Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.5.2022 muun muassa seuraavaa:


ERI RAHOITUSVAIHTOEHDOT INVESTOINTIEN RAHOITUKSEEN


Kunnanjohtaja:

Merkitään Kuntarahoitus Oy:n esittelemät eri rahoitusvaihtoehdot tiedoksi.


Merkittiin tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUS / LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN
KUNNANHALLITUKSELLE / TEKNINEN LAUTAKUNTA 13.4.


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hylkää Matti Latvalan tekemän oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 25.4.2022 päätökseen seuraavin perustein:
1. Oikaisuvaatimuksen tekijän Matti Latvalan esitys, että kunnanhallitus käyttää ottooikeutta teknisen lautakunnan 13.4.2022 tekemään päätökseen ja palauttaa asian tekniselle lautakunnalle, hävisi kunnanhallituksen 1. äänestyksessä äänin 4 3 Marko Timon tekemälle esitykselle, että kunnanhallitus käyttää ottooikeutta teknisen lautakunnan 13.4.2022
tekemään päätökseen ja päättää muuttaa päätöstä siten, että Aapiskujan koulun oppilaille 04 luokat järjestetään väistötilat Yhteiskoulun alueelle vaihtoehdon I mukaisesti.
Suoritetussa 2. äänestyksessä kunnanhallitus päätti äänin 07, että kunnanhallitus käyttää ottooikeutta teknisen lautakunnan 13.4.2022  päätökseen ja päättää muuttaa päätöstä siten, että Aapiskujan koulun oppilaille 04 luokat järjestetään väistötilat Yhteiskoulun alueelle vaihtoehdon I mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijä Matti Latvala äänesti tämän esityksen puolesta ja oli siten kunnanhallituksen äänin 07 tekemän päätöksen kannalla. 2. Päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä asian käsittelyyn osallistunut esteellisiä henkilöitä, koska Marko Timo ei ole Vimpelin kunnan palveluksessa, jolloin hallintolain 28.1. kohta 4 (palvelussuhdejäävi) ei tule sovellettavaksi. Vimpelin kunnalla on ostopalvelusopimus siten,
että Alajärven kaupunki tuottaa mm. opetustoimen ja varhaiskasvatustoimen palvelut Vimpelin kunnalle. Marko Timo on Alajärven kaupungin viranhaltija ja hoitaa sekä Alajärven kaupungin että Vimpelin lukion rehtorin virkaa. Päätös, mihin tontille tai mihin kiinteistöön Vimpelin esi ja perusopetuksen oppilaiden (04luokat) opetuksen tarvitsemat väistötilat teknisesti sijoittuvat lukuvuoden 20222023 alusta lukien, ei tuo hänelle hyötyä tai haittaa.
Marko Timon ei voida katsoa olevan myöskään hallintolain 28.1. kohdan mukaisessa toimeksiantosuhteessa käsiteltävään asiaan samoin em. perustein, koska häneltä ei ole tilattu selvitystä eri tilavaihtoehtojen suhteen.

Päätösesitys hyväksyttiin.
Matti Latvala poistui esteellisenä.


TOIMIKUNTIEN PERUSTAMINEN / KUNTASTRATEGIA


Kunnanhallitus 9.5.2022

Kj. Kunnanhallitus nimeää ”tulevaisuuden ja mahdollisuuksien toimikunnan”.

Khall Toimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt:
AriMatti Sänkiaho, Miina Mäenpää, Anna Savola, Esa Salmela, Anna Nieminen, Reijo Hongisto, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto. Toimikunta voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.


VALTUUSTOALOITE / KILPAILUTUS YLEISISTÄ KONETÖISTÄ, TEIDEN

TALVIKUNNOSSAPIDOSTA, KADUNLAKAISUSTA JA MAAAINESTEN

TOIMITUKSESTA


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen tekniselle lauta-
kunnalle käsiteltäväksi.


Päätösesitys hyväksyttiin.


KUNTIEN EHDOTUKSET JÄSENIKSI OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 1.1.2023 31.12.2027


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, ettei se nimeä verotuksen oikaisulautakunnan jaos-
toihin jäsentä eikä varajäsentä toimikaudelle 1.1.2023 31.12.2027.


Päätösesitys hyväksyttiin.

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKA

Kunnanhallitus 9.5.2022
Valintatyöryhmä on kokoontunut 3.5., jossa käytiin läpi kaikki jätetyt hakemukset: kelpoisuusehdon täyttyminen / koulutus, mahdolliset lisäkoulutukset, hakemuksessa mainitut työkokemukset sekä vapaamuotoinen hakemus. Lisäksi päätettiin antaa kunnanhallitukselle 9.5. tilannekuva teknisen johtajan valintaprosessin etenemisestä.
Valintatyöryhmä on sopinut haastatteluajankohdista ajalle 5.5.9.5. Koska viimeinen haastatteluajankohta on saman päivänä kuin kunnanhallituksen kokous, esitys annetaan kokouksessa.


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tilannekuvan tiedoksi. Valintatyöryhmä jatkaa
asian valmistelua 11.5.


Merkittiin tiedoksi.


VIMPELIN VALTAKUNNALLISEN PESISTAPAHTUMAN 1998 LAHJARAHASTO


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:
1. siirtää pesistapahtuman tilin siirtohetkellä olevan saldon Nordeasta Vimpelin Osuuspankkiin avattavalle Pesistapahtuma 1998 lahjarahaston tilille

2. pyytää Vimpelin Osuuspankkia siirtämään pankin selvittelytililtä Suomen Pesäpallomuseoyhdistyksen lahjoittaman 180 euroa Vimpelin Osuuspankkiin avattavalle Pesistapahtuma 1998 lahjarahaston tilille

3. että tilin käyttöoikeudet määräytyvät kunnanhallituksen päätöksen 14.1.2019 mukaisesti

4. että vapaaaikasihteerille annetaan selausoikeus ko. muodostettavaan tiliin

5. tilin varoja voi käyttää pesäpallomuseon pysyvän näyttelyn kehittämiseen ja kartuttamiseen.


Päätösesitys hyväksyttiin.


TALOUSSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÖLUPA


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan taloussihteerin toimen vakinaista täyttä-
mistä varten 1.8.2022 lukien.


Päätösesitys hyväksyttiin.


KUNTATUKIHAKEMUS / OSUUSKUNTA VIEXPO


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta antaa Osuuskunta Viexpolle kuntatukea
1.000 euroa toiminnan laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymisen edis-
tämiseen Vimpelissä.

Päätösesitys hyväksyttiin.


KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto
oikeutta 29.4.8.5.2022 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Päätösesitys hyväksyttiin.


VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE


Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin
ottooikeutta.

Päätösesitys hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä ottooi-
keutta vapaaaikalautakunnan 21.4.2022 tekemiin päätöksiin.


Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

Kunnanhallitus käyttää ottooikeutta vapaaaikalautakunnan 21.4.2022
päätökseen ja palauttaa asian vapaaaikalautakunnalle uudelleen käsiteltä-
väksi. Muihin päätöksiin ei käytetty ottooikeutta.

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

MUUT ASIAT
Keskusteltiin väistötilojen kustannusten rahoituksesta.

Pasi Sova kertoi, että Kirkonkylän Kyläyhdistys ry. on saanut myönteisen
päätöksen tekojäärata hankkeeseen.


KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi henkilöstötilanteesta ja hybridikeskus hankkeen valmistelusta.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI