Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.11. muun muassa seuraavasti:

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE / VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMA

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024
taloussuunnitelman laatimista varten seuraavat ohjeet.
1) Hallintokuntien toimintamenot, muiden kuin sote-palvelujen ja palkkojen osalta,
tulee pysyä vuoden 2021 talousarvion menojen tasolla lukuun ottamatta menoeriä,
joita yleisistä hinnankorotuksista johtuen tulee verrata kuluvan vuoden
toteutumaan. Sote-nettomenot budjetoidaan sopimuksissa sovittujen hinnantarkistuskriteerien mukaan. Lopullinen hinta vahvistetaan talousarviovuoden huhtikuussa.
2) Nykyisiin virkoihin ja työsuhteisiin perustuvaan palkkasumman kasvuun
varaudutaan 1,2 prosentilla verrattuna vuoden 2021 toteutumaan.
3) Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen
kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin
perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.
4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee
perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että
vuonna 2022 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.
5) Hallintokuntien tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden kehittämiseen. Ne tulee johtaa kunnanvaltuuston
hyväksymästä visiosta ja strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa myös
mittarit toteutumisen seurantaa varten.
6) Hallintokuntien tulee tavoitteitaan ja toimenpiteitään suunnitellessa huomioida
tavoite pysäyttää kunnan väestömäärän väheneminen. Elinkeinotoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.
7) Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin arvioihin ja
laadintakehyslaskelmiin keskeisistä tuloperusteista eli verotulo- ja valtionosuusarvioon. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.
Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä
viimeistään 15.10.2021.

Ehdotus hyväksyttiin

KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2022
veroprosentit seuraavasti:
– tuloveroprosentti 21,00
– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
– vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
– muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
– voimalaitosten veroprosentti 3,10
– rakentamattoman rakennuspaikan ei erikseen määrätä ja
– yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteistöveroprosentti 0,00.

Ehdotus hyväksyttiin

TALOUSARVIOMUUTOS SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSOSAAN VUODELLE 2021

Vuoden 2021 syyskuussa toteutui 21.11.2019 kunnanvaltuuston päätöksen § 61 mukainen osakekauppa. Kaupan toteutuminen oli talousarvion valmisteluvaiheessa epävarmaa, joten varovaisuusperiaatteen mukaan kauppahinnan mukaista myyntivoittoa ei oltu vuoden 2021 toimintatuottoihin budjetoitu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut budjetoitiin vuoden 2021 talousarvioon Kuusiolinna Terveys Oy:n ja kuntien välisen palvelusopimuksen hinnan mukaisesti. Sopimushintaan ei ole sisältyneet pandemiasta aiheutuneet kustannukset kuten testaus ja rokotuskustannukset. Nämä on maksettu erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lisäksi Kuusiolinna Terveydelle on maksettu palvelusopimukseen ja sen tulkintapöytäkirjaan perustuen kasvaneiden kustannusten mukaista hinnankorotusta kuukausihintaan 1.7. lukien (51.000 €/kk).

Edellä esitettyyn perustuen talousarvioon tulee tehdä seuraavat muutokset:
Yleishallinto
1000 € ta 2021 muutos ta 2021+muutos
Toimintatuotot 284 3 020 3 304
Sosiaali- ja terveyspalvelut
1000 € ta 2021 muutos ta 2021+muutos
Toimintakulut -14602 -430 -15 032

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää tehdä talousarvion 2021 käyttötalousosaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueelle esittelytekstissä esille tuodut muutokset.

Ehdotus hyväksyttiin

EPANET-VERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää Kuortaneen
kunnan osallistuvan Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoitukseen vuosina
2022 – 2024, kuntaosuutena 4.874 euroa per vuosi.

Hyväksyttiin

PÄIVITYS KUNNANVALTUUSTON 24.8.2020 HYVÄKSYMÄÄN HALLINTOSÄÄNTÖÖN

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä
kunnan hallintosääntöön esittelytekstissä esille tuodut lisäykset. Muilta osin
hallintosääntö säilyy ennallaan.
Käsittely: Tauno Lampinen esitti, että viestintäkoordinaattoria ei nimetä johtoryhmän
sihteeriksi. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Ehdotus hyväksyttiin

TULEVAISUUDEN SOSIAALI – JA TERVEYSKESKUS – HANKE / TÄYDENTÄVÄ HANKEHAKEMUS VUOSILLE

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen.

Ehdotus hyväksyttiin

KUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA / PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa pyytää nimeämään kaksi henkilöä, jotka käyttävät ääntään ProAgria Etelä-pohjamaan10.-24.11.2021 järjestettävässä edustajiston vaalissa sekä toimivat kokousedustajina kuluvan valtuustokauden ajan ProAgria Etelä-pohjamaan kokouksissa. Kuortaneen kunnalla on kannattajajäsenenä kaksi ääntä edustajiston vaalissa, jotka käydään sähköisenä vaalina.

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat ProAgria Etelä-Pohjanmaahan ja käyttämään kunnan ääntä edustajiston vaalissa. Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajikseen ProAgria Etelä-Pohjanmaanhan Antti Yli-Hynnilän ja Riikka Varilan.

Hyväksyttiin

KUNNAN JA JENNY YLI-MANNILAN VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kuortaneen kunnan ja Jenny Yli-Mannilan välillä on neuvoteltu kauppakirja, jolla
kunta myy Kortesmäen asemakaava-alueelta korttelista 192 kaksi vierekkäistä
tonttia nrot 3 ja 4 yhdeksi rakennuspaikaksi. Tonttien pinta-alat ovat (RN:o 81:2)
0,1220ha ja (RN:o 81:3) 0,1315 ha. Kauppahinta on yhteensä 4975,00 euroa.
Lisäksi ostaja maksaa tonteilla kasvavasta puustosta 200,00 euron korvauksen
sekä lohkomiskustannukset 235,46 €.

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi,
2) esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä allekirjoitetun kauppakirjan.

Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI