Alajärven kaupungihallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 11.10. (lyhyesti)

OSALLISTUMINEN TOKYO 2020 -TAPAHTUMAAN

Alajärven kaupunginhallituksen 11.5.2018 hyväksymän ja 19.6.2018 voimaan tulleen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajan ulkomaille tehtävistä virkamatkoista päättää kaupunginhallitus, kun kyse on yli viisi (5) kalenteripäivää kestävästä matkasta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja alle viisi (5) kalenteripäivää kestävästä matkasta.

Finland Japan Culture and Education ry on Suomen ja Japanin välillä toimiva kulttuuri- ja koulutusvientiyhdistys. Se järjestää 26.11.–5.12.2021 opinto- ja tutustumismatkan Tokyo 2020 -tapahtumaan. Matkalle on kutsuttu mukaan mm. Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven kunnan johtoa.

Matkan tarkoituksena on

– kahden samalaisen elinkeinorakenteen omaavan Japanin prefektuurin saaminen kaupungin yhteistyökumppaniksi (Kawagoe City ja Saitama Prefecture)

– tutustua Japanin ja nimenomaisten alueiden koulutusjärjestelmään

– koulutusyhteistyön ja elinkeinotoiminnan edistäminen ja yhteistyön kehittäminen em. prefektuurien ja Järviseudun kuntien (3 kuntaa) välillä.

Matkan aikana vieraillaan Kawagoe’ssa (kaupunki) ja Saitama’ssa (prefektuuri) sekä osallistutaan 30.11.2021 Tokion olympialaisia varten rakennettuun Suomen paviljonkiin (Metsä Pavillion Day), jolloin Alajärven kaupunginjohtajalla sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnanjohtajilla on puheenvuorot. Metsä Pavillion Day koostuu kolmesta 2 tunnin mittaisesta keskustelutilaisuudesta elinkeinoyhteistyön, koulutusyhteistyön ja matkailuyhteistyön teemoista ja mahdollisuuksista. Business Finland kutsuu erikseen japanilaisia yhteistyötahojaan tähän tilaisuuteen.

Matkan kokonaiskustannus on noin 3 000 euroa sisältäen lennot, lentokenttäkuljetukset, majoitukset sekä päivärahat.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtaja Vesa Koivusen osallistumisen Tokyo 2020 -tapahtumaan.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Vesa Koivunen oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.41–17.14, esteellisyyden perusteena henkilöjääviys. Koivusta kuultiin asiantuntijana ennen asian käsittelyä.

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdolla, että matkalle osallistuvat myös Lappajärven ja Vimpelin kunnanjohtajat. Lisäksi kaupunginjohtajan tulee toimittaa kaupunginhallitukselle matkaraportti jälkikäteen.

KAUPUNGINJOHTAJA VESA KOIVUSEN VUOSILOMA

Alajärven kaupungin johtamissopimuksen mukaan kaupunginjohtajan vuosilomista, talkoovapaista sekä koulutusvapaista ym. virkavapaista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja Vesa Koivusella on lomavuodelta 2020 käyttämättä 15 lomapäivää.

Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Koivusen vuosiloman ajalle 18.–24.10.2021.

Hyväksyttiin.

VUODEN 2021 TALOUSARVIOLAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2021 talousarvion rahoituslaskelma sisältää pääsääntöisesti kaupungin investointien vuoksi pitkäaikaista lainanottoa yhteensä 4,0 M€. Merkittävin käynnissä oleva rakennushanke on paloasema, jonka kustannukset sijoittuvat valtaosin kuluvalle vuodelle. Investointien rahoitusta on hoidettu alkuvaiheessa lyhytaikaisella rahoituksella.

Talousarvion mukaan pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 4,3 M€, joten rahoituslaskelman mukaan lainakanta ei kasvaisi vuonna 2021. Talousarviolainaa nostetaan rahoitustarpeeseen 4.000.000 euroa.

Hankintalain 9 §:n 9 kohdan mukaisesti hankintalakia ei sovelleta keskuspankkipalveluja taikka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen laskemiseen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja koskeviin hankintoihin sekä muihin liiketoimiin, joilla hankintayksikkö hankkii rahaa tai pääomaa. Hankintayksikkönä tässä tapauksessa toimiva Alajärven kaupunki voi siis suorittaa hankinnan harkintansa mukaan.

Kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen:

Kaupunginhallitus päättää, että laina nostetaan kiinteäkorkoisena koko laina-ajalle ja hyväksyy seuraavan lainatarjouksen:

Kuntarahoitus Oyj

– Lainamäärä 4.000.000 euroa

– Laina-aika 10 vuotta

– Laina nostetaan kiinteäkorkoisena, jolloin korko on koko laina-ajan 0,300

% (= korkoindikaatio, lopullinen korko vahvistetaan lainan tekohetkellä)

– Korot ja lyhennykset kaksi kertaa vuodessa

– Luotosta ei peritä järjestelypalkkiota, palvelumaksuja tai muita kuluja.

Perusteluna todetaan, että Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hyväksyttiin.

ALUEVAALIT 2022 / YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA AUKIOLOAJAT

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Kaupunginhallituksen tulee määrätä ennakkoäänestyspaikat sekä niiden aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ja ilmoitettava tiedot vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään 5.11.2022.

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on Alajärvellä kaksi. Niiden sijainnit ja aukioloajat ovat seuraavat:

  1. Alajärven kaupunginvirasto, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi

Aukioloajat:

12.–18.1.2022 klo 9.00–18.00.

  1. Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki

Aukioloajat: 14.–15.1.2022 klo 9.00–18.00.

Hyväksyttiin.

ALUEVAALIT 2022 / VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12.–15.1.2022 (keskiviikosta lauantaihin).

Kaupunginhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat vuonna 2022

toimitettavissa aluevaaleissa ovat seuraavat:

001 Itäinen Kaupungintalo

002 Läntinen Paavolan koulu

003 Eteläinen Lehtimäen palvelupiste

Hyväksyttiin.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEKSI

Kaupunginhallitus valitsi keskusvaalilautakuntaan valtuuston toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet

Markus Hirvelä, Saija Halme, Anneli Murto, ja Jouko Salmenautio

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä

Aana Vainio, Satu Mäkelä-Laine

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Markus Hirvelä ja varapuheenjohtajaksi Saija Halme.

Kristallipuoluetta ja Vasemmistoliittoa on pyydetty toimittamaan ehdotuksia keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi 17.10.2021 mennessä.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja vähintään kaksi varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTOPYYNTÖ / ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIO 2022

Kaupunginhallitus antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

Hyväksyttiin.

ANOMUS EPANET-VERKOSTON KOORDINAATION JATKORAHOITUKSESTA

Kaupunginhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 12.990 euroa vuodessa vuosille 2022–2024. Määräraha katetaan kohdasta Kaupunginhallitus / Projektien kuntaosuudet

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja hallituksen jäsen Aino Kanervikkoaho-Kataja olivat esteellisinä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.41–17.42, esteellisyyden perusteena Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:n hallituksen jäsenyys ja varajäsenyys. Koivusta kuultiin asiantuntijana ennen asian käsittelyä.

Hyväksyttiin.

AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUIDEN MYYMISESTÄ LAPPAJÄRVEN KUNNALLE

Alajärven kaupungin ja Lappajärven kunnan viranhaltijat ovat käyneet neuvotteluja varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä Alajärven kaupungin tuottamaksi. Neuvotteluihin ovat osallistuneet Lappajärven kunnan hallintoja sivistysjohto sekä Alajärven sivistystoimen hallinto.

Alajärven kaupunginhallitus

  1. hyväksyy laaditun aiesopimuksen ja esittää Alajärven kaupunginvaltuustolle sekä Lappajärven kunnanhallitukselle/-valtuustolle sen hyväksymistä ja
  2. aloittaa ostopalvelusopimuksen laatimisen yhteistyössä Lappajärven kunnan kanssa.

Hyväksyttiin.

AIESOPIMUS LAPPAJÄRVEN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUIDEN SIIRTÄMISESTÄ ALAJÄRVEN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI

Alajärven kaupunki ja Lappajärven kunta ovat tänään allekirjoittaneet seuraavan sisältöisen aiesopimuksen koskien varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisesta 1.8.2022 alkaen.

  1. Lappajärven kunta siirtää varhaiskasvatuksen toiminnan osaksi Alajärven kaupungin sivistyslautakunnan ylläpitämää varhaiskasvatusta siten, että Lappajärven kunta tilaa ja Alajärven kaupunki tuottaa Lappajärven kunnalle kaikki yhteisellä sopimuksella sovitut varhaiskasvatuksen palvelut.
  2. Palveluiden tuottamisesta laaditaan ostopalvelusopimus, jonka osapuolina ovat Alajärven kaupunki ja Lappajärven kunta. Vastuukuntana on Alajärven kaupunki. Sopimuksessa on määritelty kustannusten jako.
  3. Yhteistoiminnassa noudatetaan seuraavaa:

Toiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki ja Alajärven sivistyslautakunta. Toimielin toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin Alajärven kaupungin hallintosäännössä. Hallintosääntö hyväksytään Alajärven kaupunginvaltuustossa.

  1. Lappajärven kunnan alueella toimivan Kauhavan kaupungin varhaiskasvatuksen alaisen henkilöstön osalta sovitaan seuraavaa:

– varhaiskasvatuksen virka- tai työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy Alajärven kaupunkiin ns. vanhoina työntekijöinä

  1. Sopimuksen voimaantulo edellyttää molempien osapuolien hyväksymistä.

JÄRVI-POHJANMAAN VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti pyytää perusturvalautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon ja nimesi vammaisneuvostoon jäsenet ja varajäsenet tehtyjen esitysten mukaisesti.

Hyväksyttiin.

PERUSTURVAN TULOSRAPORTOINTI AJALTA 1.1-30.6.2021

Kaupunginhallitus merkitsee Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportin 1.1.–30.6.2021 tiedoksi, ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Hyväksyttiin.

TT BOTNIA OY:N OSAKEPÄÄOMAN MAKSAMINEN JA OSAKASLAINAN ANTAMINEN

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että TT Botnia Oy:lle annettu kassalaina 82.643 euroa muutetaan osakassopimuksen mukaisesti pääomalainaksi.

Merkittiin, että hallintojohtaja Nina Pärssinen oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.18–18.20, esteellisyyden perusteena TT Botnia Oy:n hallituksen jäsenyys. Pärssistä kuultiin asiantuntijana ennen asian käsittelyä.

Merkittiin, että pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Hyväksyttiin.

SUUNNITTELUTARVERATKAISU / HÄMEENNIEMENTIE

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä, ympäristösihteerin lausuntoa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoa noudatetaan käyttäen alimpana rakentamiskorkeutena N2000 +107,10 saunalle. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 528,00 euroa. Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.8.2021 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kaupunginhallitus päättää panna kaupunginvaltuuston 9.8.2021 pitämänkokouksen päätökset täytäntöön.

Hyväksyttiin.

PUMPTRACK-LÄHILIIKUNTAPAIKKA -HANKE

Alajärven kaupunki on selvittänyt pumptrack-lähiliikuntapaikan rakentamisen mahdollisuutta Alajärvelle hankerahoituksen avulla. Pumptrack-rata on lähiliikuntapaikka ja positiiviseen toimintaan ohjaava

kohtaamispaikka erityisesti lapsille ja nuorille, mutta palvelee myös kokeneempia eri lajien harrastajia. Rata koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Asfalttipintaisia ratoja voivat käyttää polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja potkulautailijat.

Pumptrack-rata olisi mahdollista rakentaa Alajärvelle skeittiparkin yhteyteen urheilukentän läheisyyteen (Ankkurikentän eteläpuoli). Pumptrack-lähiliikuntapaikan rakentamiseen on mahdollista saada rahoitusta Aisaparilta. Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan – Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava –yhteinen kehittämisyhdistys. Aisaparilla on ollut yleishyödyllisten investointihankkeiden haku erityisesti kunnille ja kaupungeille 30.9.2021 saakka.

Hankkeiden toteutusaika on 31.12.2024 saakka. Hakuun on varattu noin 850.000 € Aisaparin myöntövaltuudesta.

Aisaparin avustusta on voinut hakea 50.000–150.000 euron hankkeille. Aisaparin kautta myönnettävä avustus 70 %, kuntien ja kaupunkien omarahoitusosuus 30 %. Hankehakemus koskien Pumptrack-lähiliikuntapaikkaa, on alustavasti jätetty Aisaparille 29.9.2021. Hakemuksen jättäminen ei sido kaupunkia hankkeen toteuttamiseen.

Pumptrack-lähiliikuntapaikan kustannusarvio on 149.780 euroa. Aisaparilta hankkeeseen olisi mahdollista hakea rahoitusta 70 % eli 104.846 euroa. Kaupungin osuudeksi hankkeesta jäisi 30 % eli 44 934 euroa.

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki hallinnoi Pumptrack lähiliikuntapaikka -hankkeen, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu varaamaan hankkeen omarahoitusosuuden 45.000 euroa vuoden2022 talousarvion investointiosaan, mikäli Aisapari myöntää hankkeelle avustuksen.

Hyväksyttiin.

URHEILUALUEEN ULKOLIIKUNTAPAIKKA -HANKE

Alajärven kaupunki on selvittänyt ulkoliikunta-alueen rakentamisen mahdollisuutta Alajärvelle hankerahoituksen avulla. Ulkoliikunta-alue sisältäisi ulkoliikuntavälinealueen 25 x 10,5 m, cross &circut harjoittelupaikan, turva-alustat ja hiekkatekonurmen sekä porraspyramidin 15 m x 15 m. Ulkoliikunta-alueen paikaksi on suunniteltu monitoimihallin ja tennishallien välinen alue.

Ulkoliikunta-alueen rakentamiseen on mahdollista saada rahoitusta Aisaparilta. Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan – Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava – yhteinen kehittämisyhdistys. Aisaparilla on ollut yleishyödyllisten investointihankkeiden

haku erityisesti kunnille ja kaupungeille 30.9.2021 saakka. Hankkeiden toteutusaika on 31.12.2024 saakka. Hakuun on varattu noin 850.000 € Aisaparin myöntövaltuudesta.

Aisaparin avustusta on voinut hakea 50.000–150.000 euron hankkeille. Aisaparin kautta myönnettävä avustus 70 %, kuntien ja kaupunkien omarahoitusosuus 30 %. Hankehakemus koskien ulkoliikunta-aluetta, on alustavasti jätetty Aisaparille 29.9.2021. Hakemuksen jättäminen ei sido kaupunkia hankkeen toteuttamiseen. Ulkoliikunta-alueen hankkeen kustannusarvio on 149.475 euroa. Aisaparilta hankkeeseen olisi mahdollista hakea rahoitusta 70 % eli 104.632,50 euroa. Kaupungin osuudeksi hankkeesta jäisi 30 % eli 44.842,50 euroa. Hankehakemus, rakennusselostus, havainnekuvat ja kustannusarvio jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki hallinnoi Ulkoliikunta-alueen ulkoliikuntapaikat -hankkeen, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu varaamaan hankkeen omarahoitusosuuden 45.000 euroa vuoden2022 talousarvion investointiosaan, mikäli Aisapari myöntää hankkeelle avustuksen.

Hyväksyttiin.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentti on 21,75 % vuodelle 2022. Perusteluinaan kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: SOTE-uudistuksen yhteydessä periaatteena on, että kuntien väliset kunnallisveroprosenttien vaihteluvälit ja kuntalaisten veroasteet pysyvät ennallaan 13,26 %-yksikön (arvio) siirron jälkeen. Tämän ja sekä vuoden 2021 välitilinpäätösennusteen mukaan tuloveroprosenttia ei voida lähteä laskemaan näissä osin ennustamattomissa olosuhteissa. Tuloveroprosentin pitäminen vuoden 2021 tasolla tulee vaatimaan tiukkaa taloudenpitoa vuonna 2022 ja 2023.

Merkittiin, että asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Teknisenä korjauksena muutettiin vuosiluvut seuraavasti: vuoden 2020, 7/2021, 4.10.2021 ja 6.10.2021.

Jukka Joensuu esitti, että tuloveroprosenttia tulee alentaa 0,25 %. Pentti Joensuu kannatti Jukka Joensuun esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Jukka Joensuu oli tehnyt kaupunginjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, jota Pentti Joensuu oli kannattanut, ja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:

– ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja

– ne, jotka kannattavat Jukka Joensuun esitystä, äänestävät EI.

Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Palmu Sari, Kujala Kuisma, Hänninen Jarmo, Kanervikkoaho-Kataja Aino, Korhonen Kari, Levijoki Antti-Kalle, Matokangas Anne, Peltokangas Lea) ja 2 EI-ääntä (Joensuu Jukka, Joensuu Pentti).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Vero-% Tuottoarvio yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93, 975.000 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50, 958.000 muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50, 255.000 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00, 39.000 yleishyödyllisten yhteisöjen kiint. veroprosentti 0,00 0 voimalaitokset 3,100

Yhteensä 2.227.000

Merkittiin, että asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI