Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan eräitä päätöksiä kokouksesta 18.1.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA TARKASTAMINEN VUONNA 2022

Kuortaneen kunnan hallintosäännön 118 § mukaan lautakunnan kokoukset pidetään lautakunnan päättäminä aikoina. Kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsut lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla läsnä kokouksessa.
Hallintosäännön 119 § mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3)
päivää ennen kokousta.
Lautakunta kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa.
Lautakunnan jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava va-
rajäsenen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouk-
sessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua va-
rajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös osastosihteeri voi toimittaa
kutsun varajäsenelle saatuaan varsinaiselta jäseneltä tiedon varajäsenen tarpeelli-
suudesta osallistua kokoukseen.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.
Tekninen lautakunta päättää, että 1. Lautakunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan ja esittelijän sopimana ajankohtana. Kokousajoiksi pyritään sovittamaan kuukauden kolmantena tiistai-iltana klo 18:00. 2. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti viimeistään kokousta edeltävän viikon perjantaina.3. Kokouspöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua lautakunnan jäsentä.
Tiistaina pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään saman viikon
perjantaina ja asetetaan yleisesti nähtäville seuraavana maanantaina.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 ja 2024. Sen pohjalta kukin hallintokunta laatii käyttösuunnitelmansa vuodelle 2022.
Valtuusto on vahvistanut hallintokunnille käyttötalousmenojen ja -tulojen kokonais-
summat. Määrärahojen käytöstä päättävät lautakunnat käyttösuunnitelmissaan.
Valtuusto hyväksyy myös toimielinten toiminnalliset tavoitteet. Määrärahat on val-
tuusto myöntänyt tulosalueittaisina toimielimille, jotka jakavat edelleen määrärahat
ja tavoitteet tulosyksiköille käyttösuunnitelmien hyväksymispäätöksillä.
Teknisen toimen (tekninen lautakunta) tulosalueet ovat kuntatekniikan hallinto,
tilapalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut ja vesi- ja viemärilaitos.
Mahdollisista muutoksista tulosaluetasolla päättää tekninen lautakunta ja tulosyk-
sikkö- ja kustannuspaikkatason muutoksista päättää tekninen johtaja.
Käyttötalousosan sitovuus
– kunnanvaltuustoon nähden tulosalueiden bruttomenojen ja bruttotulojen osalta
– tulosalueesta vastuussa olevaan toimielimeen nähden tulosyksikön bruttomenojen ja bruttotulojen osalta. Investointiosan hankkeiden toteutuminen valtionosuutta saavien hankkeiden osalta on ehdollinen siten, että toteutuminen edellyttää merkittyjen valtionosuuksien kertymistä. Käyttösuunnitelmassa esitetyt toiminnot pohjautuvat talousarviossa annettuihin määrärahoihin. Määrärahat ovat ulkoisten menojen ja tulojen osalta seuraavat:
Vuosi 2019 2020 2021 2022
Menot 3 758 050 4 198 500 4 084 700 4 205 700
Tulot 1 562 300 1 665 700 1 655 600 1 617 000
Nettomenot 2 195 750 2 532 800 2 429 100 2 588 700
liitteet ote talousarviosta tulosalueittain, käyttösuunnitelma, henkilöluettelo 2022
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS / ALVARIN UUSI KOULU

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen hengen mukaista on laatia merkittävimmistä rakennushankkeista hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys kunnanhallitukselle.
Alvarin uusi koulu laadittiin hankesuunnitelma, joka on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 15.4.2019, kunnanhallituksessa 16.4.2019 ja kunnanvaltuustossa 29.4.2019. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt menomäärärahoiksi kyseiselle hankkeelle vuodelle 2019 100 000€, 2020 2 600 000€ ja 2021 3 169 235€(ALV0%).
Toteutuneet kustannukset ovat olleet vuodelle 2019 84 913€, 2020 2 578 194 ja
2021 3 163 019€, eli yhteensä 5 826 126(ALV0%).
Vuosi Budjetti Toteuma
2019 100 000€ 84 913€
2020 2 600 000€ 2 578 194€
2021 3 169 235€ 3 163 019€
yhteensä 5 869 235€ 5 826 126€

Tulomäärärajoja hankkeelle oli budjetoitu vuodelle 2020 51 000€ ja 2021
124 847€, yhteensä +175 847€, jotka toteutuivat saman suuruisina.
Nettona koulu maksoi 5 650 279€ (ALV0%).
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä
olevan kirjanpidon tulosteet uuden Alvarin alakoulun rakentamisen taloudelliseksi
loppuselvitykseksi ja edelleen päättää esittää sitä kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI