Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 10.6.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2024 § 15 valinnut Heikki Hongon kaupunginhallituksen jäseneksi. Tämän johdosta Heikki Honko on 30.4.2024 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä.

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Nina Pärssinen

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Heikki Hongolle eron sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen sijaansa henkilön sivistyslautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Heikki Honko oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.23–17.25.

Tehtiin tekninen korjaus päätösesitykseen, lisäten esitykseen sana ”sivistyslautakuntaan”.

Hyväksyttiin korjattu päätösesitys.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa elinvoimalautakuntaan, sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kyseisen toimielimen kokouksessa. Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet:

– elinvoimalautakuntaan Turo Kalliomaa

– sivistyslautakuntaan Kari Korhonen

– tekniseen lautakuntaan Kuisma Kujala.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt luottamustoimista eron Kari Korhoselle 25.3.2024. Hänen tilalleen tulee valita kaupunginhallituksen edustaja sivistyslautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa sivistyslautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kyseisen toimielimen kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti nimetä sivistyslautakuntaan edustajakseen Heikki Hongon läsnäolo- ja puheoikeudella.

PALVELUSOPIMUS KRAATTERIJÄRVI GEOPARK UNESCO GLOBAL GEOPARK -KOHTEEN HALLINNOINNISTA.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki hyväksyy omalta osaltaan palvelusopimusluonnoksen ja siihen liittyvän 27 %:n osuuden elinkustannusindeksiin sidotuista kokonaiskustannuksista 34.560 €.

Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että sopimuksen muut osapuolet, JPYP, Kraatterijärvi Geopark ry, Lappajärven, Vimpelin ja Evijärven kunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Hyväksyttiin.

LISÄMÄÄRÄRAHA / PAAVOLAN KOULUN AIDAN UUSINTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 17.000 euron lisämäärärahan vuoden 2024 investointiosaan kohtaan peruskorjausmenot / Paavolan koulun aidan uusinta. Määräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin.

SOTE-KIINTEISTÖJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS JA LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että

1) kaupungin omistamien sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä tehdään selvitys. Selvityksessä tulee esittää laskelmat sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen taloudellisista edellytyksistä sekä mahdollisista muista kaupungin vuokraamien tilojen yhtiöittämisestä.

2) lisäksi tulee selvittää, miten yhtiöitettäviä kiinteistöjä koskevat tukipalvelut järjestetään ja laatia yhtiön perustamista koskevat asiakirjat. Selvityksen hankinta kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaoh-jeen mukaisesti.

3) se esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää käyttötalouteen osaston 17101200 alle avattavalle kustannuspaikalle Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys 40.000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin.

AVUSTUSANOMUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE RÄNKIPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää Lehtimäen Yrittäjät ry:lle Ränkipäivien markkinoiden järjestämiseen 500 euroa avustusta. Avustus tulee käyttää hakemuksen mukaisesti lapsille mukavan tekemisen järjestämiseen. Merkittiin, että Kuisma Kujala totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, Lehtimäen Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen) eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.25–17.27.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VERKKOPANKKIPALVELUN PÄÄKÄYTTÄJÄN LISÄYS JA ENTISEN VALTUUTUKSEN PERUUTUS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

1) valtuuttaa vs. talousjohtaja Sanna Matintuvan Alajärven kaupungin Nordean yritysverkkopankkipalvelun pääkäyttäjäksi

2) valtuuttaa yrityksen verkkopankkipalvelun varapääkäyttäjäksi vs. talouspäällikkö Kai Poutun

3) peruuttaa Tapani Kotasen pääkäyttäjävaltuudet Nordean Bank Oyj:n yrityksen verkkopankkipalvelussa

4) valtuuttaa kaupunginjohtajan ja vs. hallintopäällikön allekirjoittamaan valtakirjan koskien yrityksen verkkopankkipalvelun pääkäyttäjien lisäystä ja entisen valtuutuksen peruutusta.

Merkittiin, että Sanna Matintupa totesi olevansa esteellinen (intressijäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.27–17.31.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Hyväksyttiin.

MUSIIKKI- JA KANSALAISOPISTON ORGANISAATIO 1.8.2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että:

  1. kansalaisopiston ja musiikkiopiston organisaatiomuutos 1.8.2024 alkaen hyväksytään
  2. kansalaisopiston rehtorin virkanimike muutetaan 1.8.2024 lukien kansalaisopiston ja musiikkiopiston rehtorin viraksi
  3. musiikkiopiston rehtorin virka lakkautetaan 31.7.2024.

Hyväksyttiin. 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI