Kuortaneen kunnanhallitus käsitteli valituksia, julkisuuslakia ja virantäyttöä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 5.2.

Lausunto työryhmän mietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta

Valmistelija: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Johdanto

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä.

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki. Voimassa oleva viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) kumottaisiin. Mietinnössä ehdotetaan julkisuuslain organisatorisen soveltamisalan laajentamista voimassa olevaan lakiin nähden siten, että lakia sovellettaisiin perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän hoitamiseen kokonaisuudessaan. Lisäksi lakia sovellettaisiin ehdotuksen mukaan julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen tai julkisyhteisöjen yhteisessä määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön ja näiden määräysvallassa oleviin tytäryhteisöihin ja tytärsäätiöihin siltä osin kuin ne harjoittavat muuta kuin kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa.

Työryhmän mietinnön ehdotuksilla lisäksi selkeytettäisiin ja ajantasaistettaisiin julkisuuslain sääntelyä. Erityisesti selkeytettäisiin tietopyyntöjen käsittelyä koskevia menettelysäännöksiä suhteessa voimassa olevaan lakiin ja täsmennettäisiin tiedonsaantioikeuden kohdetta määrittävää viranomaisen asiakirjan määritelmää. Lisäksi ehdotetaan menettelysäännöksiä, joilla voitaisiin varmistaa henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mahdollistamalla tavalla.

Ehdotuksella myös ajantasaistettaisiin ja osin muutettaisiin voimassa olevaan lakiin sisältyviä salassa pidettävän tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Julkisuuslain salassapitoperusteiden ja niihin liittyvien vahinkoedellytysten systemaattinen sisällöllinen tarkastelu ja uudistaminen eivät kuitenkaan kuuluneet työryhmän tehtävänantoon, vaan salassapitoperusteita koskeva mahdollinen uudistaminen jää työryhmän asettamispäätöksen mukaan toteutettavaksi myöhemmin.

Tausta

Oikeusministeriö asetti 22.1.2021 työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Julkisuuslain ajantasaistamista valmistelevan työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia. Selvitysten ja arvioiden perusteella työryhmän tuli valmistella sille asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset. Työryhmän toimikausi päättyi 31.10.2023.

Tavoitteet

Mietinnön mukaisten ehdotusten tavoitteena on julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen varmistaminen ottaen huomioon hallinnon uusiutuvat rakenteet ja sääntely-ympäristössä tapahtunut kehitys. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi viranomaisen toiminnan julkisuutta koskeva lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.  Vastausaika lausuntopyyntöön päättyy 16.2.2024.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon työryhmän mietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta.

Päätös:  Ehdotus hyväksytiin

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta (ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa biokaasulaitostoiminnalle, Kuortane, hakijana Kuortaneen energiaosuuskunta)

Valmistelija: Kunnanjohtaja

Kuortaneen ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.10.2023 / 10.10.2023 § 50 ympäristölupapäätöksen hyväksymisestä biokaasulaitostoiminnalle. Ympäristöluvan hakijana on Kuortaneen energiaosuuskunta.

Ympäristölautakunnan päätöksestä on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on varannut Kuortaneen kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine valituksen johdosta 31.1.2024 mennessä. Pyynnöstä vastineen antamisaikaa on jatkettu 9.2.2024 asti. Muun muassa valitus ja sen täydennys on lähetetty kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus yhtyy Kuortaneen kunnan puolesta vastineenaan Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta (asian diaarinumero 1332/2023) ympäristölautakunnan antamaan, liitteessä olevaan lausuntoon.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin

Anomus koskien Ruonan Nuija nimisen kiinteistön kiinteistöveroa

Valmistelija: Hallintojohtaja Jaana Salo

Antti Salimäki on hankkinut Ruonan maamiesseuralta syksyllä 2020 Ruonan Nuija nimisen kiinteistön. Salimäen tarkoituksena on kunnostaa rakennus yleishyödylliseen käyttöön. Käyttö tulee rajoittumaan kesäkauteen. Salimäki on hakenut verottajalta tekemällään oikaisuvaatimuksella vapautusta kiinteistöverosta yleishyödyllisen käytön perusteella. Verotuksen oikaisulautakunta on hylännyt vaatimuksen 13.12.2023 antamallaan pätöksellä, koska em kiinteistön omistaja on yksityinen henkilö, eikä tuloverolain 22 §:n tarkoittama yleishyödyllinen yhteisö.

Esittelijä:  Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Edellä esille tuotuun perustuen kunnanhallitus toteaa, että vapautusta kiinteistöverosta ei voida myöntää koskien Ruonan Nuijan kiinteistöä.

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin

Juha-Matti Salimäki, asianosaisen hallintolain tarkoittamana läheisenä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 20:32-20:34.

Täyttölupapyyntö sivistystoimeen

Valmistelija: Hallintojohtaja

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto anoo kokoaikaisen erityisopettajan tehtävän täyttölupaa lukioon 1.8.2024 alkaen seuraavin perustein:

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus:                    Kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI