Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin Kunnanhallituksen päätöksiä kokouksessa 14.2.2022

VIMPELIN KUNNAN SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE

Kj. Kunnanhallitus esittää, että Vimpelin kunnanvaltuusto päättää:
1. antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 1–4 mukaisen selvi-
tyksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sekä 18 §:n mukaisen
arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta
lomapalkkavelasta, liite 5,
2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Vimpelin kunnalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tässä
selvityksessä esitetysti,
3. varaa oikeuden Vimpelin kunnalle täydentää annettua selvitystä ja
4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muu-
tokset liitteinä oleviin selvityksiin 30.6.2022 mennessä.
5. Lisäksi valtuusto toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto
päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.

Hyväksyttiin.

KUNNALLISET ILMOITUKSET V. 2022 / VALTUUSTON KOKOUKSET JA MM. KAAVA-ASIAT

Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouskutsut ja
muut kunnalliset ilmoitukset harkinnan mukaan mm. kaava-asiat julkaistaan
Järvi-Pohjanmaan Viestintä Oy:n Torstai-lehdessä v. 2022.
Peruste: vertailukriteerien perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin vaihto-
ehto.

Hyväksyttiin.

ASIAKASPALAUTTEIDEN KÄSITTELY
Kj. Kunnanhallitus päättää, että asiakaspalautteen käsittelyssä siirrytään seuraavaan käytäntöön:
1) kirjalliset reklamaatiot, kehittämistoiveet ym., saapumispäivä merkitään.
2) viranhaltijan tai työntekijän henkilöön kohdistuva asiakaspalaute:
– esimies käsittelee,
– dokumentoi mahdolliset toimenpiteet ja
– ilmoittaa kirjallisesti palautteen jättäjälle, mihin toimenpiteisiin palaut-
teen pohjalta on ryhdytty.
Esimiehen tulee asiaa käsitellessään ottaa huomioon työsopimuslain, yksityi-
syydensuojaa työelämässä koskevan lain, kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain, työsuojelulain sekä työ- ja virkaehtosopimusten säännökset.
3) Vimpelin kunnan palvelutuotteisiin kohdistuva asiakaspalaute:
– toimielin käsittelee (kunnanhallitus tai lautakunta seuraavassa kokouk-
sessa)
– dokumentoidaan mahdolliset toimenpiteet asiakaspalautteittain ja
– ote päätöksestä, mihin toimenpiteisiin palautteen pohjalta on ryhdytty
tai ryhdytään, palautteen jättäjälle.
4) asiakaspalaute -lomake valmistellaan kunnan nettisivuille helpottamaan
reklamaation tekemistä; lähettäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista
5) verkossa, facebookissa ym. some-kanavissa viranhaltijaan ja/tai työnteki-
jään kohdistuvan häiritsevän palautteen osalta noudatetaan poliisiviranomais-
ten ohjetta mahdollisia muita tarvittavia toimenpiteitä varten
• Viestit, kuvat ja muu häiritsevä materiaali tallennetaan esim. kuvakaappauk-
sella tai valokuvalla
• Otetaan kuvakaappaus häiritsijän profiilista samoin myös mahdollinen URL-
osoite, joka johtaa häiritsijän profiiliin.
6) suullisia ja nimettömiä asiakaspalautteita ei käsitellä, halutessaan asia-
kas täyttää asiakaspalautelomakkeen allekirjoituksineen, jolloin hän saa
em. kirjallisen vastauksen palautteeseen.
7) jätetyt asiakaspalautteet arkistoidaan ja säilytetään siihen saakka, kunnes
ne on loppuun käsitelty.

Hyväksyttiin.

TOIMELAN KIINTEISTÖN KÄYTTÖTARKOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PERUSKORJAUSTA VARTEN

Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Toimelan kiinteistö peruskorjataan perusturvan kotipalvelulle ja kuntoutukselle sekä sivistystoimen kirjastokäyttöön.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN LÄMPÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI VIMPELIN LÄMPÖ OY:LLE

Kj. Kunnanhallitus päättää
1) antaa konsernijohdon kantana, että Vimpelin Lämpö Oy voi muuttaa pää-
omarakennettaan ja ostaa 40 kpl yhtiön osakkeita omistukseensa vähem-
mistöosakkailta
2) että, Vimpelin kunta myy 20 kpl Vimpelin Lämpö Oy:n osaketta Vimpelin
Lämpö Oy:lle hintaan 3 250 euroa / osake.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys
Kunnanhallitus päättää antaa konsernijohdon kantana, että Vimpelin
Lämpö Oy voi muuttaa pääomarakennettaan ja ostaa 40 kpl yhtiön osak-
keita omistukseensa vähemmistöosakkailta edellyttäen, että ennen osak-
keiden ostoa, yhtiön tulee pyytää ulkopuolinen arvio osakkeen arvosta
Oy.n päätöksenteon tueksi.

(kunnanjohtaja poisti kokonaan alkuperäisen esityksen kohdan 2)

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

VIMPELIN KUNNAN LIITTYMINEN E-P:N KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI

Kj. Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta liittyy Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin jäseneksi.

Hyväksyttiin.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KUNNAN TOIMIPISTEISIIN

Kj. Kunnanhallitus päättää, että

1.Vimpelin kunnan kesätyöntekijöiden työsuhteen ehdot määräytyvät
”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” –harjoittelumallin mukaisesti,
jolloin palkka kahden viikon työsuhteesta on 375 € sisältäen vuosiloma-
korvauksen.
2. Kesätyöpaikat 20 kpl laitetaan avoimeen hakuun ja ilmoitus julkaistaan
Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä tiedotetaan Vimpelin kou-
luille sekä nuorisotoimeen.

Hyväksyttiin.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN TUKI VUODELLE 2022

Kj. Kunnanhallitus päättää, että kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityi-
sille maksetaan kesätyöpaikan järjestämisestä vimpeliläiselle nuorelle seu-
raavin ehdoin:
1. Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää
kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2022 olevan
nuoren;
2. Tuki on 190 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyt-
tää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.-31.8.2022 to-
teutuneista kesätyöpaikoista; Tukeen on oikeus myös, mikäli yksittäisistä
tunneista / päivistä muodostuu vähintään 60 tunnin työpanos (esim. nur-
mikonleikkuu yksityisille) ajalla 1.5.-31.8.2022;
3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 1998–2006 syntyneitä (täyttävät tänä
vuonna 16–24 vuotta);
4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan
työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläke-
maksut tai palkka vähintään 6,42 euroa / tunti/+ sivukulut, työaika vä-
hintään keskimäärin 6 h / päivä;
5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslo-
makkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjalli-
nen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;
6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopi-
muksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;
7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 hen-
kilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen
palkkaukseen
8. Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään
kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2022 poikkeuksena, että
4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen
9. Mikäli kunta ei pysty suoraan kesätyöllistämään nuoria, voidaan tukeen
varatun määrärahan lisäksi käyttää palkkaukseen varatusta määrära-
hasta säästyvää määrärahaa.
Hakemus kesätyötuesta tulee toimittaa viimeistään 31.3.2022 klo 15.00 men-
nessä. Lomake julkaistaan kunnan nettisivuilla ja niitä on saatavilla myös kun-
nanvirastolla. Myöhässä saapuneille hakemuksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.

Hyväksyttiin.

JÄRVISEUDUN OMAISHOITAJAT RY / VUOKRANALENNUSPYYNTÖ

Kj. Kunnanhallitus päättää, että vuokraa ei alenneta. Peruste: Kunnan liiketi-
loissa olevien yritysten, yhteisöjen ja yksityisten tasapuolinen ja yhdenvertai-
nen kohtelu.

Hyväksyttiin.

Keskustelussa korostettiin, että kunnanhallituksen yleisavustukset ovat haet-
tavina maaliskuussa, jolloin voidaan tukea paikallisesti merkittäviä toimijoita.
Lisäksi kunnanjohtaja kertoi jo keskustelleensa Omaishoitajat ry:n kanssa
ry:n kiinteiden kustannusten alentamisen eri vaihtoehdoista.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kj. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oi-
keutta yhteistyötoimikunnan 19.1.2022 ja teknisen lautakunnan 2.2.2022 te-
kemiin päätöksiin lukuun ottamatta § 10, josta kunnanjohtaja on ilmoittanut
käyttävänsä otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN YKSITYISTIEPERIAATTEET

Kj. Kunnanhallitus päättää

1) että yksityisteiden korjausavustukset maksetaan vuodesta 2022 eteen-
päin kokonaiskustannuksista, jotka sisältävät arvonlisäveron
2) ja tätä päätöstä sovelletaan vuonna 2021 myönnettyihin ja maksettuihin
yksityisteiden korjausavustuksiin. Arvonlisäveron osuus maksetaan
8.12.2021 myönnettyihin avustuksiin vuoden 2022 määrärahasta.
3) Mikäli vuodelle 2022 tiehoitokunnat saavat Ely-keskukselta yksityis-
tieavustusta, tekninen lautakunta voi hakea tarvittaessa kunnan yksityis-
tieavustuksiin lisämäärärahaa kunnanvaltuustolta, mikäli lisämäärärahaa
ei ole siirrettävissä muilta teknisen lautakunnan kustannuspaikoilta.

Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2021

Kj. Kunnanhallitus päättää, että kunta ei hae oikaisua em. päätökseen.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI