Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 14.8.

Valiokuntien ja viranhaltijapäätösten tiedottaminen/otto-oikeuden käyttö

Kuntalain 92 §:n 1 mom. mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanvaltuusto on hallintosäännössä päättänyt toimivallan siirrosta.

Em. lain 92 §:n 2 mom. mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielin käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
  3. kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat
  4. henkilöstöasioita, joihin on lain, virka -tai työehtosopimuksen tai muun sopimuksen mukaan ehdoton oikeus

Kunnanhallitus tai valiokunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä 4 päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamista. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle tai esittelijälle.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin

Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 05.06.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 05.06.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.

Päätös: Hyväksyttiin 

Järviseudun kotouttamisohjelma 2023 -2026

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kotouttamisohjelman laatiminen on kuntien lakisääteinen velvollisuus. Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386) tuo esille useamman kunnilta velvoitettavan kotoutumista edistävän toimenpiteen. Paikallistasolla maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 29). Kunnan on myös huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että kunnan oman henkilöstön osaamista kehitetään kotouttamisen tarpeita vastaavaksi (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 30).

Kunnan kotouttamisohjelmasta sanotaan seuraavaa: ”Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.” (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 § 32).

Järvipohjanmaan Kotouttamisohjelmaa 2023 – 2026 on valmisteltu Kotouttaminen tutuksi -hankkeessa, jossa rahoittajina ovat olleet Leader Aisapari ja ELY-keskus ja jossa Elina Rantalahti on projektipäällikkönä. Kotouttamisohjelma on laadittu yhteisesti Alajärven kaupungille, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnille.

Valmisteluprosessi on edennyt siten, että projektipäällikkö on tehnyt kuulemis-/konsultaatiokierroksen keskeisten toimijoiden osalta ja näiden toiveiden pohjalta kotouttamisohjelma on laadittu. Myös ELY-keskus on omalta osaltaan ohjeistanut ja antanut vinkkejä asiakirjan laadintaan. Käytännössä tämä uusi kotouttamisohjelma ei pohjaa vanhoihin malleihin.

Tässä nykyisessä painopisteenä on hyvin yksinkertaisesti kuvata kansainvälisten opiskelijoiden, työntekijöiden ja yrittäjien palvelupolku Järviseudun alueella mukana muuttavat perheet huomioiden. Asiakirja on tiivis ja sen pohjalta on tarkoituksena edelleen kehittää järviseutulaista palvelupolkua kansainväliselle työvoimalle osaavan ja riittävän työvoiman turvaamiseksi.

Kotouttamisohjelman tarve näyttäytyy myös alueen kuntien kunta-strategioiden valossa selkeästi. Jokaisen alueen kunnan kuntastrategiassa mainitaan elinvoimaiset yritykset, yrittäjämyönteisyys ja yrityksien toimintaedellytyksien tukeminen keskeisenä osana kuntastrategiaa.

Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton voidaan nähdä suoraan tukevan tätä tavoitetta. Ilman saatavilla olevaa ja koulutettua työvoimaa kasvu on vaikeaa. Kotouttamisohjelmalle sekä siihen liitetyille toimenpiteille on siten myös alueen kuntien kuntastrategioista nouseva tarve.

Yhtenä suuntana kasvavaan työvoimapulaan ratkaisuksi tarjotaan opiskelu- ja työvoimaperäistä maahanmuuttoa. Kotouttamisohjelman tarkoitus on luoda rakenteellinen kehys edellä kuvatun maahanmuuton mahdollistamiseksi. Ohjelmaan on koottu ne toimenpiteet, joilla työvoimaperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien koulutusta alueellamme voidaan edistää. Kotouttamisohjelma on siis asiakirja, jossa kuvataan, millainen kotouttamisen palvelupolku alueellamme on.

ELY-keskukselta saadun tilaston mukaan vuonna 2021 ulkomaan-kansalaisia asui Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin alueella yhteensä 472. Näiden kuntien asukaslukuun suhteutettuna ulkomaan-kansalaisten osuus kuntien väkiluvusta on 2,7 %. Kotouttamisohjelmalle on siis tarvetta.

Esittelijä Hallintojohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kotouttamisohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Anomus lainaehtojen muuttamisesta

Valmistelija hallintojohtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.5.2022 § 97 päättänyt myöntää 27.735 euron tilapäisen lainan Järviseutu Disc Golf Club ry:lle, mikäli hanke saa ELY-keskukselta myönteisen päätöksen. Tilapäinen laina tulee maksaa kunnalle oma-aloitteisesti heti, kun rahoituspäätös on tullut hakijalle.

Järviseutu Disc Golf Club ry:lle on myönnetty 22.000 euron tilapäinen laina velkakirjan ehtojen mukaisesti.

Järviseutu Disc Golf Club ry:n puolesta Jyrki Oksa on sähköpostilla 9.8.2022 ilmoittanut, että yhdistyksen varat riittäisivät lainan lyhentämiseen, kun ELY-keskus ja Aisapari maksavat vahvistetut hanketuet n. 20.800 euroa.

Yhdistyksen toiveena on, että yhditys voisi lyhentää lainaa elokuun aikana 20.000 euroa, ja loppu laina maksettaisiin ensi kesänä. Siirrettävää maksuosuutta käytettäisiin jo tänä vuonna radan kehittämiseen. Radalla aiotaan tehdä n. 5000 euron edestä aluetta parantavia maansiirtotöitä ja työt olisi hyvä tehdä jo syksyn aikana, jotta rata olisi keväällä aikaisemmin pelattavassa kunnossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että lainasta 2000 euroa maksetaan keväällä 2024.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI