Kuortaneen kunnanhallitus | Tuloveroprosentti 8,36

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 7.11.

Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) aloittaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen käsittelyn
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Martti Ranta oli kunnanhallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn aluksi klo 18:02-19:26

Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2023

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää ilmoittaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,36.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
– vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
– muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
– voimalaitosten veroprosentti 3,10
– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä ja
– yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkaminen

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto
1) päättää Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkamisesta
2) hyväksyy liitteenä  olevan purkusopimusluonnoksen
3) hyväksyy alustavan kuntayhtymän purkautumislaskelman
4) valtuuttaa kunnanhallitukseen tekemään sopimuksiin tarvittavat tarkennukset.

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

Koska neuvottelutulosta ei asian osalta ole saavutettu, kunnanhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin

Ateriapalvelujen in-house -yhtiön perustaminen

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1) Päättää perustaa myöhemmin nimettävän yhtiön perustamissopimusluonnoksen ja yhtiöjärjestysluonnoksen mukaisesti.

2) Hyväksyy SVOP-sijoituksen SVOP-sopimusluonnoksen mukaisesti ja myöntää vuoden 2022 talousarvion investointiosaan SVOP-sijoitusta vastaavan määrärahan.

3) Hyväksyy osakassopimusluonnoksen.

4) Päättää myydä ateriapalveluliiketoiminnan ja siihen liittyvän irtaimen omaisuuden perustettavalle yhtiölle liiketoimintakauppakirjan ja sen liitteiden ja ehtojen mukaisesti siten, että liikkeen luovutuksen ajankohta on 1.1.2023.

5) Hyväksyy ateriapalveluissa työskentelevän henkilöstön
siirtymisen yhtiön palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 §:ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen entisin palvelussuhteen ehdoin erikseen laadittavan henkilöstön siirtosopimusluonnoksen mukaisesti.

6) Myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan kauppahintaa vastaavan lainan velkakauppakirjaluonnoksen mukaisesti sekä hyväksyy panttaussopimusluonnoksen.

7) Vuokraa yhtiölle kunnan omistamat keittiötoimintaan tarkoitetut toimitilat vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

8) Oikeuttaa kunnanhallituksen taikka kunnanjohtajan hyväksymään ateriapalveluhenkilöstön siirtosopimuksen, yhtiön perustamiseen, liiketoimintakauppaan, osakassopimukseen ja pääomittamiseen sekä vuokraukseen liittyvät lopulliset asiakirjat sekä muut toimenpiteet.

9) Valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämän hallituksen jäsenen osallistumaan päätöksentekoon ja päättämään muun muassa yhtiön nimestä ja kotipaikasta Kuortaneen kunnan edustajana.

10) Valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään ja hyväksymään tarvittavia tarkennuksia, lisäyksiä, päivityksiä ja muutoksia yhtiön perustamisessa käytettäviin asiakirjamateriaaleihin. Päivitetyt yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat tuodaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kunnanhallitus tekee esityksensä yhtiön hallitukseen nimettävästä Kuortaneen kunnan edustajasta, joka nimetään yhtiön perustamissopimukseen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanjohtaja Teemu Puolijoen nimettäväksi Kuortaneen kunnan edustajaksi yhtiön hallitukseen.

Lausunto Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä seuraavan lausunnon:

Kuortaneen kunta toteaa vastauksenaan aluehallituksen 10.10.2022 päätökseen §302, että kunta ymmärtää ja jakaa aluehallituksen huolen hyvinvointialueen talouden kestävyydestä, ja pitää siitä näkökulmasta vuokratasoesitystä perusteltuna. Kuitenkin valtaosa kuntia on edellyttänyt 6% tuottotason toteuttamista vuokrissa, mikä vastaa asetuksen sisältöä sekä sen taustamuistion mukaista perustelua. Hyvinvointialue on painottanut eri yhteyksissä kunnille yhdenmukaista ratkaisua, minkä mukaisesti myös Kuusiokuntia tulisi kohdella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus pyytää 27.10.2022 saapuneella kirjeellään kuntien vastausta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 10.10.2022 päätökseen §302 Hyvinvointialueen esitys kunnille kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä. Vastauksia pyydetään maanantaihin 7.11.2022 mennessä.

Mainitussa päätöksessä aluehallitus esittää Etelä-Pohjanmaan kunnille, että kaikki vuokrasopimukset toteutetaan 3 % pääomavuokralla kaikissa kuntien ja kuntien omistamien yhtiöiden omistamissa kiinteistöissä irtisanomisehdon ollessa rajoituslain irtisanomisehdon mukainen. Aluehallitus perustelee esitystään sillä, että hyvinvointialueen rahoituspohja ei kestä uusia kustannuseriä, jotka eivät ole olleet mukana kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Huomattavasti aiempaa korkeampi vuokrataso joudutaan rahoittamaan hyvinvointialueen toimintaa sopeuttamalla ja arvioimalla aiempaa huomattavasti kriittisemmin käytössä olevia tilojen määrää.

Valtioneuvoston asetuksen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026 (7.4.2022) mukaan kuukausittain maksettava vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokraan. Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen arvon perustella. Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta. Tuotolla voidaan rahoittaa erilaisia rakennuksen tai toimitilan pääomakustannuksia.

Ylläpitovuokraan sisältyvät ylläpitokustannukset ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Kustannukset lasketaan käyttämällä rakennustyyppikohtaisia ylläpitohintoja asetuksen liitteen mukaisesti.

Kuusiokuntien osalta on toimitilojen käyttöön liittyviä keskusteluja käyty jo keväällä 2022, koskien hyvinvointialueen tulkintoja ulkoistussopimukseen liittyvien käyttöoikeussopimusten juridisesta asemasta ja sen suhteuttamisesta hyvinvointialueen ja kuntien väliseen vuokrasopimukseen. Sittemmin on kuntien näkemyksen mukaan siirrytty keskustelemaan yhdenvertaisesta mallista, jossa Kuusiokuntien käyttöoikeussopimuksia tarkastellaan samoin perustein kuin muiden kuntien vuokrasopimuksia. Asiaa on käsitelty Kuusiokuntien kuntajohtajakokouksessa 27.10.2022.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä seuraavan lausunnon:

Kuortaneen kunta toteaa vastauksenaan aluehallituksen 10.10.2022 päätökseen §302, että kunta ymmärtää ja jakaa aluehallituksen huolen hyvinvointialueen talouden kestävyydestä, ja pitää siitä näkökulmasta vuokratasoesitystä perusteltuna. Kuitenkin valtaosa kuntia on edellyttänyt 6% tuottotason toteuttamista vuokrissa, mikä vastaa asetuksen sisältöä sekä sen taustamuistion mukaista perustelua. Hyvinvointialue on painottanut eri yhteyksissä kunnille yhdenmukaista ratkaisua, minkä mukaisesti myös Kuusiokuntia tulisi kohdella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto ympäristöterveydenhuollon järjestämisen uudelleenorganisoinnista / sopimus yhteisestä toimielimestä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta ympäristöterveydenhuollon järjestämisen uudelleenorganisoinnista Seinäjoen kaupungille seuraavan lausunnon:

Kuortaneen kunta hyväksyy Ilmajoen kunnan mahdolliseksi uudeksi sopimusosapuoleksi yhteistoimintasopimukseen, mikäli se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ehdot.

Yhteistoimintasopimusluonnoksen osalta Kuortaneen kunta ei hyväksy toimipisteluettelon tai päivystysalueiden määrittelyn poistamista sopimuksesta. Kuortaneen kunnassa olevien maatilojen eläinyksikkömäärä on huomattava, ja eläinlääkäripalveluiden saaminen lähipalveluina oman kunnan alueelta on tärkeää.  Toimipisteen säilyminen jatkossakin Kuortaneella on tärkeää. Toimipisteiden oleminen kirjattuna sopimukseen edesauttaa tasapuolista ja tarpeen mukaista palvelurakennetta. Kolmen päivystysalueen katsotaan turvaavan palveluiden saamista kahta aluetta paremmin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Seinäjoen kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.10.2022 (§ 330). Lausunnoissa esitettyjä asioita on lausuntojen jälkeen laaditussa sopimuksessa huomioitu / jätetty huomiomatta seuraavasti:

  • Useiden kuntien ehdotus yhteistoimintajaoston tehtävien kirjaamisesta sopimukseen on lisätty sopimukseen. Useiden kuntien ehdotus palvelutason määrittelystä on lyhyesti lisätty sopimukseen
  • Ähtärin kaupungin ehdotusta toimipaikkojen lakkauttamisesta valtuustoilta pyydettävistä lausunnoista ei ole lisätty sopimukseen
  • Kuortaneen kunnan ehdotusta toimipaikkojen ja päivystysalueiden kirjaamisesta sopimukseen ei ole lisätty sopimukseen
  • Kauhavan kaupungin ehdotus kunnallisten sidosryhmien tasapuolisesta huomioimisesta on lisätty sopimukseen.

Seinäjoen kaupungin mukaan sopimusosapuolet voivat vaikuttaa muun muassa toimipaikkojen sijaintiin ja päivystysalueisiin yhteistoimintajaoston kautta. Toimintaa on sen mukaan kuitenkin voitava sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin joustavasti (esimerkiksi rekrytointihaasteet). Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 24.10.2022 § 224 päättänyt, että kunta aloittaa yhteistoimintasopimuksen laatimisen yhdessä Kurikan kaupungin kanssa. Toisin sanoen se ei tällä tietoa ole liittymässä Seinäjoen yhteistoiminta-alueeseen. Nyt laaditussa Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintasopimuksessa kuitenkin mahdollistetaan myös Ilmajoen kunnan mukaantulo Seinäjoen yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2023 alkaen. Kuortaneen kunnan osalta luontevia vaihtoehtoja nykyiselle yhtestoiminta-alueelle ei ole.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) sopimukseksi ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta päivittäminen

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki 

Kurikan kaupunginvaltuusto on 31.10.2016 § 100 päättänyt keskittää Kurikan kaupungin jätehuollon Lakeuden Etappi Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Päätös onsaanut lainvoiman 28.9.2020 korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä siitä tehdyn valituksen. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että Lakeuden Etappi Oy:n toiminta-alue laajenee Jurvan alueelle. Tämä muutos täytyy huomioida jätelautakuntaa koskevassa kuntien välisessä sopimuksessa, jota on päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ilmajoen kunta on pyytänyt alkuvuodesta 2021 sopimusluonnoksesta lausunnot jätelautakunnan muilta jäsenkunnilta. Kuortaneen kunnanhallitus 22.3.2021 § 66 päättänyt antaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa sopimuksen luonnoksesta ja että toiminta-alueen laajennuksen lisäksi muutokset ovat lähinnä teknisiä tarkennuksia. Sopimusluonnoksen asiasisältöön ei ole tullut tämän jälkeen muutoksia. Ilmajoen kunta pyytää jätelautakunnan osakaskuntia ja -kaupunkeja hyväksymään päivitetyn yhteistoimintasopimuksen.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen päivitetyksi sopimukseksi yhteisestä jätelautakunnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Henkilökunnan ja luottamushenkilöstön muistamissa

Hallintojohtaja Jaana Salo

Liittteenä oleva luonnos merkkipäivien muistamissäännöstä on hyvksytty yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunnassa. Säännössä määritellään sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden merkkipäivien muistamistapa ja lahjan arvo eri tilanteissa. Lisäksi säännössä määritellään toimintamalli myös muihin muistamisiin, esim. kuolemantapauksiin.

Säännössä mainitaan, että lahjansaaja saa valita lahjansa erillisestä henkilöstölle kootusta lahjalistasta, johon on kerätty eri arvoisia lahjaesineitä. Lahja valitaan siis palvelussuhteen keston mukaisesti määriteltyyn arvoon perustuvasta listasta. Lisäksi Kultakeskukselta on tilattu esitys Kuortane -korusarjan suunnittelusta. Ensimmäiset luonnokset on saatu, ja näistä jatkosuunnitteluun on valittu hopeiset Tervahauta -korut, riipus, korvakorut, solmiopidin, kalvosinnapit ja rannekoru. Luonnoksen esite on toimitettu oheismateriaalina kunnanhalliuksen esityslistan mukana.

Mahdollinen tilaus tehdään myöhemmin hankintapäätöksen ja erillisen sopimuksen mukaan

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen luonnoksen henkilöstön ja luottamushenkilöiden muistamissäännöksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunta-alan opetushenkilöstön  0,5 % suuruisen paikallisen erän jakaminen 1.10.2022 lukien

Valmistelija: Hallintojohtaja Jaana Salo

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamista koskeva erillissopimus hyväksyttiin 8.6.2022. Ovtes:n 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3. mom mukaan jaetaan keskitetty järjestelyerä  0,53 prosenttia 1.10.2022 lukien.

  • Osion B yleissivistävän koulun opetushenkilöstön tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,12 prosentillla
  • koulukohtaista lisätehtäväpalkkiota korotettaan 10 prosentilla
  • Osion G varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1,5 prosentilla, jonka jälkeen niitä verrataan uuteen 1.10. annettuun palkkahinnoittelukohtaiseen peruspalkkaan, mikä on ao hinnoittelukohdan minimitaso.
  • Osion G henkilöstölle kohdennetaan paikallisena eränä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosettia kuitenkin niin, että vähimmäismäärä on 1,8 prosenttia osion G kuukauden palkkasummasta. Palkantarkistuksista on neuvoteltu yhdessä toimialajohtajan, pääluottamusmiehen ja palkka-asiamiehen kesken. Neuvottelussa läpikäytiin pääsopijajärjestöjen OVTESsiä koskeva neuvottelutulos ja todettiin, että sopimuksen mukaiset korotukset on huomioitu 1.10. lukien siltä osin kun ne koskevat koko osioiden B ja G henkilöstöä.

Paikallisen järjeslelyerän (0,45 % tai vähintään 1,8%)  jakamisesta päättää työnantaja, mutta sen täytäntöönpanon  tulee perustua OVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n määräyksiin.

Kuortaneen varhaiskasvatuksen osion G henkilöstölle tulee jakaa 111,80 euroa, minkä  jakamiseksi pyydettiin esimiehen esitykset paikallisneuvottelun pohjaksi.

Esityksen mukaan yhdelle henkilölle, jolla ei ollut lainkaan henkilökohtaista lisää, suoritettiin henkilökohtaisen työsuorituksen arvionti, jonka jälkeen erä esitettiin huomioitavan kaikkien henkilökohtaisissa lisissä suoritettujen arviointien mukaisessa suhteessa.

Paikallinen neuvottelutulos järjestelyerän jakamiseksi  osion G henkilöstölle noudatti esimiehen esitystä.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki   

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä kuvatun neuvottelutuloksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuntatukihakemus / Viexpo

Valmistelija:  Elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi   

Osuuskunta Viexpo on voittoa tavoittelematon vienninedistämisorganisaatio. Sen perustehtävänä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluihin kuuluvat mm. vientineuvonta- ja konsultointi sekä markkinaselvitys- ja kansainväliset messumatkat. Viexpo toimii laajasti Pohjalaismaakunnissa ja Kuortaneelta katsottuna lähin toimipiste sijaitsee Seinäjoella. Viexpo saa Työ- ja elinkenoministeriöltä vuosittaista yleisavustusta, jota kuntarahoitus täydentää.

Viexpo on lähestynyt Kuortaneen kuntaa 1000 euron vuosittaisella kuntatukihakemuksella. Kuntarahoitus kohdentuu Viexpon toiminnan laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen Kuortaneella. Viexpon toiminnan kehittäminen Kuortaneen alueella tukee kuntastrategian tavoitetta yritysten toimintaedellytysten parantamisesta.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää Osuuskunta Viexpolle sen esittämän 1.000 euron vuosittaisen kuntatuen alkaen vuodesta 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Uuden teknologian mahdollisuudet -hankkeeseen osallistuminen

Valmistelija:  Elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi   

Alavuden Kehitys Oy on lähestynyt Kuortaneen kuntaa osallistumisesta Uuden teknologian mahdollisuudet -hankkeen rahoitukseen.  Hankkeessa kehitetään Kuusiokuntien ja Järvi-Pohjanmaan alueen PK-yritysten tietoisuutta ja osaamista uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuksista sekä lisätä valmiuksia niiden käyttöönottoon omassa toiminnassaan. Hankkeessa mm. selvitetään PK-yrityksille soveltuvia sovelluksia, rakennetaan oppimisympäristöjä ja yleiskäyttöisiä esimerkkitoteutuksia. Järjestetään vertaisryhmätapaamisia, infotilaisuuksia, koulutuksia ja työpajoja, joissa yrityksille esitetään uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa.

Hanke on suunniteltu 1.1.2023-31.12.2024 aikavälille. On kuitenkin mahdollista, että hankkeen toteutusaikaa joudutaan siirtämään muutamalla kuukaudella, jos rahoitushakemuksen käsittely venyy. Hankkeen kustannusarvio on 214 543,39 euroa. Hankkeeseen on tarkoitus hakea EAKR-rahoitusta, joka kattaa 80 % ja ja jäljelle jäävä 20 % on kuntarahoitusta. Kuntarahoitus on jaettu alueen kuntien kesken yritysmäärien suhteessa. Kuortaneen osuus on 8,91 % kuntarahoituksesta eli yhteensä 3 735,55 euroa jakautuen kahdelle vuodelle 1 867,78 euroa per vuosi. Hanke tukee kuntastrategian tavoitetta yritysten toimintaedellytysten parantamisesta.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä esille tuotuun Uuden teknologia mahdollisuudet -hankkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI