Kuortaneen lukion laajennus hyväksyttiin

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä.

Kuortaneen kuntastrategia 2022 – 2030 / päivitys

Valmistelija: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki 

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.1.2024 päivitetyn strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 – 2030. Hyväksymisen lisäksi valtuusto päätti lähettää kuntastrategian lautakunnille tiedoksi.

Esittelijä: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymän päivitetyn strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 – 2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Valmistelija: Tekninen johtaja

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden ”kuntatekniikan hallinto, tilapalvelut, ve­si­huol­to­lai­tos ja yhdyskuntatekniset palvelut” toiminta on tarkemmin kerrottu liit­tee­nä olevassa toimintakertomuksessa ja kirjanpidon tulosteessa.

Tulosalueitten yhteinen taloudellinen tulostoteutuma (ulkoinen) talousarvioon näh­den on alla olevan taulukon mukainen.

Budjetti 2023        Toteuma 2023          Poikkeama            Käyttö%
Toimintatuotot            1 682 860             2 004 740                321 881               119,1
Toimintakulut             -3 242 800            -3 497 217              -254 417               107,8
Toimintakate              -1 559 940            -1 492 476                 67 463                 95,7
Koko kunnan vuoden 2023 nettoinvestointimääräraha oli muu­te­tus­sa/vah­vis­te­tus­sa talousarviossa -2 069 059 €, lopullinen toteutuma on -1 877 906€. Tarkempi erittely liitteessä.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan tekstiaineiston vuoden 2023 toimintakertomukseksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kantatie 66 alueen kv-väylän linjausvaihtoehdot ja rakentaminen välillä Aholankuja-lukio

Valmistelija: Tekninen johtaja

Kunnan talousarviossa vuodelle 2023 ja 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Aholankujan ja lukion väliselle maa-alueelle kevyenliikenteenväylän suunnitteluun ja rakentamiseen. Kyseisen kevyenliikenteenväylän alustavan linjausvaihtoehdon on laatinut Aluetaito Oy Lapualta. Linjaukset noudattelevat alueelle vahvistetun asemakaavan mukaista reittiä.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta

1) toteaa voimassa olevan asemakaavan ja sen osoittaman kevyenliikenteenväylien sijainnin.

2) toteaa laaditut linjausvaihtoehdot.

3) päättää valita yhden linjausvaihtoehdon kevyenliikenteenväylän reittilinjaukseksi suunnittelun jatkamiseksi.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotukset 1) ja 2) sellaisenaan.

Tekninen lautakunta päätti asiakohdassa 3) siten, että ennen lopullista linjausvaihtoehdon valitsemista asiassa kuullaannmvielä lukion henkilökunnan ja opiskelijoiden kanta. Perusperiaatteena lautakunnalla oli, että linjaus tulisi kuitenkin kulkea kunnan jo omistamalla maalla.

Lukiorakennuksen laajentamisen luonnospiirustuksien hyväksyminen

Valmistelija: Tekninen johtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 hyväksynyt hankesuunnitelman lukion laajentamiseksi. Rakennushankkeen toteutuksen ajaksi kunnanhallitus on asettanut suunnittelu- ja rakennustoimikunnan, joka osal­lis­tuu suunnittelukokouksiin ja työmaakokouksiin. Rakennustoimikunnan ko­kouk­siin voidaan tarvittaessa kutsua muitakin asiantuntijoita.

Rakennustoimikunta on kokoustanut tähän mennessä kolme kertaa. Toimikunnan en­sim­mäi­se­nä ja tärkeimpänä tehtävänä on ollut löytää paras laa­jen­nus­luon­nos­eh­do­tus lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisen pohjaksi.

Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy on laatinut luonnokset. Rakennustoimikunta on pää­ty­nyt liitteen mukaiseen luonnokseen, jota nyt ehdotetaan kunnanhallitukselle hy­väk­syt­tä­väk­si lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisenpohjaksi.

Laajennuksen suuruus olisi luonnoksen mukaan 758 kerrosalaneliötä + 19,4 sisäistä muutosalueneliötilaa tai 640,7 huoneistoalaneliötä + 19,4 neliötä muutosalueneliötilaa.

Teknisen toimen tekemän alustavan kustannusarvion mukaan luonnoksen mu­kai­sen laajennushankkeen kustannusarvio on 2,2M€. Rakennusalalla vallitsevan taantuman vuoksi, toteuttamiskustannuksen voivat tästä arviosta muuttua.

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan yli 200 000€ hankkeiden luon­nos­suun­ni­tel­mat hyväksyy kunnanhallitus.

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisia Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy:n laatimia luonnossuunnitelmia lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisen pohjaksi lukion laajentamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla jääväsi itsensä tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä poistui kokoushuoneesta. Tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Nora Pesonen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI