Alajärven kaupungin tilinpäätös | 850.000 euroa ylijäämäinen

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 31.3. muun muassa vuoden 2021 tilinpäätöstä

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2021

Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunnille suosituksen henkilöstö-
raportoinnista. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilan-
teen mukaan. Henkilöstöraportti valmistellaan ja käsitellään samanaikaisesti kaupungin tilinpäätöksen kanssa. Raportin tiedot käsitellään myös yhteis-työtoimikunnassa. Johtajat ja esihenkilöt käyvät raportin tulokset läpi omissa työyhteisöissään ja keskustelevat sekä sopivat mahdollisista kehittämistoimen-piteistä. Alajärvi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vimpelin ja Lappajärven kunnille ja sivistystoimen palvelut Vimpelin kunnalle. Lisäksi Alajärvi on tuottanut maaseututoimen palvelut Soinin ja Vimpelin kunnille. Musiikkiopisto on yhteinen Kurikan kaupungin kanssa. Henkilöstöraportin luvuissa on mukana näiden palvelujen tuottamiseen tarvittava henkilöstö ja niistä aiheutuvat kustannukset. Henkilöstöraportti vuodelta 2021 on jaettu yhteistyötoimikunnan jäsenille oheismateriaalina Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedoksi Alajärven kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2021.

Hyväksyttiin.

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Tilikauden tulos
Toimintatuotot v. 2021 olivat 47.201.906,83 €. Edelliseen vuoteen verrattu-
na muutosta oli +8,66 %. Toimintakulut vuonna 2021 olivat 111.541.315,78
euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut nousivat 5,15 %.
Merkittävät muutokset talousarvioon nähden olivat toimintatulojen osalta
– sotilasvammalain mukaiset, lomituspalvelukorvaukset, valtiolta saadut
korvaukset ja myyntituotot muilta (alitoteutui)
– kotikuntakorvaukset, muut yhteistoimintakorvaukset ja korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (ylitoteutui).
Merkittävät muutokset talousarvioon nähden olivat toimintamenojen osalta
– vakinaisten palkat, asiakaspalveluostot kuntayhtymiltä ja muilta ja matkustus- ja kuljetuspalvelut (alitoteutui)
– tilapäiset palkat, eläkekulut, ICT-palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut,
muiden palveluiden ostot ja palveluiden ostot (ylitoteutui).
Selvitykset hallintokuntien talousarvioiden toteutumisesta ovat Tilinpäätös
2021 -asiakirjassa.
Verotulot olivat vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan 31.473.606,63 €. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1.890.524 € (+6,39 %). Talousarvioon verrattuna verotulot ylitoteutuivat 1.701.606,63 €.
Valtionosuudet laskivat edellisestä vuodesta 1.137.823 € ollen kokonaisuudessaan 37.501.948. Laskua oli edellisestä vuodesta -2,94 % ja talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 61.770 € vähemmän.
Vuoden 2021 vuosikate on 4.685.620,19 € (503 €/asukas) ja vuonna 2020
vuosikate oli 5.648.566,14 € (599 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen (3.827.315,93 €) jälkeen 858.304,26 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2020 tulos oli 2.065.025,20 ylijäämäinen.
Tase
Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen Alajärven kaupungin taseessa on yli-
jäämää 8.691.072,12 € (932 €/asukas). Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli kertynyttä ylijäämää 7.832.767,86 (831 €/asukas).
Kaupungin lainakanta vuoden 2021 lopussa oli 29.419.924 € (3.156 €/asu-
kas). Edellisen vuoden lopussa lainakanta oli 27.714.346 € (2.940 €/asukas).
Kaupungin taseen loppusumma oli 79,9 milj. euroa ja se kasvoi 2,6 milj.
euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoitus
Investointimenot vuoden 2021 aikana olivat 4.136.175,49 € ja rahoitus-
osuudet investointeihin olivat 74.450,00 €. Käyttöomaisuuden myyntitulot
olivat 68.966,86 €. Investointien tulorahoitusprosentti oli 115,36 % (2020:
105,69 %). Pitkäaikaisia lainoja otettiin tilikauden aikana 4,0 miljoonaa euroa, ja lyhen-
nettiin 4,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisissa lainoja lisättiin 2.0 miljoonaa euroa.
Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitoksen (viemärilaitos ja vesilaitos) liikevaihto vuonna 2021 oli
1.523.387,06 €, materiaalit ja palvelut 700.430,68 €, muut henkilösivukulut
273.194,89 €, poistot 449.092,96 €, liiketoiminnan muut kulut 9.422,68 €,
korvaus jäännöspääomasta 122.210,81 € ja tilikauden alijäämä 30.964,96
euroa.
Konserni
Konsernin vuosikate oli 8,6 miljoonaa euroa (2020: 9,4 milj. euroa), tilikauden tulos oli 2.295.433,51 euroa ylijäämäinen (2020: 3.030.566,43 euroa ylijäämäinen).
Alajärven kaupungin konsernitaseen loppusumma oli 111.515.431,66 €.
Konsernin lainakanta oli 50.361.289,51 € eli 5.402 €/asukas (2020: 5.433 €/asukas).

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
1.
allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin
tarkastajan tarkastettavaksi

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen val
tuuston käsiteltäväksi

3.
esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämä
858.304,26 € kirjataan yli-/alijäämätilille

4.
valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan
allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
”Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan korjaamaan kokouksessa esitetyt ja mahdolliset muut havaitut kirjoitusvirheet.”

Hyväksyttiin

TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2021

Alajärven kaupungin henkilöstön työhyvinvointikyselyt on toteutettu vuosina 2020 ja 2021 Kevan tarjoamalla sähköisellä kyselyllä. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi 530 työntekijää, kyselyn vastausprosentti oli 54,2 %. Vuodelta 2020 kyselyyn vastasi 411 työntekijää, kyselyn vastausprosentti oli tuolloin 40,3 %. Kyselyn tulokset on jaettu toimialajohtajille ja esihenkilöille sekä ohjeistettu seuraavasti: Kyselyn tulokset tulee käydä läpi hallintokunnissa ja eri työyksiköissä työntekijöiden kesken helmikuun 2022 loppuun mennessä. Jokainen työyksikkö valitsee kyselystä 3-4 kehitettävää asiaa, joihin paneudutaan erityisesti kuluvan vuoden aikana. Tulokset on käsitelty myös kaupungin ja toimialojen johtoryhmissä sekä tuodaan tiedoksi lautakunnille.

Henkilöstöjaosto merkitsee työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus merkitsee työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION YLITYKSET

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan esittämät talousarvioylitykset (poikkeamat).
– Lautakunnan osalta poikkeama on 889.368 euroa
– Alajärven osalta poikkeama on 334.320 euroa.

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä.
Hyväksyttiin.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivusen kommentti tilinpäätöksestä:

Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia muutti perusteellisesti kaupungin perustoimintoja
ja pandemia oli edelleen läsnä myös koko vuoden 2021. Tämän johdosta kaikki hallinto-
kunnat joutuivat jossakin vaiheessa erityisjärjestelyihin palvelutuotantonsa osalta. Eri-
tyisjärjestelyistä aiheutui lisäkustannuksia, jotka valtiovalta pääosin kattoi toteutuneiden
lisäkustannusten osalta. Kaupungin henkilökunta joutui myös venymään paljon koronasta
johtuen. Haluan antaa ison kiitoksen kaikille työntekijöille sekä myös luottamushenkilö-
hallinnolle siitä suuresta sitoutuneisuudesta, jonka johdosta kaupungin palvelut pystyttiin
tarjoamaan kaupunkilaisille. Ilman vahvaa sitoutumista tilanne olisi ollut huomattavasti
vaikeampi. Kaupungin tulos oli hyvä ja talousluvut näyttävät muutoinkin hyviltä. Kun-
nossa oleva kaupungin talous varmistaa hyvien palveluiden tuottamisen sekä tarvittavien
investointien tekemisen. Tällä linjalla on syytä jatkaa myös kuluvan vuoden 2022 aikana,
sillä kuntakentällä on paljon ennustamattomia tekijöitä, joiden vaikutus selviää tarkem-
min myöhemmin, esim. soteuudistus. Itse näen Alajärven tulevaisuuden hyvin vahvana
tästä eteenpäinkin.”

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmun kommentti tilinpäätöksestä. (oli estynyt osallistumaan kokoukseen)

Vuotta 2021 nuotitti covid19 pandemia, se aiheutti haasteita ja ylimääräisiä järjestelyjä työ-
paikoilla ja perheissä. Varsinkin perusturvan sekä sivistystoimen sektoreilla jouduttiin veny-
mään ja opettelemaan uuteen. Koronan vaikutukset näkyvät myös yrityselämässä, jälkien korjaaminen ei tapahdu nopeasti. Tartunnan jäljitys, joukkorokotukset ja neuvonta ovat toimineet erittäin hyvin ja on varmasti hidastanut taudin leviämistä. Perusturvan työntekijät onnistuivat estämään taudin leviämisen laajasti yksiköissä ammattitaitoisella hoitamisella. Te kaikki olette ansainneet ison kiitoksen työstänne. Viime vuotta tahditti myös hyvinvoint-alueeseen siirtyminen. Valmistelevaa työtä on tehty paljon. Ja sitä riittää edelleen.

Alajärvellä on valmistauduttu myös tulevaan organisaation uudistamiseen, työnkuvia on jär-
jestelty uudelleen monissa hallintokunnissa. Kaupunkimme kehittäminen, ja palveluiden tar-
joaminen alajärveläisille on ollut toimintamme ohjenuorana. Varsinkin perusturvan puolella
on varauduttava kiireesti työvoiman rekrytointiin, koska eläköitymistahti seuraavan viiden
vuoden aikana on valtava. Lähihoitajia eläköityy noin 50 tuona ajanjaksona. Myös sairaanhoitajia ja opettajia eläköityy melkoinen määrä.
Yhteistyö perusturvassa, sivistyksessä ja JPYP:ssä sekä Vimpelin että Lappajärven kanssa on korostunut entisestään. Alueemme kuntien tekemä yhteistyö niin hanke kuin elinvoimapolitiikassa on äärimmäisen arvokasta. Investointeja kaupungilla oli edelleen n. 4,14 miljoonaa euroa, isoimpana investointina oli paloaseman rakentamisen loppuunsaattaminen. Kaupungin tilinpäätöksen loppusumma oli + 858.304 euroa, lähes puolet tuosta summasta tuli EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin palautuksesta. Verotulot nousivat 6,4 %, valtionosuudet
puolestaan laskivat edellisestä vuodesta. Henkilöstön sairaslomapäivät nousivat vuodelta
2020 10,8 työpäivästä 14,4 päivään/henkilö. Luvussa näkyvät varmasti Covid19:n aiheuttamat karanteenipäivät ja sairauspäivät.
Lasten, nuorten oikeuteen käydä koulua lähiopetuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota etäkouluun on siirrytty mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, mikäli tautitapauksia on luokassa esiintynyt paljon.
Hyvät lähipalvelut ja laadukas terveydenhuolto ja hyvät työllistymismahdollisuudet sekä mo-
nipuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille ikäryhmille auttavat toivottavasti ammattitaitoi-
sen työvoiman saamisessa.
Haluan kiittää lämpimästi viranhaltijoitamme, ja muuta henkilöstöämme työpanoksestanne ja joustamisestanne haastavassa vaiheessa. Isot kiitokset myös kaikille luottamushenkilöille. Yhdessä saavutamme tavoitteemme ja pystymme kehittämään Alajärveä jatkossakin.
Sari Palmu, Alajärven kaupunginhallituksen pj.


 

JÄTÄ KOMMENTTI