Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 7.11.

VIMPELIN KUNNAN VASTAUS ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE KIINTEISTÖJEN VUOKRAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hylkää aluehallituksen esityksen ja antaa aluehallitukselle
seuraavan sisältöisen vastauksen:
Vimpelin kunta vaatii, että Vimpelin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen väliset vuokrasopimukset määräytyvät vähintään siirtymäkauden
ajan vuokra-asetuksen 2 §:n mukaisesti siten, että vuokrasopimuksessa
kuukausittain maksettava vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääoma-
vuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pääomavuokrassa Vimpelin kunta vaatii käytettäväksi 6 % (kuudenpro-
sentin) tuottovaatimusta laskettuna asetuksen 4 §:n mukaiselle raken-
nuksen tekniselle arvolle.
Ylläpitovuokran tulee sisältää asetuksen 5 §:n mukaisesti ylläpitokus-
tannukset, joita ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden
hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaa-
ralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla. Kiinteistön ylläpitokustan-
nukset lasketaan käyttämällä keskimääräisiä rakennustyyppikohtaisia ylläpi-
tohintoja asetuksen liitteen mukaisesti.
Asetuksen 8 §:n mukaisesti Vimpelin kunnan Venla ja Väinö -kiinteistön
osalta tulee vuokranmääritykseen sovellettavaksi aravarajoituslain
(1190/1993) tai vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korko-
tuesta annetun lain (604/2001) säännöksiä kunnan ja hyvinvointialueen välillä
tehtävän vuokrasopimuksen vuokran määräytymisessä vuokra-asetuksessa
säädetyn sijasta.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

LIIKETILAN VUOKRAUS / ENT. SIWAN KIINTEISTÖ

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää jatkaa em. tilan vuokrausta edelleen 1.10.2022 lu-
kien toistaiseksi entisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

SÄÄKSJÄRVEN KOULUN VUOKRAUS / MÄNTYKALLION MARJAT KY

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää huojentaa Mäntykallion Marjat Ky:n vuokraa kesä-
ajalta 2022 seuraavasti:
1. kesäkuu – heinäkuu 2022:

– vuokraa huojennetaan ajalta 23.6.–10.7. 462,60 euroa (sis. alv)
– vuokraa huojennetaan ajalta 10.6.–22.6. ja 11.–17.7. yhteensä
236,17 euroa, jolloin vain puolet tilasta on ollut käytössä
2. elokuulta vuokra puolitetaan, eli huojennus 385,45 euroa
3. kesäkauden 2023 vuokra-ajalta tehdään erikseen päätös vuokran mää-
rästä ja vuokrauksen periaatteista koko vuokra-ajalle.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN OSALLISTUMINEN ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN HANKKEESEEN

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta osallistuu osatoteuttajana       Suomen kestävän kasvun ohjelman Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen,
ajalla 1.1.2023 – 31.12.2025.

Hyväksyttiin.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA VALTUUSTON JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto toteaa Juho Savolan tulleen esteelliseksi tarkastus-     lautakunnan jäseneksi 14.11.2022 lukien ja
2) kunnanvaltuusto nimeää tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen ja
3) nimeää tarkastuslautakunnan valtuutettujäsenistä lautakunnalle puheen-
johtajan.

Hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO 2023

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet.

Merkittiin tiedoksi eikä annettu lisävalmisteluohjeita.

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSU / TEKNINEN OIKAISU / KOHTA 2.7.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää korjata 1.1.2023 voimaan tulevaan maksutaksaan
kohtaan 2.7. Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen, uusi
taksa 290 euroa.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI