Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungihallitus päätti kokouksessaan 6.6. muun muassa sauraavaa:

ESI-, PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ JÄRVI-SEUDUN KUNTIEN KANSSA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
a) aloittaa Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin yhteisen koulutuksen järjestämismallin valmistelun
– Järjestämismallisuunnitelma sisältää aikataulun yhteiseen palveluntuottajaan siirtymisestä, esityksen aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunnitelman palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta.
b) valtuuttaa yhteistyömallin valmisteluryhmäksi Alajärven ja Evijärven sivistystoimenjohtajat, Lappajärven sivistysjohtaja/lukion rehtori, JAMIn johtaja, Alajärven ja Vimpelin yhteinen lukio-opetuksen rehtori sekä Evijärven yläkoulun ja lukion rehtori. Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa valtuustojen päätösten jälkeen.
c) valmistelutyöryhmä raportoi kaupungin- ja kunnanjohtajille työn etenemisestä. Kaupungin- ja kunnanjohtajilla on läsnäolo-oikeus valmistelutyöryhmän kokouksissa.

Hyväksyttiin.

JÄRVIS-ENERGIA OY:N LAINOJEN VAKUUDET

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
1) myöntää yhteensä enintään 500 000 euron määräisen Alajärven kaupungin omavelkaisen takauksen Järvis-Energia Oy:n Alajärven Osuuspankilta nostettavaan 1 500 000 euron suuruiseen lainaan siten, että Alajärven kaupungin vastuu on aina enintään 1/3 kyseisen lainan jäljellä olevasta pääomasta ja siihen liittyvistä kuluista ja koroista.
2) että JärviS-Energia Oy:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta peritään yhtiöltä vuosittain 0,55 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan tilivuoden lopussa jäljellä olevasta pääomasta.
3) oikeuttaa kaupunginhallituksen tarkistamaan takausprovision määrää myöhemmin, mikäli säädökset tai määräykset mahdollistavat tai edellyttävät.
Kokous jatkui klo 18.30.
Merkittiin, että Pentti Joensuu oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.30–18.36. Esteellisyyden perusteena JärviS-Energia Oy:n hallituksen jäsenyys.

Hyväksyttiin

SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMINEN OJAJÄRVI

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että vanha lomarakennus puretaan uuden valmistuttua. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mu-
kainen maksu 528,00 euroa. Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

LISÄMÄÄRÄRAHA LAPPAJÄRVEN VARHAISKASVATUS-PALVELUIHIN

Kaupunginhallitus päättää lähettää tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen hyväksyä kohtaan Varhaiskasvatus Lappajärvi (17335100) tuomat talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon esitetyn liitteen (8) mukaisesti. Lisättiin teknisenä korjauksena, että sivistyslautankunnan päätös lähetetään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Hyväksyttiin.

AVUSTUSANOMUS RÄNKIPÄIVIEN 2022 MARKKINOIDEN JÄRJESTÄMISEEN

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Lehtimäen Yrittäjien avustushakemuksen ja myöntää Ränkipäivien 2022 järjestämiseen 500 euroa. Määräraha 500 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen vuoden 2022 avustusmäärärahoista.

Merkittiin, että Kuisma Kujala oli esteellisenä poissa asian käsittelyn japäätöksen teon ajan klo 18.48–18.49. Jääviyden perusteena Lehtimäen Yrittäjät ry hallituksen jäsenyys.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS ÄHTÄRINJÄRVI RY

Kaupunginjohtajan esitys:

Alajärven kaupunginhallitus päättää myöntää vesisuojeluyhdistys Yhteinen Ähtärijärvi ry:lle 3 100 €:n avustuksen vuodelle 2022. Avustus maksetaan yleishallinnon avustuksiin varatuista varoista. Vuoden 2023 avustusmäärärahoista päätetään vuoden 2023 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Hyväksyttiin.

LASTEN JA NUORTEN MAAKUNNALLINEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Alajärven puolesta maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025.

Hyväksyttiin.

HALLINTOJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi hallintojohtaja Nina Pärssisen irtisanoutumisilmoituksen. Virkasuhde päättyy 30.9.2022.

Hyväksyttiin.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 49, PÖLLÖMÄNNIKKÖ

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy tarkistetun (päiväys 8.12.2021) Alajärven kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 49, Pöllömännikkö. Lisäksi kaupunginhallitus asettaa tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen (päiväys 8.12.2021) julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään OAS:n mukaiset lausunnot.

Hyväksyttiin.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin koko joukko valtuustoaloitteita.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI