Kuortaneen kunnanhallitus | Valintoja ja valitusten hylkäyksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.9. muun muassa seuraavasti:

LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA (SARVINEVAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, ENINTÄÄN 8 KPL 4.0-5.0 TUULIVOIMALAA TAI 30 MW TUULIPUIST0/HYVÄKSYMINEN

Kuortaneen kunta vaatii, että valitus tulee perusteettomana hylätä.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että valitus tulee hyväksyä. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksen päätökseksi

LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA (SARVINEVAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, ENINTÄÄN 8 KPL 4.0-5.0 TUULIVOIMALAA TAI 30 MW TUULIPUIST0/HYVÄKSYMINEN)

Tuulivoimahanke ei aiheuta sellaisia haittoja, joita kyläyhdistyksen vastineessa esitetään. Kuortaneen kunta vaatii, että valitus tulee perusteettomana hylätä.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että valitus hyväksytään. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksen päätökseksi

KUNTASTRATEGIAN FASILITOINTI

Kunnanjohtaja Kunnan uuden kunnanvaltuuston valtuustoseminaari ollaan järjestämässä 29. – 30.10.2021 Jyväskylässä. Seminaarissa keskeisessä roolissa on uuden kuntastrategian laadinnan käynnistäminen.

Työssä on nähty tarpeelliseksi hyödyntää fasilitoinnissa ulkopuolista asiantuntemusta. Aluekehittämisen konsulttiyhtiö MDI:ltä (MDI Public Oy) on pyydetty tarjous strategian fasilitoinnista. Yrityksellä on pitkä kokemus vastaavantyyppisistä prosesseista. MDI:llä on myös kokemusta Kuortaneen kunnan aiemmista strategiaprosesseista. Tarjoukseen sisältyvän työn kokonaishinta on 6.300 euroa (ALV 0%). Tämän lisäksi on huomioitava matkakulut sekä mahdolliset lisätyöt. Valtuustoseminaariin, mukaan lukien strategiatyö, on varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.

Tarjous ja työn vastuuhenkilön CV on toimitettu kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunnan käynnistyvään strategian uudistamiseen hankitaan fasilitointi Aluekehittämisen konsulttiyhtiö MDI:ltä.

Ehdotus hyväksyttiin

MIKROSTA MILLIIN -YRITYSKEHITYSHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Elinkeinovastaava Kuortaneen ja Alavuden alueella on satoja yrityksiä, jotka eivät ole julkisten yrityspalvelujen käyttäjiä mutta moni kasvu- ja uudistumishaluinen yritys voisi hyötyä liiketoiminnan järjestelmällisestä kehittämisestä yrityspalvelujen tukemana. Julkista tukea ja avustusta tarjoaa moni taho, eikä yrityksissä ole välttämättä tietoa kaikista tarjolla olevista palveluista ja avustuksista tai ei ole osaamista niiden hakemiseen. Hankkeen tavoitteena on saattaa vähintään 40 uutta yritystä yrityspalvelujen piiriin lisäämällä tietoa tarjolla olevista yrityspalveluista ja kehittämällä yritysten liiketoiminnan suunnitelmallisuutta, joka parantaa valmiuksia hakea julkisia avustuksia ja tukia. Hanke on suunniteltu toteutettavan vuoden 2022 aikana. Hanketta toteuttamaan on suunniteltu palkattavan projektipäällikkö. Projektipäällikkö toteuttaa hanketta yhdessä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa hankesuunnitelman mukaisesti mm. järjestämällä tapaamisia yrittäjän kanssa, missä informoidaan yrittäjää tarjolla olevista yrityspalveluista sekä käydään läpi yrityksen liiketoimintasuunnittelun tilanne. Yrityksillä on mahdollista jatkaa liiketoimintasuunnittelua kaikille avoimissa työpajoissa.

Hanke on suunniteltu toteutettavan Kuortaneen kunnan ja Alavuden Kehitys Oy:n yhteisenä hankkeena yhteisen hankekonsortion kautta. Konsortion koordinaattorina ja hanketuen hakijana toimii Alavuden kehitys Oy. Hankekonsortion muodostamiseksi on laadittava kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta ja tuen siirrosta. Konsortio mahdollistaa mm. molempien osapuolien kustannusten kohdistamisen hankkeelle budjetin mukaisesti. Hankkeen kokonaisrahoitus on 88 138,48 euroa, josta Kuortaneen kunnan osuuson 2 332,46 euroa.

Kunnanhallitus päättää

1) että Kuortaneen kunta lähtee mukaan esittelytekstissä kuvattuun Mikrosta milliin-yrityskehityshankkeeseen ja

2) hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Alavuden Kehitys Oy:n ja

Kuortaneen kunnan väliseksi sopimukseksi.

Ehdotus hyväksyttiin

Merkitään pöytäkirjaan, että Susanna Ylikantola Ruokaviraston työntekijänä ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

ELINKEINOTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Elinkeinovastaava Edellisellä kunnanhallituksen toimikaudella kunnanhallituksen alaisuudessa toimi elinkeinotoimikunta. Toimikunta perustettiin hallituksen toimikaudeksi, joten toimikunta on uuden toimikauden alettua perustettava uudestaan. Elinkeinotoimikunta on toiminut elinkeinoasioiden koordinoinnin ja ohjauksen toimielimenä, seuraten elinkeinostrategian valmistelua ja toteuttamista. Toimikunta on myös toiminut yhteistyöelimenä paikallisten yrittäjäyhdistysten (Yrittäjät, MTK ja Kauppakamari) kanssa.

Kunnanhallitus päättää

  1. perustaa toimikaudekseen elinkeinotoimikunnan koordinoimaan elinkeinojen kehittämistä,
  2. valita elinkeinotoimikuntaan kunnanjohtajan, elinkeinovastaavan sekä neljä muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
  3. että asiat elinkeinotoimikunnalle valmistelee ja toimikunnan sihteerinä toimii elinkeinovastaava,
  4. että elinkeinotoimikunta seuraa elinkeinostrategian valmistelua ja toteuttamista kokoontuen pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa, elinkeinotoimikunnalla ei ole hallintosäännössä tarkoitettua päätösvaltaa, ja
  5. että tarvittaessa elinkeinotoimikuntaan kutsutaan viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti valita elinkeinotoimikuntaan kunnanjohtajan ja elinkeinovastaavan sekä neljä muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti;

Annu Ridanpää-Taittonen, pj varalle, Juha-Matti Salimäki, Anne Haapa-aho, vpj varalle, Susanna Ylikantola, Eeli Mäki-Mustapää, jäsen varalle, Alpo Santanen, Tauno Lampinen, jäsen varalle, Ville Sallila

JÄSENTEN VALINTA MUIHIN KUNNALLISIIN JA YLIKUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN

Kunnanvaltuusto päätti valita;

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti: jäsen Jari Ala-Lahti, varalle Ulla Siljamäki

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: jäsen Merja Liesmäki, varalle Riikka Varila jäsen Virpi Ruismäki, varalle Eeli Mäki-Mustapää

Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän valtuustoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti: jäsen Annika Haarajärvi, varalle Jari Kamunen

Lakeudenportin kansalaisopiston johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti: jäsen Petra Piironen, varalle Susanna Ylikantola

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntapäiville edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: edustaja Annu Ridanpää-Taittonen, varalle Riikka Varila edustaja Anne Haapa-aho, varalle Jukka Rantanen

Lakeuden jätelautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti: jäsen Hanna Yli-Kuha, varalle Arttu Laitila

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen lautamieheksi Arto Ojalan Poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti: jäsen Arttu Laitila, varalle Mervi Kiviniemi

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti kiinteistötoimitusten uskottujen miesten lukumääräksi 10 ja valitsi kiinteistötoimitusten uskotut miehet seuraavasti: Heikki Immonen, Vesa Ala-Rasula, Harri Lähteenmaa, Arja Paloniemi, Esa Mäyry, Antti Jylhä, Kirsi Saari, Jukka Kiviniemi, Jukka Lahtela ja Antti Koskela.

Edellä olevaa kunnanvaltuuston 30.8.2021 päätöstä tulee korjata seuraavin osin:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotuksi miehiksi valittavan henkilön tulee valintahetkellä olla täyttänyt 25 vuotta mutta ei 65 vuotta.

Kunnanhallitus päättää

1) ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen,

2) esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 1.8.2021 – 31.5.2025 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen

3) esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi uutta kiinteistötoimitusten uskottua

miestä niiden valtuustossa 30.8.2021 valittujen sijaan, jotka eivät täytä kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalikelpoisuutta ja toteaa aiemmin valitut kahdeksan kiinteistö-toimitusten uskottua miestä.

Ehdotus hyväksyttiin

EDUSTAJAT KUUSIOKUNTIEN SEUTUNEUVOSTOON

Kunnanhallitus päättää todeta, että seutusopimuksen mukaisesti Kuusiokuntien-seutuneuvostoon kuuluvat sekä valtuuston että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä toimikautensa ajaksi yhden muun luottamushenkilön seutuneuvostoon.

Kunnanhallitus totesi, että seutusopimuksen mukaisesti Kuusiokuntien seutuneuvostoon kuuluvat sekä valtuuston että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä toimikautensa ajaksi Kuusiokuntienseutuneuvostoon jäseneksi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Riikka Varilan

Hyväksyttiin

KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN LAPUANJOKIRAHASTON JOHTOKUNTAANVALTUUSTOKAUDEKSI 2021 – 2025

Kunnanhallitus päättää nimetä Kuortaneen kunnan edustajan ja varaedustajan Lapuanjoki-rahaston johtoryhmään valtuustokaudeksi 2021 – 2025.

Kunnanhallitus päätti nimetä Lapuanjoki-rahaston johtoryhmään Kuortaneen kunnan edustajaksi Jari Kamusen ja varaedustajaksi Jukka Kotolan valtuustokaudeksi 2021 – 2025

ALUEVAALIT 2022 / ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien;

1) yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kuortaneen kunnantalo (Keskustie 52), ja että kunnantalon ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

12.1.-14.1.2022 klo 9.00-16.00

15.1.-16.1.2022 klo 10.00-14.00

17.1.-18.1.2022 klo 10.00-18.00

2) varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kunnantalo

Ehdotus hyväksyttiin

ALUEVAALIT 2022 / VAALILAUTAKUNTA

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan viisi jäsentä, nimesi heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsi varajäsenet seuraavasti:

Jouni Uusipaasto pj., Päivi Yli-Isotalo vpj., Markku Kattelus, jäsen, Elina Eskeli, jäsen, Pirkko Ahonpää, jäsen  1. vara Ritva Hietaniemi, 2. vara Maria Vesteri, 3. vara Helka Ala-Rasula, 4. vara Juhani Mäki-Maunus 5. vara Matti Vester.

Hyväksyttiin


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI