Alajärven kaupunginhallitus myönsi avustuksia

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 22.4.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN

Pohjanmaan aluetoimisto on pyytänyt 17.4.2024 saapuneessa kirjeessä Alajärven kaupunkia nimeämään kaksi (2) edustajaa sekä heidän varahenkilönsä kutsuntalautakuntaa varten. Lautakunnan jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä.

Alajärven kaupungin edustajina kutsuntalautakunnassa ovat vuonna 2023 olleet seuraavat henkilöt:

Edustaja: Kuoppala Jukka, Matintupa Henna

Varaedustaja: Kujala Kuisma, Mäenpää Jari

Kutsunnat järjestetään Alajärvellä tiistaina 26.11.2024.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus nimeää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä kutsuntalautakuntaan kutsuntoja varten vuodelle 2024. Kaupunginjohtaja esitti viranhaltijaedustajaksi Jukka Kuoppalaa ja varalle Vesa Koivusta. Sari Palmu esitti varsinaiseksi edustajaksi Kuisma Kujalaa. Pentti Joensuu esitti varaedustajaksi Jari Mäenpäätä.

Puheenjohtaja totesi nimettävät henkilöt seuraavasti:

Edustaja: Kuoppala Jukka, Koivunen Vesa. Varaedustaja: Kujala Kuisma, Mäenpää Jari

Hyväksyttiin.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO VUONNA 2024 JA TOIMINTASÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN

Alajärven kaupungin hallintosäännön 14 §:n mukaan nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuuston uusi toimintasääntöluonnos on liitteenä. Toimintasäännössä on määräykset nuorisovaltuuston tehtävistä, toimikaudesta, valinnasta ja toimikaudesta sekä mm. sisäisestä järjestäytymisestä ja edustamisesta.

Nuorisovaltuustoon haettiin jäseniä avoimella haulla. Ehdokkaita nuorisovaltuustoon ilmoittautui vain sen verran, että vaalien järjestäminen ei ollut tarpeellista, vaan kaikki halukkaat voitiin valita. Nuorisovaltuustossa on yhteensä 13 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä 12 henkilöä ja 1 varahenkilö.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1) asettaa Alajärven nuorisovaltuuston toimikaudelle 2024 seuraavasti:

Mimosa Mäkelä, puheenjohtaja

Ricardo Lindeman, varapuheenjohtaja

Anniina Etula, sihteeri

Elias Sillanpää, jäsen

Josua Ranta, jäsen

Santtu Hassi, jäsen

Ossi Ranta, jäsen

Sanja Hosionaho, jäsen

Hannes Rentola, jäsen

Airo Luik, jäsen

Oona Maunuksela, jäsen

Petja Purosaari, jäsen

Julius Pakka, varajäsen

2) esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Mimosa Mäkelä.

3) vahvistaa liitteenä olevan nuorisovaltuuston toimintasäännön.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N VÄLINEN VUOKRASOPIMUS KOSKIEN MAINOSTORNIN MAINOSTILAA

  1. Vuokra: Vuosivuokra on kiinteä 1 500 €/vuosi.
  2. Vuokran tarkistus: Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja sitä tarkistetaan vuosittain. Tarkistuksen avulla varmistetaan vuokran oikeudenmukainen ja tasapuolinen korotus suhteessa kustannuskehitykseen.
  3. Vuokrasopimuksen kesto: Uusi vuokrasopimus solmitaan toistaiseksi, kuitenkin niin, että osapuolet voivat irtisanoa vuokrasopimuksen yhden (1) vuoden irtisanomisaikaa noudattaen kalenterivuoden loppuun mennessä. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Uusi vuokrasopimus kattaa kaikki kaupungille aiheutuvat kiinteät kulut ja sillä pyritään vähentämään Alajärven Yrittävät ry:lle aiheutuvaa taloudellista taakkaa. Vuokraehtojen tarkistuksen avulla varmistetaan vuokran oikeudenmukainen ja tasapuolinen korotus suhteessa kustannuskehitykseen.

Mainostornin tarkoitus ei ole tuottaa suoraa tuloa kaupungille ja se on merkittävä osa kaupungin maisemaa, korostaen samalla paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluita ja edistäen paikallista yritystoimintaa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityksen mukaisen liitteenä olevan muutetun vuokrasopimuksen. Merkittiin teknisenä korjauksena lisäys otsikkoon ”Alajärven” kaupungin.

Hyväksyttiin.

YLEISHALLINNON AVUSTUKSET VUODELLE 2024 / OIKAISUVAATIMUS

Kaupungin yleishallinnon varoista on vuosittain myönnetty harkinnanvaraisia avustuksia paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja/tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä yhteistoimintasopimuksiin. Kaupunginvaltuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä varannut avustuksiin ja yhteistoimintasopimuksiin vuodelle 2024 yhteensä 55.000 euroa.

Vuoden 2024 määrärahoja on sidottu yhteistoimintasopimuksiin seuraavasti:

Yleisurheilun tukisäätiö, Ihamäki Antti Yhteistoimintasopimus 1 500

Alajärven Ankkurit Yhteistoimintasopimus 19 500

Järviseudun Pallokerho Yhteistoimintasopimus 6 000

Yleisurheilun tukisäätiö Paavola Mikko Yhteistoimintasopimus 1 500

Yhteensä 28 500

Kaupungin yleis- ja kohdeavustukset ovat olleet yleisesti haettavissa 29.2.2024 klo 15.00 mennessä. Yhteisessä haussa on ollut haettavana Alajärven kaupunginhallituksen ja elinvoimalautakunnan jakamat avustukset.

Lehtimäen opisto. Yleisavustus (vapaa-ajan toimintojen tukeminen: uimahalli, kuntosali ja ratsastuskoulu) 3000 €

Alajärven Tassutiimi ry. Yleisavustus yhdistyksen perustoimintaan 500n€

Suokonmäen seudun kylät ry. Yleisavustus Suokonmäen näkötornin ylläpitämiseen    1200 €

Luoma-ahon kyläyhdistys ry. Yleisavustus/ pakkastalven sähkökuluihin 1200 €

Koskenvarren kyläyhdistys ry. Koskenvarren kota-alueen ja ulkoilureitin auraus ja ylläpito 1200 €

Järviseudun Omaishoitajat ry. Yleisavustus/ Omaishoitajien virkistäytymiseen ja yleiseen toimintaan 500 €

Hirvirinki ry. Kosteikon rakentaminen Hirvijärvelle 1000 €

Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta. Yleisavustus toiminnan tukemiseen 2500 €

Suomenselän kalatalousalue. Kalataloustoiminnan ja sen kehittämisen tukeminen 500 €

Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry. Yleisavustus toiminnan tukemiseen 1000 €

Eläkeliiton Lehtimäen yhdistys ry. Yleisavustus toimintaan 800 €

Järvi-Pohjanmaan Seniorit ry. Yleisavustus / yhdistyksen 40-vuotisjuhlan järjestelyt 500 €

Alajärven Päiväkeskusyhdistys ry. Yleisavustus toiminnan tukemiseen 300 €

Alajärven Syöpäosasto. Yleisavustus toiminnan tukemiseen 600 €

SPR Alajärven osasto. Yleisavustus 800 €

SPR Lehtimäen osasto. Yleisavustus 600 €

Yhteensä 16 600 €

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää esityksen mukaiset avustukset. Merkittiin, että ennen asiakohdan käsittelyä pidettiin kokoustauko klo 17.08–18.00.

Merkittiin, että Kuisma Kujala oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.00–18.06. Esteellisyysperuste yhteisöjäävi, Lehtimäen Vuokratalot ja Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen jäsenyys.

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen jäsen Kuisma Kujala on jättänyt 27.3.2024 päätökseen oikaisuvaatimuksen. Kujalan mukaan päätöksenteossa on tapahtunut menettelytapavirhe Kujalan yhteisöjääviyden osalta ja vaatii, että asia on käsiteltävä uudelleen. Kuisma Kujala on 18.4.2024 sähköpostitse ilmoittanut peruuttavansa oikaisuvaatimuksen. Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, päätöksen antaminen oikaisuvaatimukseen raukeaa ja kaupunginhallituksen päätös 18.3.2024 § 44 tulee lainvoimaiseksi.

Kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimuksen käsittely kaupunginhallituksessa raukeaa.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN UUDEN ELÄINLÄÄKÄRITALON URAKOITSIJAVALINTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy Rakennusliike Val-Ka Oy:n suorittamaan Alajärven uuden eläinlääkäritalon RS-urakan. Urakoitsijavalinta tehdään ehdollisena ja tilaajalla on oikeus perua hankkeen aloitus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli selontekoneuvottelu ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjoja. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, kun hallituksen päätös on lainvoimainen ja uuden eläinlääkäritalon vuokrasopimus on allekirjoitettu Seinäjoen kaupungin kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 200.000 euroa eläinlääkäritalon uudisrakentamiseen kustannuspaikalle 097248. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin.

TEKOJÄÄKONTIN LISÄMÄÄRÄRAHA JA URAKOITSIJAVALINTA

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.4.2024 § 38 valinnut tekojää- kontin toimittajaksi Suomen Tekojää Oy:n. Urakoitsijavalinta on ehdollinen ja vaatii lisämäärärahan hyväksynnän.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hankkeen toteuttamiseksi vuoden 2024 investointiosaan varataan 80 500 € lisämääräraha kohteeseen yleiset alueet / urheilu- ja ulkoilualueet. Urakoitsijavalinta on ehdollinen ja vaatii lisämäärärahan hyväksynnän. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin.

SUOLASALMENHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, ALAJÄRVI

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää muuttaa rakennuskieltoaluetta niin, että rakennuskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoittamalla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. MRL 38 §:n mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kuntavoi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Hyväksyttiin. 

JÄTÄ KOMMENTTI