitukseen nimettäväksi Hannu Takala.

KOKOUSKALENTERI 2022

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy alustavan toimintakalenterin työsuunnittelun pohjaksi joulukuun loppuun 2022.


Hyväksyttiin.

VALTUUTETTUJEN ALOITTEET / YHTEISET KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT


Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja antaa lisävalmisteluohjeet.


Hyväksyttiin.

JÄRVISENERGIA OY:N LAINATAKAUS

Hallinto ja talousjohtajan esitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1) myöntää yhteensä enintään 500 000 euron määräisen Vimpelin kunnan omavelkaisen takauksen JärvisEnergia Oy:n Alajärven Osuuspankilta nostettavaan 1 500 000 euron suuruiseen lainaan siten, että Vimpelin kunnan vastuu on aina enintään 1/3 kyseisen lainan jäljellä olevasta pääomasta ja siihen liittyvistä kuluista ja koroista. Vastavakuutena on
yrityskiinnitys.

2) että JärviSEnergia Oy:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta peritään yhtiöltä vuosittain 0,55 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan tilivuoden lopussa jäljellä olevasta pääomasta.

3) oikeuttaa kunnanhallituksen tarkistamaan takausprovision määrää myöhemmin, mikäli säädökset tai määräykset mahdollistavat tai edellyttävät.

Hyväksyttiin lisäyksellä, että Alajärven kaupunki ja Lappajärven kunta tekevät samansisältöiset päätökset.

KÄYTTÖPÄÄOMALAINA / VIMPELIN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY / TEKOJÄÄ HANKE

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry:lle myönnetään korotonta lainaa 100 000 euroa Vimpelin tekojää hankkeen toteuttamista varten väliaikaisrahoituksena, lainaaika 26 kk, korko 0 % ja muut ehdot velkakirjan mukaan. Velka kirjataan kunnan taseeseen kohtaan lainasaamiset muilta (1655/1500).

Hyväksyttiin.

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET V. 2023

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2023 talousarvion laadintaa varten Vimpelin kunnan omaan palvelutuotantoon:
Lautakuntakohtaiset kehykset toimielimille talousarvion laadinnassa vuodelle 2023 on lähtökohtaisesti käyttötalousmenojen osalta vuoden 2021 tilinpäätös lisättynä 2 %. Raamissa tulee kuitenkin huomioida kustannuspaikkatasolla toiminnallisen muutoksen vaatima määrärahatarve joko lisäävästi tai vähentävästi (käyttötaloustulot ja menot) erityisesti teknisen lautakunnan tulosalueella (hyvinvointialueen käynnistyksen vaikutus).

Talousarvioehdotukset on laadittava annettuun kehykseen arvonlisäverotto-
mina hintoina.

sivistys ja varhaiskasvatustoimen käytössä olevien väistötilojen ja/tai väistöstä aiheutuvat lisäkustannukset (verrattuna vuoden 2022 talousarvioon) teknisen lautakunnan tukipalvelun kustannuksissa, huomioidaan arvioidun toteuman suuruisena (lisäkustannukset nykyiset kustannukset = lisäys). Tämä huomioidaan Alajärven sivistyslautakunnalle annettavaan tilaukseen lisättynä mahdollisilla muilla väistöistä aiheutuvilla kustannuksilla mm. oppilaskuljetuskustannukset.

asukaslukuna käytetään 2756 asukasta.

Järvinet Oy toimittaa palkkaennusteet vuoden 2023 osalta. Palkkalaskelmat pyydetään siten, että vuodelle 2023 palkat lasketaan + 2 % perusteena toukokuun 2022 maksettu palkka. Kustannuspaikkakohtaisesti palkat tarkistetaan ja sijoitetaan vuoden 2023 talousarvioon elokuussa hallinto ja taloustoimiston kanssa käytävissä talousarvion valmisteluneuvotteluissa huomioiden hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö.

tekninen toimi toimittaa tuottamiensa tukipalveluiden (tila, ravitsemus ja puhdistuspalvelut) kustannusarviot 19.8.2022 mennessä laskentasihteerille.

Investointien euromääräinen aktivointiraja on 10.000 euroa (alv 0 %), jota alemmat hankinnat varataan käyttötalousosaan. Kiinteistöistä tehdään vuosipoistojen määrän mukainen vuokrasopimus palvelun tuottavan lautakunnan  kanssa (Alajärven sivistyslautakunta).

Talousarvion investointiosan valmistelusta vastaa tekninen lautakunta kiinteistöjen ja vesi ja viemärilaitoksen osalta. Hallinto ja taloustoimisto vastaa kunnanhallituksen alaisen toiminnan ja palvelujen (sivistystoimi) irtaimiston hankintojen valmistelusta ja vapaaaika ja kulttuurilautakunta irtaimistohankintojen valmistelusta omalta vastuualueeltaan. Investointiosa tulee olla käsiteltynä ja hyväksyttynä lautakunnissa 31.10.2022 mennessä.
Tavoitteellinen investointiosan raami vuodelle 2023 on n. 1,5 milj. euroa netto taloussuunnitelman 20232024 mukaisesti.

Alajärven kaupunki on ilmoittanut sivistyspalvelujen tilaajaneuvottelujen ajankohdaksi 29.9.2022 klo 17.0020.00.

Lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät omat talousarvioehdotuksensa 31.10.2022 mennessä. Lautakunnan talousarviokokouksessa mahdollisuuksien mukaan ei tulisi käsitellä muita asioita. Erityistä huomiota talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää tavoitteiden mitattavuuteen ja asetantaan.

hyväksytyt lautakuntien talousarvioehdotukset (talousarviotaulukot, henki-löstösuunnitelma ja talousarviokirjan tekstiosat) tulee toimittaa heti niiden valmistuttua hallinto ja talousjohtajalle ja viimeistään 31.10.2022 mennessä

hallinto ja taloustoimi kokoaa talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Talousarvion osiot ovat yleiset perusteet, tuloslaskelmaosa,
käyttötalousosa, investointisuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja taloussuunni-
telma.

kunnanvaltuustolle on toimintasuunnitelmaan merkitty iltakoulu 24.10., jossa
on esillä erityisesti vuoden 2023 investointiosa ja suunnitelmavuodet 2024
2027

talousarvioehdotukset esitellään kunnanhallitukselle marraskuun aikana

hallinto ja talousjohtaja tekee talousarvioehdotukseen hallituksen päättämät
muutokset/korjaukset ja hallituskäsittelyn tuloksena hallitus hyväksyy talous-
arvioehdotuksen ja esittää talousarvioehdotuksen valtuustolle hyväksyt-
täväksi joulukuussa pidettävään kokoukseen.

Hyväksyttiin.

LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion investointiosaan varataan 500 000 euron määräraha avattavalle kustannuspaikalle. Määräraha katetaan lainanotolla.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja tiedotti ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista sekä
tulevan kesän Pesisfestivaalien järjestelyistä.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI