Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä koronatilanteessa

0
Kyky-Betset271121

Lappajärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.10. muun muassa seuraavasti:

Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyistä Lappajärven yhteiskoululla sekä toimintavallan siirtämisestä sivistysjohtajalle

Kunnanhallitus

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tartuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 11.3.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 12.10.2021 antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulunkäynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet.

Jos opetusta ei voi tartuntatautilain 58 §:n perusteella antaa turvallisesti lähiopetuksena, opetuksen järjestäjä voi perusopetuslain 20 a §:n mukaan päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä kuten etäopetuksesta. Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettuja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita. Perusopetuslain 20 a §:ää koskeva väliaikainen muutos on voimassa 1.1.2021–31.7.2022 (687/2021).

Epidemiologinen arvio

Etelä-Pohjanmaan tilanne 18.10.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen 18.10.2021. Koronatartuntojen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku Etelä-Pohjanmaalla oli 131,6/100 000. Sairaalahoidon tarve Etelä-Pohjanmaalla on noussut voimakkaasti. Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on nyt  11 koronapotilasta, joista pieni osa tehohoidossa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 7 koronapotilasta. Positiivisten koronatestien osuus oli 4,5% kaikista koronatesteistä.

Järvi-Pohjanmaan tilanne 23.10.

Järvi-Pohjanmaan koronatilanne lähti heikkenemään maanantaina 18.10. etenkin Lappajärven kunnan alueella. Sunnuntaina 17.10. todettiin ensimmäinen positiivinen koronatartunta Lappajärven yhteiskoulun 4.-6.-luokkien oppilaalla. Lappajärven yhteiskoulussa 4.-6.-luokkalaisille järjestettiin ilta- ja yökoulu 14.-15.10., jonne valtaosa Lappajärven alueella nyt ilmi tulleista koronatartunnoista on jäljitettävissä. Lappajärvellä on todettu 17.-23.10. välisenä aikana 48 koronatartuntaa 7 vuorokauden ilmaantuvuusluvun ollessa 1505/100 000 asukasta kohden. Karanteeniin alueella on asetettu noin 200 henkilöä. Järvi-Pohjanmaan flunssapoliklinikka on kuormittunut runsaan näytteenottomäärän takia ja tartunnanjäljitys on vaarassa hidastua, jos tapausmäärät vielä kovasti kasvavat. Edellä mainituilla perusteilla Lappajärven yhteiskoulun ja lukion opetustilojen sulkeminen on tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

24.10.  saatujen tietojen mukaan korona-tapauksia on myös päiväkoti Ullanlinnassa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on kokouksessaan 24.10.2021 § 87 päättänyt, että tartuntatautilain 58 §:n nojalla Lappajärven yhteiskoulun ja lukion tilat suljettavaksi 25.-31.10.2021 väliseksi ajaksi. Kyseisen ajanjakson aikana Lappajärven yhteiskoulun ja lukion tiloissa voi antaa lähiopetusta niille oppilaille, joita ei koske perusopetuslain 20 a §:n mukaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Perusturvalautakunta päätti myös määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että Järvi-Pohjanmaan perusturvan (Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien oppilaitoksien tiloja voidaan muuten käyttää perusopetuksen antamiseen seuraavin edellytyksin: tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatautilain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 12.10.2021 antamaa liitteenä olevaa suositusta (liite 1). Päätös on voimassa ajan 25.10.-24.11.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Sivistysjohtaja on tehnyt 24.10.2021 perusopetuksen etäopetuksesta päätöksen, joka koskee 25.10. päivää, sekä päätöksen lukion siirtymisestä etäopetukseen

Kunnanjohtaja

Lappajärven kunnanhallitus päättää  perusopetuslain  20 a §:n mukaan poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä Lappajärven yhteiskoululla. Luokat 4.-9. ovat etäopetuksessa 25.-29.10.2021 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan koulun sulkemispäätöksen mukaan. Etäopetus ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettuja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita.

Kunnanhallitus päättää myös antaa sivistysjohtajalle valtuudet tehdä virkamiespäätöksenä perusopetuslain 20 a § mukaiset poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen päätökset ajalla 30.10.2021 – 4.6.2022. Virkamiespäätösten perusteena pitää käyttää joko pandemiajohto-ryhmän suositusta tai perusturvalautakunnan päätöksiä. Poikkeuksellisiin opetus-järjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua, tiettyä ikäryhmää tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI