Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 23.1.

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoille annettava kannanotto / omistajaohjaus

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoilla on harkinnassa kiinteistökauppa, johtuen urheilulukion lisääntyvistä opiskelupaikoista ja niiden tuomasta majoitustarpeesta. Kiinteistöön on tutustuttu niin yhtiön kuin kunnankin teknisen toimen toimesta. Kaupan myötä yhtiö saisi lisää majoituspaikkoja oppilaille.

Kunnan konserniohjeen mukaan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohdon kanta tiettyihin toimenpiteisiin, joihin kuuluu muun muassa kiinteistö- ja yrityskaupat. Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot pyytää kunnanhallitukselta kannanottoa kiinteistön hankintaan.

Yhtiön toimitusjohtajan mukaan rahoitus kiinteistön ostoon ja muutostöihin järjestetään ilman kunnan takausta.

Kunnanhallitukselle on lähetetty esityslistan oheismateriaalina lisätietoa asian osalta, mukana on ehdotus annettavaksi kunnan kannanotoksi / omistajaohjaukseksi. Asiaa esitellään kokouksessa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen pyytämän kannanoton / omistajaohjauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Susanna Ylikangas Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen toimitusjohtaja Anu Katajaa kuultiin asiantuntijana tämän asian käsittelyn aluksi.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille

Kuortaneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2022 § 71 päättänyt kunnan osallistuvan omalla osuudellaan valmisteilla olevan uintikeskuksen suunnittelukuluihin (jotka yhteensä kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston osalta noin 580.000 euroa), mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hankkeelle valtionavustuksen. Kuortaneen Uintikeskus Oy (joka kunnan 19,9 %:sti ja Urheiluopiston 80,1 %:sti omistama) on valinnut uintikeskuksen varsinaisen suunnitteluvaiheen suunnittelijan. Yhtiö on pyytänyt tarjouksia suunnittelun rahoitukselle. Yhtiön hallitus esittää, että Kuortaneen kunta myöntäisi omavelkaisen takauksen (sisältäen lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskulut ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Nordea Bank Oyj:n yhtiölle myöntämälle luottolimiitille:

– Luoton määrä 1.000.000,00 euroa.   – Luottomuoto määräaikainen shekkitili.    – Limiitin voimassaolo 31.12.2023 saakka.

Luottolimiitin kulloinkin käytössä olevasta määrästä perittävä korko on Euribor 3 kk + 0,65 % sekä limiittikorko 0,25 % luottolimiitin määrästä. Limiitin käytetystä määrästä perittävä luottokorko veloitetaan kuukausittain. Limiittikorko peritään etukäteen kolmen (3) kuukauden välein. Euribor-koron katsotaan aina olevan vähintään nolla (0,00) %.

Vastavakuutena Kuortaneen Uintikeskus Oy esittää Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen haettavat kiinnitykset pääomaltaan 1.000.000 euroa. Kiinnitykset tulevat yhteiseksi vakuudeksi takaajille Kuortaneen kunnalle ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiölle yhtäläisin oikeuksin.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kuntalain mukaan takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, lain esittävän taiteen edistämisestä tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voidaan myöntää, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan, yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Takausta myönnettäessä tulee ottaa huomioon myös EU:n valtiontukisäännöt.

Kyseisen luoton takaaminen on tarkoitus toteuttaa molempien osapuolten yhteisvastuullisella takauksella, joka tuo rahoitukselle korkohyötyä. Kyseinen uintikeskuksen hanke liittyy kunnan liikuntalain mukaisten tehtävien edistämiseen, sillä keskuksen avulla kunta esimerkiksi rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkaa sekä järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Uintikeskus palvelee kuntalaisia uimahallina. Uimahallin oleminen Kuortaneella jatkossakin nähdään tärkeäksi muun muassa sen terveyttä ja hyvinvointia sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia edistävän vaikutuksensa johdosta. Lisäksi uimahallilla on esimerkiksi kunnan liikuntapaikkakunta-imagoa ylläpitävä ja vahvistava merkitys, joka nähdään tärkeäksi kunnan elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja markkinoinnin kannalta. Kunnanvaltuuston 13.6.2022 § 121 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti uintikeskuksen rakentuminen mahdollistaa kuortanelaisille peruskouluikäisille ja sitä nuoremmille uintikeskuksen asiakkaille (yhtiön käyttökatteesta riippuen kunnan yhtiölle maksaman korvauksen kautta) keskuksen ilmaiskäytön yhteensä 20 vuoden ajaksi.

Kuntalain selitysteoksessa (Harjula-Prättälä 2019: Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat) käsitellään kunnan takaukseen liittyviä asioita. Teoksen mukaan kunnan on toimenpiteitä harkitessaan otettava huomioon kunnan toiminnan vaikutukset markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto toimivaltansa puitteissa valvoo.

Selitysteoksen mukaan (Euroopan) komissio on antanut tiedonannon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina. Tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:

Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti, takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä ja takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

EU-tiedonannossa todetaan, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Kyseiseen takaukseen ei arvioida sisältyvän kiellettyä valtiontukea johtuen seuraavista seikoista:

1) Opetus- ja kulttuuriministeriö ei rahoita puhtaasti markkinallisia hankkeita.  2) Ei ole nähtävissä, että kukaan yksityinen toimija lähtisi rakentamaan uimahallia ja toimimaan kyseisten palvelujen vaihtoehtoisena tarjoajana.  3) Valtiontukisääntelyssä liikuntalakiin liittyvät asiat muodostavat jossain määrin oman kokonaisuutensa.

On myös huomioitava, että edellä mainitun selitysteoksen mukaan (juontuen kuntalain 126 §:stä) kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla järjestäessään lain nojalla omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja. Lisäksi todetaan, ettei kilpailutilannetta voi syntyä järjestämislupaa edellyttävän opetuksen järjestämisessä. Kuortaneella sijaitsee urheilulukio, jolle valtio on antanut urheilun erityisen koulutustehtävän sekä sitä koskevan järjestämisluvan. Urheilulukiolle uimahalli on tärkeä tukipalvelu liittyen opiskeluun. Nykyinen Urheiluopiston alueella sijaitseva uimahalli on käyttöikänsä päässä. Mikäli uintikeskus ei toteutuisi, tulisi uimahallin tukipalvelut urheilulukiolle kuitenkin järjestää tavalla tai toisella.                       Edellä olevien näkökohtien perusteella takauksesta ei tarvitse periä takausprovisiota.

Takaukseen ei katsota sisältyvän kunnan kannalta merkittävää riskiä, sillä niin Urheiluopisto kuin kunta ovat omassa vuoden 2023 taloussuunnittelussaan huomioineet Kuortaneen Uintikeskus Oy:n SVOP-rahoittamisen (kunnan osalta, mikäli hankkeelle myönnetään valtionavustus). On siis nähtävissä, että yhtiön rahoitus omistajan / omistajien toimesta on turvattu ja yhtiöllä on kyky hoitaa otettavasta luotosta johtuvat velvoitteet. Valtion liikuntaneuvosto puoltaa hankkeelle valtionavustuksen myöntämistä, samoin hanke on jo sisällytetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023-2026.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille. 2) päättää, että takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, mahdollisia viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja.  3) hyväksyy takauksen vastavakuudeksi kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen pääomaltaan 1.000.000 euroa.

Päätös:  Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä täydennyksellä korjattuna niin, että päätösehdotuksen kohta yksi kuuluu seuraavasti:

1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille suunnittelua varten.
Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa.

Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2022

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2022 § 54 päättänyt hyväksyä Kuortaneen kuntastrategian vuosille 2022 – 2030. Strategiaa tulee seurata säännöllisesti. Talousarvion esimerkiksi tilinpäätöksen kautta tapahtuvan seurannan ohella strategiaa on tärkeää seurata vuosittaisella strategiaraportilla, jonka sisältö rakentuu kuntastrategiaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista arvioivien mittarien kautta. Strategiaraportti tullaan esittämään kunnanvaltuustolle tiedoksi kunkin vuoden lopussa.

Raportin ensimmäiseen versioon on koottu mittareja koskevat lähtötiedot vuodelta 2022. Näiden kautta saadaan tieto siitä mistä tilanteesta strategiakauden alussa lähdetään strategiaa toteuttamaan ja mihin tilanteeseen tulevia toteutumia on syytä verrata.

Tiedot on koottu kuntastrategian strategisten päämäärien mukaisesti. Kuntastrategian strategisia päämääriä ovat:

1) Kunnan vetovoiman vahvistaminen. 2) Tasapainoinen kuntatalous. 3) Laadukkaat palvelut eri-ikäisille. 4) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. 5) Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Vuotta 2022 koskevasta raportista poiketen jatkossa päämäärän Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö mittaria Kehityskeskustelujen määrä koskien tullaan raportoimaan käytyjen kehityskeskustelujen lukumäärät.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kuntastrategian seurantaraportin vuodelta 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisten yhdyspintoja koskevien sopimusten hyväksyminen

Hyvinvointialue ja kunta ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita. Sosiaali- ja -terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkoko-naisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua. Lainsäädännön lisäksi yhteistyön johtamisjärjestelmästä sovittaessa tulee kiinnittää huomiota yhteiseen tilannekuvaan ja tietopohjaan, yhteisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan, määriteltyihin työnjakoihin ja vastuisiin sekä yhteistyön toimintamalleihin sekä foorumeihin.

Yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota myös alueiden ja kuntien erilaisuuteen sekä asiakkaisiin, jotta heidän palvelujen jatkuvuus varmistetaan yhdyspintatoiminnoissa. Lisäksi tulee varmistaa, ettei uudistus vaaranna jo toimivia ja vakiintuneita yhteistyömalleja ja toimintatapoja, vaan niitä voitaisiin toteuttaa myös järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien ja kuntayhtymien kesken on käynnistetty alueelliset yhdyspintaneuvottelut kesäkuussa. Neuvotteluja on jatkettu syksyllä 2022. Neuvotteluissa on priorisoitu ensisijaisesti neuvoteltaviksi toiminnoiksi asiat, joista tulee sopia häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi vuoden 2022 – 2023 vaihteessa. Yhteistyösopimuksen lisäksi kuntien kanssa on neuvoteltu erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevasta sopimuksesta, työllisyyden hoitoa koskevasta sopimuksesta, henkilötietojen käsittelyä koskevasta liitteestä sekä tietoturvallisuusliitteestä.

Neuvottelujen lisäksi kunnat ovat voineet kommentoida edellä mainittuja sopimusasiakirjoja 7.-18.11.2022 välisen ajan, jonka jälkeen sopimusasiakirjoihin on tehty tarvittavat kuntakohtaiset muutokset. Tavoitteena on, että kunnat hyväksyisivät osaltaan yhteistyösopimuksen ja liitteenä olevat toimintakohtaiset sopimukset joulukuun 2022 aikana. Muita yhdyspintatoimintoihin liittyviä toimintakohtaisia neuvotteluja on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 aikana.

Edellä mainittuja aihepiirejä koskevista sopimuksista on järjestetty Kuortaneen kunnan ja hyvinvointialueen välillä neuvottelu 13.1.2023, jonka jälkeen sopimusluonnoksiin on tehty neuvottelun perusteella tarpeellisiksi nähtyjä muutoksia. Päivitetyt sopimusluonnokset tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäviksi tai tiedoksi merkittäviksi.

Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan sivistystoimiala vastaa perusopetuslain 48 §:n mukaisista koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joten erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva sopimus on perusteltua hyväksyä sivistyslautakunnassa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 1:n Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimukseksi yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi
2) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sopimusluonnos nro 2:n (Sopimus Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta) ja toteaa sivistyslautakunnan päättävän sen hyväksymisestä
3) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 3:n Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työllisyyden hoitoa koskevaksi sopimukseksi
4) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Henkilötietojen yleiset ehdot -liitteeksi
5) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoturvaliitteeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoille annettava kannanotto / omistajaohjaus

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoilla on harkinnassa kiinteistökauppa, johtuen urheilulukion lisääntyvistä opiskelupaikoista ja niiden tuomasta majoitustarpeesta. Kiinteistöön on tutustuttu niin yhtiön kuin kunnankin teknisen toimen toimesta. Kaupan myötä yhtiö saisi lisää majoituspaikkoja oppilaille.

Kunnan konserniohjeen mukaan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohdon kanta tiettyihin toimenpiteisiin, joihin kuuluu muun muassa kiinteistö- ja yrityskaupat. Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot pyytää kunnanhallitukselta kannanottoa kiinteistön hankintaan.

Yhtiön toimitusjohtajan mukaan rahoitus kiinteistön ostoon ja muutostöihin järjestetään ilman kunnan takausta.

Kunnanhallitukselle on lähetetty esityslistan oheismateriaalina lisätietoa asian osalta, mukana on ehdotus annettavaksi kunnan kannanotoksi / omistajaohjaukseksi. Asiaa esitellään kokouksessa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen pyytämän kannanoton / omistajaohjauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Susanna Ylikangas Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen toimitusjohtaja Anu Katajaa kuultiin asiantuntijana tämän asian käsittelyn aluksi.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille

Kuortaneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2022 § 71 päättänyt kunnan osallistuvan omalla osuudellaan valmisteilla olevan uintikeskuksen suunnittelukuluihin (jotka yhteensä kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston osalta noin 580.000 euroa), mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hankkeelle valtionavustuksen. Kuortaneen Uintikeskus Oy (joka kunnan 19,9 %:sti ja Urheiluopiston 80,1 %:sti omistama) on valinnut uintikeskuksen varsinaisen suunnitteluvaiheen suunnittelijan. Yhtiö on pyytänyt tarjouksia suunnittelun rahoitukselle. Yhtiön hallitus esittää, että Kuortaneen kunta myöntäisi omavelkaisen takauksen (sisältäen lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskulut ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Nordea Bank Oyj:n yhtiölle myöntämälle luottolimiitille:

– Luoton määrä 1.000.000,00 euroa. – Luottomuoto määräaikainen shekkitili. – Limiitin voimassaolo 31.12.2023 saakka.

Luottolimiitin kulloinkin käytössä olevasta määrästä perittävä korko on Euribor 3 kk + 0,65 % sekä limiittikorko 0,25 % luottolimiitin määrästä. Limiitin käytetystä määrästä perittävä luottokorko veloitetaan kuukausittain. Limiittikorko peritään etukäteen kolmen (3) kuukauden välein. Euribor-koron katsotaan aina olevan vähintään nolla (0,00) %.

Vastavakuutena Kuortaneen Uintikeskus Oy esittää Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen haettavat kiinnitykset pääomaltaan 1.000.000 euroa. Kiinnitykset tulevat yhteiseksi vakuudeksi takaajille Kuortaneen kunnalle ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiölle yhtäläisin oikeuksin.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kuntalain mukaan takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, lain esittävän taiteen edistämisestä tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voidaan myöntää, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan, yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Takausta myönnettäessä tulee ottaa huomioon myös EU:n valtiontukisäännöt.

Kyseisen luoton takaaminen on tarkoitus toteuttaa molempien osapuolten yhteisvastuullisella takauksella, joka tuo rahoitukselle korkohyötyä. Kyseinen uintikeskuksen hanke liittyy kunnan liikuntalain mukaisten tehtävien edistämiseen, sillä keskuksen avulla kunta esimerkiksi rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkaa sekä järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Uintikeskus palvelee kuntalaisia uimahallina. Uimahallin oleminen Kuortaneella jatkossakin nähdään tärkeäksi muun muassa sen terveyttä ja hyvinvointia sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia edistävän vaikutuksensa johdosta. Lisäksi uimahallilla on esimerkiksi kunnan liikuntapaikkakunta-imagoa ylläpitävä ja vahvistava merkitys, joka nähdään tärkeäksi kunnan elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja markkinoinnin kannalta. Kunnanvaltuuston 13.6.2022 § 121 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti uintikeskuksen rakentuminen mahdollistaa kuortanelaisille peruskouluikäisille ja sitä nuoremmille uintikeskuksen asiakkaille (yhtiön käyttökatteesta riippuen kunnan yhtiölle maksaman korvauksen kautta) keskuksen ilmaiskäytön yhteensä 20 vuoden ajaksi.

Kuntalain selitysteoksessa (Harjula-Prättälä 2019: Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat) käsitellään kunnan takaukseen liittyviä asioita. Teoksen mukaan kunnan on toimenpiteitä harkitessaan otettava huomioon kunnan toiminnan vaikutukset markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto toimivaltansa puitteissa valvoo.

Selitysteoksen mukaan (Euroopan) komissio on antanut tiedonannon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina. Tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:

Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti, takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä ja takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

EU-tiedonannossa todetaan, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Kyseiseen takaukseen ei arvioida sisältyvän kiellettyä valtiontukea johtuen seuraavista seikoista:

1) Opetus- ja kulttuuriministeriö ei rahoita puhtaasti markkinallisia hankkeita. 2) Ei ole nähtävissä, että kukaan yksityinen toimija lähtisi rakentamaan uimahallia ja toimimaan kyseisten palvelujen vaihtoehtoisena tarjoajana. 3) Valtiontukisääntelyssä liikuntalakiin liittyvät asiat muodostavat jossain määrin oman kokonaisuutensa.

On myös huomioitava, että edellä mainitun selitysteoksen mukaan (juontuen kuntalain 126 §:stä) kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla järjestäessään lain nojalla omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja. Lisäksi todetaan, ettei kilpailutilannetta voi syntyä järjestämislupaa edellyttävän opetuksen järjestämisessä. Kuortaneella sijaitsee urheilulukio, jolle valtio on antanut urheilun erityisen koulutustehtävän sekä sitä koskevan järjestämisluvan. Urheilulukiolle uimahalli on tärkeä tukipalvelu liittyen opiskeluun. Nykyinen Urheiluopiston alueella sijaitseva uimahalli on käyttöikänsä päässä. Mikäli uintikeskus ei toteutuisi, tulisi uimahallin tukipalvelut urheilulukiolle kuitenkin järjestää tavalla tai toisella.

Edellä olevien näkökohtien perusteella takauksesta ei tarvitse periä takausprovisiota.

Takaukseen ei katsota sisältyvän kunnan kannalta merkittävää riskiä, sillä niin Urheiluopisto kuin kunta ovat omassa vuoden 2023 taloussuunnittelussaan huomioineet Kuortaneen Uintikeskus Oy:n SVOP-rahoittamisen (kunnan osalta, mikäli hankkeelle myönnetään valtionavustus). On siis nähtävissä, että yhtiön rahoitus omistajan / omistajien toimesta on turvattu ja yhtiöllä on kyky hoitaa otettavasta luotosta johtuvat velvoitteet. Valtion liikuntaneuvosto puoltaa hankkeelle valtionavustuksen myöntämistä, samoin hanke on jo sisällytetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023-2026.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille. 2) päättää, että takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, mahdollisia viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja. 3) hyväksyy takauksen vastavakuudeksi kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen pääomaltaan 1.000.000 euroa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä täydennyksellä korjattuna niin, että päätösehdotuksen kohta yksi kuuluu seuraavasti:

1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle 1.000.000 euron luottolimiitille suunnittelua varten.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa.

Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2022

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2022 § 54 päättänyt hyväksyä Kuortaneen kuntastrategian vuosille 2022 – 2030. Strategiaa tulee seurata säännöllisesti. Talousarvion esimerkiksi tilinpäätöksen kautta tapahtuvan seurannan ohella strategiaa on tärkeää seurata vuosittaisella strategiaraportilla, jonka sisältö rakentuu kuntastrategiaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista arvioivien mittarien kautta. Strategiaraportti tullaan esittämään kunnanvaltuustolle tiedoksi kunkin vuoden lopussa.

Raportin ensimmäiseen versioon on koottu mittareja koskevat lähtötiedot vuodelta 2022. Näiden kautta saadaan tieto siitä mistä tilanteesta strategiakauden alussa lähdetään strategiaa toteuttamaan ja mihin tilanteeseen tulevia toteutumia on syytä verrata.

Tiedot on koottu kuntastrategian strategisten päämäärien mukaisesti. Kuntastrategian strategisia päämääriä ovat:

1) Kunnan vetovoiman vahvistaminen. 2) Tasapainoinen kuntatalous. 3) Laadukkaat palvelut eri-ikäisille. 4) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. 5) Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Vuotta 2022 koskevasta raportista poiketen jatkossa päämäärän Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö mittaria Kehityskeskustelujen määrä koskien tullaan raportoimaan käytyjen kehityskeskustelujen lukumäärät.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kuntastrategian seurantaraportin vuodelta 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisten yhdyspintoja koskevien sopimusten hyväksyminen

Hyvinvointialue ja kunta ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita. Sosiaali- ja -terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyökyvyksi.

Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua. Lainsäädännön lisäksi yhteistyön johtamisjärjestelmästä sovittaessa tulee kiinnittää huomiota yhteiseen tilannekuvaan ja tietopohjaan, yhteisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan, määriteltyihin työnjakoihin ja vastuisiin sekä yhteistyön toimintamalleihin sekä foorumeihin.

Yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota myös alueiden ja kuntien erilaisuuteen sekä asiakkaisiin, jotta heidän palvelujen jatkuvuus varmistetaan yhdyspintatoiminnoissa. Lisäksi tulee varmistaa, ettei uudistus vaaranna jo toimivia ja vakiintuneita yhteistyömalleja ja toimintatapoja, vaan niitä voitaisiin toteuttaa myös järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien ja kuntayhtymien kesken on käynnistetty alueelliset yhdyspintaneuvottelut kesäkuussa. Neuvotteluja on jatkettu syksyllä 2022. Neuvotteluissa on priorisoitu ensisijaisesti neuvoteltaviksi toiminnoiksi asiat, joista tulee sopia häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi vuoden 2022 – 2023 vaihteessa. Yhteistyösopimuksen lisäksi kuntien kanssa on neuvoteltu erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevasta sopimuksesta, työllisyyden hoitoa koskevasta sopimuksesta, henkilötietojen käsittelyä koskevasta liitteestä sekä tietoturvallisuusliitteestä.

Neuvottelujen lisäksi kunnat ovat voineet kommentoida edellä mainittuja sopimusasiakirjoja 7.-18.11.2022 välisen ajan, jonka jälkeen sopimusasiakirjoihin on tehty tarvittavat kuntakohtaiset muutokset. Tavoitteena on, että kunnat hyväksyisivät osaltaan yhteistyösopimuksen ja liitteenä olevat toimintakohtaiset sopimukset joulukuun 2022 aikana. Muita yhdyspintatoimintoihin liittyviä toimintakohtaisia neuvotteluja on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 aikana.

Edellä mainittuja aihepiirejä koskevista sopimuksista on järjestetty Kuortaneen kunnan ja hyvinvointialueen välillä neuvottelu 13.1.2023, jonka jälkeen sopimusluonnoksiin on tehty neuvottelun perusteella tarpeellisiksi nähtyjä muutoksia. Päivitetyt sopimusluonnokset tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäviksi tai tiedoksi merkittäviksi.

Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan sivistystoimiala vastaa perusopetuslain 48 §:n mukaisista koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joten erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva sopimus on perusteltua hyväksyä sivistyslautakunnassa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 1:n Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimukseksi yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi. 2) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sopimusluonnos nro 2:n (Sopimus Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta) ja toteaa sivistyslautakunnan päättävän sen hyväksymisestä. 3) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnos nro 3:n Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työllisyyden hoitoa koskevaksi sopimukseksi. 4) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Henkilötietojen yleiset ehdot -liitteeksi. 5) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoturvaliitteeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI