Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 30.1.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KUNNAN ERI PALVELUIHIN

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että
1. Vimpelin kunnan kesätyöntekijöiden palkkauksen ehdot määräytyvät
KVTES:n II luvun 3 §:n 2. mom. mukaisesti, jota soveltaen kahden viikon
kesätyön (6 h / päivä) palkaksi tulee n. 390 euroa sisältäen lomarahan.
2. Kesätyöpaikat 20 kpl laitetaan avoimeen hakuun ja ilmoitus julkaistaan
Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä tiedotetaan Vimpelin kouluille sekä nuorisotoimeen.

Hyväksyttiin.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN TUKI VUODELLE 2023

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille maksetaan kesätyöpaikan järjestämisestä vimpeliläiselle nuorelle seuraavin ehdoin:
1. Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää
kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2023 olevan
nuoren;
2. Tuki on 190 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.-31.8.2023 toteutuneista kesätyöpaikoista; Tukeen on oikeus myös, mikäli yksittäisistä
tunneista / päivistä muodostuu vähintään 60 tunnin työpanos (esim. nurmikonleikkuu yksityisille) ajalla 1.5.-31.8.2023;
3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 1999–2007 syntyneitä (täyttävät tänä
vuonna 16–24 vuotta);
4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan
työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläke-
maksut tai palkka vähintään 6,42 euroa / tunti/+ sivukulut, työaika vähintään keskimäärin 6 h / päivä;
5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;
6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;
7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen
palkkaukseen
8. Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään
kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2023 poikkeuksena, että
4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen
9. Mikäli kunta ei pysty suoraan kesätyöllistämään nuoria, voidaan tukeen
varatun määrärahan lisäksi käyttää palkkaukseen varatusta määrärahasta säästyvää määrärahaa.
Hakemus kesätyötuesta tulee toimittaa viimeistään 31.3.2023 klo 15.00 mennessä. Lomake julkaistaan kunnan nettisivuilla ja niitä on saatavilla myös kunnanvirastolta. Myöhässä saapuneille hakemuksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN JA ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLISEN YHDYSPINTATOIMINTOJEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää

 1. että Vimpelin kunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointi-
  alueen yhteistyösopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi sekä henkilötietojen käsittelyä koskevan liitteen ja tietoturvalli-
  suusliitteen, viittaus oheismateriaaliin.
 2. että Vimpelin kunta hyväksyy työllisyydenhoitoa koskevan sopimuksen
  lukuun ottamatta sopimuksen kohtaa 6, koska Alajärven kaupunki järjestää Vimpelin kunnan puolesta nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön
  3. että Vimpelin kunta ei tee erillistä sopimusta erityishuollon piirissä ole-
  vien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskien, koska Alajärven kaupunki järjestää palvelun ja Vimpelin kunta on mainittu Alajärven
  kaupungin vastaavassa sopimuksessa
  4. antaa kunnanjohtajalle ja / tai hallinto- ja talousjohtajalle valtuudet tehdä
  allekirjoitettaviin sopimusasiakirjoihin teknisiä muutoksia, mikäli niillä ei
  ole vaikutusta kunnan vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Hyväksyttiin.

ERON MYÖNTÄMINEN VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ / JUHO SAVOLA

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää
Juho Savolalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä.

Hyväksyttiin.

ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto myöntää Harri Hänniselle eron teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä ja
2) kunnanvaltuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenelle Anne Luhtalalle
henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston jäljellä olevalle toimikaudelle.

Hyväksyttiin.

ERON MYÖNTÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto myöntää Harri Hänniselle eron kunnanhallituksen vara-
jäsenyydestä ja
2) kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenelle Marko Timolle
henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallituksen jäljellä olevalle toimi-
kaudelle 31.5.2023 saakka.

Hyväksyttiin.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA VALTUUSTON JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto toteaa Juho Savolan tulleen esteelliseksi tarkastuslauta-
kunnan jäseneksi 14.11.2022 lukien ja
2) kunnanvaltuusto nimeää tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen ja
3) nimeää tarkastuslautakunnan valtuutettujäsenistä lautakunnalle puheen-
johtajan.

Hyväksyttiin.

TUKIANOMUS MUISTOMERKKIHANKKEELLE

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää tukea Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n muistomerkki-
toimikunnan muistomerkkihankkeelle 300 euroa (kustannuspaikka 012109
yhteiskuntasuhteet, tili 4940).

Hyväksyttiin.

SAATAVIEN POISTO

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että epävarmat saatavat poistetaan vuoden 2022
kirjanpidosta. Saatavat ovat yhteensä 3 194,31 euroa. Perintä jatkuu osasta
saatavista jälkiperinnässä erittelyn mukaan.

Hyväksyttiin.

HYBRIDIKESKUKSEN /KOULURAKENNUKSEN SIJAINNISTA PÄÄTTÄMINEN

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hybridikeskuksen sijoituspaikaksi
kiinteistöjä 934–404–2–546, 934–404–2–71, 934–404–2–118 ja 934–404–
2–149.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2022 – 2023

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kaavoituskatsauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy
oheismateriaalina olevat Vimpelin kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-
oikeutta 16.- 29.1.2023 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin
otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI