Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 6.11.

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Kuntalain 410/ 2015 §: 110 mukaan; Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja – suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnan talousarvion valmistelu kuuluu kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tehtäviin, Valmisteluun osallistuvat kunnan toimielimet ja viranhaltijat omilla tehtäväalueillaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden pohjalta.

Toimielinten talousarvio- ja suunnitelmaesityksistä kootaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ohjaamaan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 – 2026 valmistelua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Vuoden 2024 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2023. Tuloveroprosentti ilmoitetaan prosentin kymmenesosan tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2023 tuloveroprosentti on ollut 8,36.

Kiinteistöverolain11 §:n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00

– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00

– muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00

– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 – 6,00

– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 – 2,00

– voimalaitosten veroprosentti 0,93 – 3,10

Lisäksi on syytä huomioida, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30–2,00 %.

Kuortaneen kunnan talousarvion tämänhetkisessä valmistelutilanteessa on arvioitu vuoden 2024 verokertymäksi 6,375 miljoonaa euroa, joka perustuu Kuntaliiton kuntakohtaiseen 10/2023 julkaisemaan ennusteeseen vuodelle 2024 kirjattaviksi verotuloiksi.

Vuoden 2024 talousarvion tämänhetkisessä valmistelutilanteessa on vuosikate plussalla noin 1,13 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on poistojen jälkeen alijäämäinen noin 70.000 euroa.

Nettoinvestointien määrä on tämän hetken valmistelutilanteen mukaan vuonna 2024 noin 2,2 miljoonaa euroa sekä vuonna 2025 1,75 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 1,46 miljoonaa euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,40. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

– vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45

– muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05

– voimalaitosten veroprosentti 3,10

– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä ja

– yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Mikäli eduskunta päättää maapohjan veroprosentin eriyttämisestä yleisestä kiinteistöveroprosentista ennen 17.11.2023, vuoden 2024 maapohjan kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,30 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 vahvistetaan rakennusten yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

1.1.2025 alussa käytössä ollut Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu Rakentamislaiksi, tästä johtuen rakennusjärjestystä on muutettava sopimaan huomioiden uudet määräykset. Koska rakennusjärjestyksen uusiminen tapahtuu kaavahankkeen omaisesti, luonnoksineen ja ehdotuksineen, tulee asia saada vireille ja hanke alulle.

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää aloittaa rakennusjärjestyksen uusimisen ja kokoaa toimikunnan sen tekemiseen. Ympäristölautakunta valitsee keskuudestaan rakennusjärjestystoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja päättää pyytää muita hallintokuntia nimeämään toimikuntaan 1-2 jäsentä. Toimikunnan sihteerinä toimii rakennustarkastaja ja jäsenenä ympäristöpäällikkö.

Päätös: Lisäksi lautakunta valitsi keskuudestaan rakennusjärjestystoimikuntaan puheenjohtajaksi Ville Sallilan, varapuheenjohtajaksi Kirsti Lampisen sekä varajäseneksi Hannu Santasen.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija Kunnanjohtaja

Ympäristölautakunta pyytää muita hallintokuntia nimeämään käynnistyvään rakennusjärjestyksen uusimiseen liittyvään toimikuntaan 1-2 jäsentä. Rakennustarkastajan 31.10.2023 lähettämän sähköpostin mukaan myös kunnanhallituksesta voi tulla edustajat mukaan toimikuntaan.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kunnan rakennusjärjestyksen uusimista työstävään toimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Alpo Santasen kunnanhallituksen edustajaksi rakennusjärjestyksen uusimista työstävään toimikuntaan.

Kunnan sisäisen intrajärjestelmän hankinta

Valmistelija Viestintäkoordinaattori Tuomas Ojajärvi

Kuortaneen kunnan henkilöstöllä ei ole ollut käytössään sisäistä intraa, vaan henkilöstöä koskevat ohjeet ja tiedostot ovat useassa eri paikassa paikallisilla verkkoasemilla. Näiden löytäminen voi olla usein haasteellista ja päivittäminen hankalaa.

Kunnassa on otettu käyttöön Microsoft 365 järjestelmä vuonna 2020. Järjestelmän käyttöönoton yhtenä tavoitteena on ollut parantaa sisäistä viestintää. Järjestelmästä ei kuitenkaan ole vielä otettu kaikkia mahdollisia ominaisuuksia käyttöön sisäisen viestinnän tehostamiseksi. Microsoft 365 palvelussa on mahdollista ottaa käyttöön Sharepoint-pohjainen intra, josta henkilöstö löytää nopeasti sekä tärkeät ajankohtaiset asiat että tarvitsemansa ohjeet ja tiedostot. Sharepoint-pohjaisen intran kautta myös tiedostojen päivittäminen muuttuu helpommaksi, jolloin henkilöstöllä on aina saatavilla viimeisimmät versiot ohjeista ja tiedostoista ja ne löytyvät yhdestä paikasta.

Sharepoint-pohjaisen sisäisen intran kehittämisestä Kuortaneen kunnalle on järjestetty tarjouskilpailu 25.10.-2.11.2023 välisenä aikana. Tarjousta pyydettiin neljältä Sharepoint-pohjaista intraa tarjoavalta toimijalta.

Tarjoustenavauspöytäkirja laadittiin 3.11.2023. Tarjousten perusteella kilpailun voittajaksi valikoitui System Garden Oy hintaan 7.500 euroa. Hankintahinta voidaan kattaa kuluvan vuoden hallinnonkäyttötaloudesta.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia Sharepoint-pohjaisen sisäisen intran tarjouskilpailun voittaneelta System Garden Oy:ltä 7.500 euron hintaan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Annu Ridanpää-Taittonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 19:30

Väliaikaisrahoituksen myöntäminen Ruonan Rinki ry:lle

Valmistelija Elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi

Ruonan Rinki ry on lähestynyt kuntaa seuraavalla yhteydenotolla: ”Yhdistyksemme on hakemassa ELY-keskuksen EU-ilmastotavoitteisiin liittyvää hankerahoitusta. Yhdistyksen tukikohtana ja kylän keskeisen kohtaamispaikkana toimii vanha kyläkoulu. Vaikka talvisaikaan kiinteistön lämpötila lasketaan mahdollisuuksien mukaan, on lämmityskulujen aiheuttama sähkönkulutus yhdistyksen taloudelle kohtuutonta. Aurinkopaneelien asentamisella voitaisiin vuosittaista sähkölaskua alentaa merkittävästi.

ELY-keskus myöntää hankkeeseen rahoitusta enimmillään 80%. Loput kustannuksista katetaan talkootyöllä ja Omasp-säätiöltä saadulla 2500 euron suusuisella avustuksella. Aurinkovoimalan kokonaiskustannukseksi on arvioitu 38 000 euroa. ELY-keskus ei voi myöntää rahoitusta, ellei yhdistyksellä ole hakemuksen liitteenä Kuortaneen kunnanhallituksen päätöstä väliaikaisrahoituksen myöntämisestä.

Viitaten Kuortaneen kunnanvaltuuston päätökseen 7.3.2022 §30 pyydämme kunnioittavasti, että kunnanhallitus myöntäisi ehdollisena väliaikaisrahoituksen

Ruonan Rinki ry:n aurinkovoimalahankkeeseen. Saatuamme ELY:n rahoituspäätöksen, toimitamme sen välittömästi Kuortaneen kunnalle.”

Kunnanvaltuusto on 7.3.2022 § 12 hyväksynyt väliaikaisrahoituksen käyttöönoton tilapäislainaa myöntämällä, sisältäen seuraavat ehdot:

1) Lyhytaikaista lainaa voidaan myöntää Kuortaneella toteutettavan yleishyödyllisen hankkeen väliaikaiseen rahoittamiseen.

2) Hakijan on oltava rekisteröity yhdistys ja sen kotipaikka on Kuortane.

3) Lainaa myönnetään vain sellaiselle yhdistykselle, joka on saanut hankkeeseen myönteisen avustuspäätöksen Leaderiltä, ELY:stä tai muusta vastaavasta julkisesta organisaatiosta.

4) Laina myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksen perusteella.

5) Vapaamuotoisen hakemukseen tulee liittää:

– rahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä,

– yhdistyksen hallituksen päätös väliaikaisrahoituksen hakemisesta Kuortaneen kunnalta,

6) Lainaa voidaan myöntää enintään myönnetyn julkisen tuen määrä.

7) Lainasta laaditaan velkakirja. Vakuutena kunnalle toimii myönteinen avustuspäätös.

8) Laina on maksettava takaisin viimeistään välittömästi tuen maksatuksen jälkeen. Lainan viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.

9) Merkittävät muutokset hankkeeseen, kuten hankeajan pidentyminen, vaativat hyväksymisen myös kunnalta.

10) Kunnanhallitus voi myöntää väliaikaisrahoitusta valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaan.

11) Lainaa voidaan nostaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hakemuksen liitteenä toimitettiin 5.10.2023 pidetyn johtokunnan kokouksen pöytäkirja, jonka 5§ yhdistys päättää tehdä hakemuksen Kuortaneen kunnanhallitukselle väliaikaisen rahoituksen saamiseksi aurinkopaneelihankkeeseen.

Hakemuksesta puuttuu rahoituspäätös mutta sisältää hakemuskoosteen. Hakemuskoosteessa hankkeen julkinen kuvaus on:

” Ruonan Rinki ry Kuortaneella investoi aurinkovoimalan hankintaan. Tavoitteena on kylätalon sähkölämmityksestä aiheutuvien kustannusten madaltaminen ja ympäristökuormituksen vähentäminen. Hankkeen toteutuksen avulla on mahdollista ylläpitää kylätalon toimintaa ja taata aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuus. Investoinnin vaikutus hyödyttää kyläläisten lisäksi muita kuortanelaisia, kesäasukkaita sekä matkailijoita. Osittainen siirtyminen aurinkovoiman käyttöön nähdään tärkeänä konkreettisena ilmastotekona pienentämässä omalta osaltaan hiilijalanjälkeä.”

Hakemuskoosteen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 37 343 euroa, josta hankkeen julkinen tuki 32 306,40 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 5036,60 euroa. Kustannukset jakautuvat koneisiin, laitteisiin ja kalustoon 23 850 euroa ja rakentamiseen 13 493 euroa.

Koska ELY-keskus vaatii tiedon väliaikaisrahoituksesta mukaan hakemukseen, on perusteltua myöntää väliaikaisrahoitus ehdollisena liitteenä olevan hakemuskoosteen mukaiselle päätökselle. Lopullisen päätöksen saatuaan Ruonan Rinki ry toimittaa hakemuskoosteen mukaisen rahoituspäätöksen kuntaan, jolloin hakemus täyttää väliaikaisrahoitukselle asetetut ehdot ja voidaan hyväksyä.

Kunnan tilapäislainoitus yhdistykselle on perusteltua, jotta sillä on mahdollisuudet alkaa toteuttamaan kehittämishankettaan jo ennen julkisen tuen maksatusta. Hanke vahvistaa yhdistyksen taloudellista kestävyyttä sekä edistää yhdistyksen ja kylätalon toiminnan kehittämistä.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Ruonan Rinki ry:lle sen anomuksen mukaisen enintään 32 306,40 euron väliaikaisrahoituksen Aurinkovoimala investointihankkeelle. Päätös on ehdollinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadulle hakemuskoosteen mukaiselle rahoituspäätökselle.

Laina maksetaan takaisin viimeistään välittömästi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tuen maksatuksen jälkeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Seppo Palomäki Ruonan Rinki ry:n rahastonhoitajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän a käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Annu Ridanpää-Taittonen palasi kokoukseen klo 19:40 tämän asian käsittelyn aikana.

Kuortaneen Matkailu ry:n anomus toiminta-avustuksesta vuodelle 2024

Valmistelija Kunnanjohtaja

Kuortaneen Matkailu ry on lähettänyt sähköpostitse 13.10.2023 kunnanhallitukselle osoitetun kirjeen, jossa pyydetään kunnalta toiminta-avustusta 6.500 euroa Kuortaneen matkailumarkkinoinnin ja -viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen vuodelle 2024. Kirje on toimitettu kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Kuortaneen kuntastrategiassa yhtenä kunnan vetovoiman vahvistamiseen liittyvänä tavoitteena on matkailun edistäminen monipuolisesti. Kuortaneen Matkailu ry edistää osaltaan kunnan matkailupotentiaalia esimerkiksi eri kohteiden ja mahdollisuuksien näkyvyyden vahvistamisen ja toimijoiden verkostoimisen kautta. Avustuksen kohteena esille tuotu matkailumarkkinointi ja -viestintä on kunnan strategiaa edistävää toimintaa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Matkailu ry:lle 6.500 euron avustuksen vuodelle 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI