Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätökset kokouksesta 4.10. (lyhyesti)

2X TUULIVOIMA KAAVOITUSALOITE: MÖHRÖNMÄKI JA NAPALANKALLIO/HIETAHARJUNKANGAS

Kunnanjohtaja: Aiheeseen liittyvä kunnanvaltuuston iltakoulu on pidetty 27.9.2021.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:

1) valitaan Ilmatar Oy:n hanke, perusteena että hanke on kokoluokaltaan suurempi ja tuo näin mahdollisesti useammalle maanomistajalle mahdollisuuden vuokratuloihin ja kunnalle toteutuessaan suuremmat tulot,

2) käynnistetään oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen esitetylle tuulivoima-alueelle,

3) suunnittelualueen tarkka raja määräytyy osayleiskaavan laadinnan yhteydessä,

4) Ilmatar Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Kuortaneen kunta ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja Ilmatar Oy:lle,

5) Myrsky Oy:n kanssa sopimuksen tehneillä tulee olla mahdollisuus tehdä sopimus Ilmatar Oy:n kanssa niin halutessaan.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja totesi Lampisen pöydällepanoesityksen ja rajasi keskustelun tehtyyn esitykseen. Lampisen esitystä pöydälle jättämisestä ei kannatettu. Asian käsittelyn jatkuessa Tauno Lampinen esitti, että hanketta ei lähdetä viemään eteenpäin koska perustelut eivät ole riittäviä eikä se ole kuntastrategian mukainen.

Lampisen esitystä ei kannatettu.

Ehdotus hyväksyttiin

Tauno Lampinen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Kirjallisena jätetty eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.

LAUSUNTO KOSKIEN JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTTAMISTA

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää yhtyä ympäristölautakunnan lausuntoon ja antaa sen Kuortaneen kunnan lausuntona jätemaksutaksan luonnoksesta Lakeuden jätelautakunnalle.

Ehdotus hyväksyttiin

SITOUMUS KUNTARAHAN MAKSAMISEEN PAIKALLISEN KEHITTÄMISSTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SIIRTYMÄKAUDELLA 2021-2022 JA OHJELMAKAUDELLA CAP27 / KUNTARAHOITUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää edellä mainittua kuntarahoitusta voitavan käyttää myös Kalatalousstrategian toimenpiteiden toteuttamiseen.

Ehdotus hyväksyttiin

LAKEUDEN ETAPPI OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Lakeuden Etappi Oy:n hallitukseen valittavasta jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestä.

Päätös: Kunnanhallitus esitti Lakeuden Etappi Oy:n hallitukseen valittavan jäseneksi Jukka Rantasen ja varajäseneksi Juha-Matti Salimäen.

KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERUSTETTAVAN MATKAILUYHDISTYKSEN HALLITUKSEEN

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan esittelytekstissä selvitetyn perustettavan matkailuyhdistyksen hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä perustettavan matkailuyhdistyksen hallitukseen kunnan edustajaksi elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemen.

VUOKRASOPIMUS KUORTANEEN KUNNAN JA MANOR OY:N VÄLILLÄ

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevansopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Manor Oy:n väliseksi vuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPIA SIVISTYSTOIMEEN

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää anotut täyttöluvat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUIHIN

Kunnanjohtajan ehdotus: Esitetyt perustelut huomioiden kunnanhallitus päättää myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI