Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti muun muassa seuraavasti kokouksessaan 1.2.

HALLINTOSÄÄNNÖN 87 §:N MUUTTAMINEN

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön 87 § muutetaan
kuuluvan seuraavasti:
87 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa (julkisessa) tilassa.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä. Kunnanhallitus
tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen täydensi esitystään niin, että hallintosäännön muutos tulee voimaan 2.2.2021.
Hyväksyttiin

Kvalt
Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti tekstiin lisättävän seuraavan tekstin: ”Lisäksi kokoukseen voi osallistua tietyssä tilassa (hybridimalli).”
Olli Ketola kannatti Aino Kanervikkoaho-Katajan esitystä.
Jukka Joensuu esitti, että asia palautetaan valmisteluun.
Markku Sillanpää kannatti Joensuun esitystä asian palauttamisesta.
Aino Kanervikkoaho-Kataja kannatti Jukka Joensuun esitystä asian palauttamisesta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta
takaisin valmisteluun ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen
pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat asian palauttamista takaisin valmisteluun, äänestävät EI.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto jatkaa asian käsittelyä.

Olli Ketola esitti, että toisen kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään seuraava teksti: ”Kokoukseen voi osallistua etänä, mutta myös paikan
päällä valtuuston osoittamassa paikassa.”
Kanervikkoaho-Kataja veti aikaisemman esityksensä pois ja kannatti Olli
Ketolan esitystä. Jukka Kangastie kannatti Olli Ketolan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava esitys ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi
seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat Olli Ketolan esitystä, äänestävät EI.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

TILUSVAIHTOSOPIMUS NS. YHDYSKÄYTÄVÄN ALUEELLA LAPUANTIEN VARRELLA

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
hyväksyy tilusvaihtosopimuksen kaupungin omistamien Välisalo- ja Syrjä –
tilojen ja yksityisen omistaman Pikiperä-tilan välillä tilusvaihtosopimuksen
mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin

MUUT ASIAT

Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin ylimääräisenä kokousasiana.
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi seuraavan valtuustoaloitteen:
Keskustan valtuustoryhmä / Laitteet ja koulutus valtuutetuille etäkokouksia varten
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että seuraavan valtuustokauden alussa
valtuutetuille hankitaan asianmukaiset laitteet ja koulutus niiden käyttöön.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI