Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 10.1.2022

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSRYHMÄÄN
Kunnanhallitus päättää valita edustajan ja varaedustajan Etelä Pohjanmaan
maakuntakaavan ohjausryhmään.

Varsinaiseksi edustajaksi nimettiin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli ja vara-
henkilöksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Särkinen.

Hyväksyttiin.

ASIAKIRJOISTA JA TIEDONHAUSTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kunnanhallitus hyväksyy asiakirjoista ja tiedonhausta perittävät maksut voi-
maan 1.1.2022 oheismateriaalina olevan asiakirjan mukaisina.

Hyväksyttiin.

KUNNALLISET ILMOITUKSET V. 2022

Kunnanhallitus päättää, että kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan vuonna
2022 kunnan verkkosivuilla kohdassa kuulutukset sekä julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla.

Työpaikkailmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kohdassa kuulutukset
sekä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Kuntarekry:ssä ja työvoimahallin-
non sivuilla; harkinnan mukaan työpaikkailmoitus julkaistaan myös ao. am-
mattikunnan lehdessä tai muussa erikseen päätetyssä julkaisukanavassa.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan
verkkosivuilla kohdassa pöytäkirjat ja esityslista.

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeet valtuuston kokouskutsujen osalta.

Hyväksyttiin ja annettiin lisävalmisteluohjeet lehti-ilmoitusten kilpailutusta
varten.

LAUSUNTO / SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVA / VALITUS

Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Vimpelin kunnanhallitus katsoo, että maanomistajan pyynnöstä Museoviras-
ton 8.12.2021 tekemä päätös määritellä vielä valittajan tilalla oleva muinais-
jäännös sekä luonteeltaan että aluerajauksen osalta keväällä 2022, on maan-
omistajan kannalta hyvä.

Vimpelin kunnanhallitus on määrännyt 7.12.2021 § 342 MRL 201 §:n nojalla
kunnanvaltuuston 4.10.2021 hyväksymän Sääksjärven rantaosayleis-
kaavan tulemaan voimaan, lukuun ottamatta valituksen tekijän omistamaa ti-
laa 934–403–5–126 Vimpelin kunnan Sääksjärven kylässä. Päätös on an-
nettu tiedoksi valittajalle ja Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus ei siten estä maankäyttöä ja rakentamista Sääksjärven rantaosayleis-
kaavan alueella muilta osin.

Hyväksyttiin.

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTATIELUOKITUKSESTA / SININEN TIE

Vimpelin kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon ja puoltaa Suomen
Sinisen Tien saamista valtatieksi sen koko pituudeltaan.

Hyväksyttiin.

KONSERNIOHJAUS / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY

Kunnanhallitus ilmoittaa kunnan konsernijohdon kantana seuraavaa:
– Vuokra-asunnot Oy:n ei tule täyttää vakituista kiinteistösihteerin tointa
– Vuokra-asunnot Oy voi ottaa palvelukseensa niin harkitessaan kirves-    miehen/ ammattimiehen.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI