Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.4. muun muassa seuraavaa:

POIKKEAMISLUPA/ TILA PELTOKANGAS

Kunnanhallitus myöntää Vimpelin kunnan Sääksjärven kylään tilalle Peltokangas Rn:o 7:152 poikkeamisluvan, joka on myönnettävissä maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n perusteella edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein. Hakijalta peritään poikkeamisluvasta rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista tehdyn päätöksen mukainen maksu 600 €. Lupa on voimassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupa tulee hakea poikkeamisluvan voimassaolon aikana.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hyväksyttiin.

LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Vimpelin kunnanhallitus esittää lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle, että Vimpelin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan yksi lautamies.

Hyväksyttiin.

TONTIN MYYNTI JUKKALAN ALUEELTA / TONTTI 261/6

Kunnanhallitus päättää, että kunta myy Jukkalan alueelta tontin 261/6 kunnanvaltuuston päättämien ehtojen mukaisesti Ponnari Oy:lle hintaan 600 euroa. Muut kauppaehdot ovat kunnanvaltuuston 24.8.2020 § 61 päättämän tonttikampanjan mukaiset. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Hyväksyttiin.

TARJOUS KUNNALLE OSTETTAVASTA TILASTA LISÄ-TALLETTAJA

Muutettu esitys

Kunnanhallitus päättää, että kunta jättää Lisä-Tallettaja –tilasta vastatarjouksen 1500 euroa, jolla kunnanhallitus voisi esittää tilaa kunnanvaltuustolle ostettavaksi.

Hyväksyttiin.

VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VAPO OY:N VALITUKSESTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ

Kunnanhallitus viittaa aikaisemmin 18.2.2019 antamaansa lausuntoon eikä anna nyt erillistä vastinetta valituksen johdosta.

Hyväksyttiin.

KUNTAVAALIT 2021 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaaleja

– Vimpelin äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

– asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päätti valita vuoden 2021 kuntavaaleja varten Vimpelin vaalilautakuntaan:

Varsinaisiksi jäseniksi: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Ahonen Hanna, pj. Koivukoski Maria, Turpela Topias, vpj. Lehtimäki Pia, Lapinkorpi Vuokko, Timo Jimi, Takala Hannu, Kankaansyrjä Marko, Ventilä Hillevi, Bergbacka Oskari, Lassila Martti. Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Ahonen ja varapuheenjohtajaksi Topias Turpela.

Vaalitoimikuntaan:

Varsinaisiksi jäseniksi: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä Takala Hannu, pj Mäkelä Leila, Kautiainen-Hietala Soile, vpj. Jaakkola Paula, Bergbacka Riitta, jäsen Mannila Aino. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Takala ja varapuheenjohtajaksi Soile Kautiainen-Hietala.

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VALTUUSTON JÄLJELLÄ OLEVALLE TOIMIKAUDELLE

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee 1.6.2021 alkaen jäljellä olevalle toimikaudelleen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.

Hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVALLE VALTUUSTON TOIMIKAUDELLE

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 1.6.2021 alkaen jäljellä olevalle toimikaudelleen kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTO / VAALIKELPOISUUS / ANNE NIEMI

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa valtuutettu Anne Niemen luottamustoimen päättyneeksi, koska Anne Niemi ei täytä kuntalain 71 §:n mukaisia valtuuston yleisiä vaalikelpoisuusehtoja paikkakunnalta muuton vuoksi ja että päätös pannaan täytäntöön heti.

Hyväksyttiin.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tekniseen lautakuntaan jäsenen Anne Niemen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja nimeää toisen jäsenistä 1. varapuheenjohtajaksi Anne Niemen tilalle valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyväksyttiin.

VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee jäljellä olevalle toimikaudelle Anita Ammesmäelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

Hyväksyttiin.

DIGITALISAATIO-HANKE

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta ei lähde nyt mukaan digitalisaatio –hankkeeseen.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallitukselle: – E-P:n sotevalmistelun VATE-ryhmä.

LISÄASIA:

LOMARAHAN MAKSAMISEN AJANKOHTA

KVTES IV luvun 20 §:n 2. mom. mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Jos palvelussuhde päättyy ennen elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä. Nykyisellään lomaraha aikaisempien päätösten mukaan on maksettu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Osa esimiehistä on tiedustellut, voiko lomarahan maksamisen ajankohtaa muuttaa, koska osalla työntekijöistä loma työtehtävien järjestelyjen vuoksi sijoitetaan esimerkiksi touko-kesäkuulle. Lomasuunnitelmien kannalta työntekijät ovat kokeneet hankalana, kun lomaraha on maksettu sen jälkeen, kun loma on jo pidetty. Lomarahan maksun ajankohdan siirtoa puoltaa myös se, että tukipalvelun tasauslaskujen ajankohta siirtyi aikaisemmasta kesäkuun loppuun eli samalle ajankohdalle kuin valtiovarainministeriölle tehtävän toisen talousraportoinnin ajankohta.

Hallinto- ja talousjohtaja on keskustellut asiasta pääluottamusmiesten kanssa ja he puoltavat esitystä.

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnan työntekijöille maksettavan lomarahan maksun ajankohta muutetaan 1.5.2021 alkaen siten, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä tai jos palvelussuhde päättyy tätä ennen, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI