Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.9.

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY:N OSAKASSOPIMUS / OPTION KÄYTTÄMINEN

Vs. hallintojohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki jatkaa liitteenä olevaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimusta optiovuodella (1.1.–31.12.2023).

Khall

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu, kaupunginjohtaja
Vesa Koivunen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Palmu olivat esteellisinä
poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.36–16.37. Esteellisyysperusteena Joensuun ja Koivusen osalta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallituksen jäsenyys ja Palmun osalta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallituksen varajäsenyys.

Puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Jukka Joensuu.

Hyväksyttiin

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ KOSKIEN ALAJÄRVEN KAUPUNGIN KIVIAINESTEN HANKINTOJA

Selvityspyynnön kohteena oleva hankinta

Tämän selvityspyynnön kohteena on Alajärven kaupungin tekemät kiviainesten (esim. murske, sepeli ja sora) hankinnat. KKV:n tietojen mukaan hankintoja ei ole kilpailutettu.

Alajärven kaupunki on pyynnöstä saanut lisäaikaa selvityspyyntöön vastaamiseen 23.9.2022 saakka.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa selvityksen kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kuntatekniikan päällikön vastaamaan mahdollisiin asiaan liittyviin lisätietopyyntöihin.

Hyväksyttiin.


LEHTIMÄEN AMPUJAT RY:N AVUSTUSANOMUS HARRASTUSVÄLINEIDEN HANKINTAAN

Kaupunginjohtaja täydensi esityksensä kuulumaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää

1) myöntää Lehtimäen Ampujat ry.:lle 7.000 euron avustuksen anomuksessa esitettyjen harrastusvälineiden hankintaan. Määräraha kohdennetaan Matti Mäkelän perinnöstä.
2) edellyttää, että Lehtimäen Ampujat ry. raportoi Alajärven kaupungille
avustuksella toteutetuista hankinnoista 31.3.2023 mennessä.

Hyväksyttiin.


POIKKEAMINEN, KOSKENNISKANTIE

Kaupunginjohtaja

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että rakennuksen alin lattiataso
on oltava vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Päätös on voi-
massa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennus-
lupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 528,00 euroa.
Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-keskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI