Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 22.11.

LAUSUNTO RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMASTA

Kunnanjohtaja: Kuortaneen ympäristölautakunta on laittanut vireille rakennusjärjestyksen uudistamisen, joka on edennyt ehdotusvaiheeseen. Rakennusjärjestys on laadittu vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia ja siitä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennusjärjestysehdotuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus esittää tehtäväksi seuraavat lisäykset tai muutokset: Rakennusjärjestysehdotuksen kohta 5.1 Rakennuspaikka Kaavoittamattomalla alueella vesistöön rajoittuvan uuden rakennuspaikan rantaviivan pituus tulee olla vähintään 40 metriä. Rakennusjärjestysehdotuksen kohta 6.1 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella Ranta-alueella jolla on asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, rakentaminen perustuu kaavassa annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. Kaavoittamattoman ranta-alueen uudelle rakennuspaikalle rakentamisen edellytyksenä on poikkeamislupa tai suunnittelutarvepäätös. Vakituiseen asumiseen tarkoitettu asuinrakennus tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakentamisen määrä ranta-alueella Rantarakennuspaikalla saa olla enintään kaksi yhden huoneiston loma-asuntoa tai kahden huoneiston loma-asunto. Lisäksi rakennuspaikalla saa olla enintään kaksi rantasaunaa. Varastorakennuksen kerrosala saa olla enintään puolet rakennuspaikalle rakennettujen loma-asuntojen ja saunojen kerrosalasta. Loma-asuntojen ja saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2. Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 40 m2.
Rantavyöhykkeellä olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhden asuinrakennuksen ja siinä voi olla vain yksi asuinhuoneisto. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu rakennusala saa olla enintään 10 %rakennuspaikan pinta-alasta. Asuntoon tai maatilan talouskeskukseen liittyvä rantasauna saa kerrosalaltaan olla enintään 40 m2 ja siihen liittyvä katettu terassi enintään 10 m2.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Alpo Santanen teki esityksen, että kohtaan 4.3. Sijoittuminen ja etäisyydet, toiseen kappaleeseen muutetaan etäisyyksiksi 5 metriä ja 10 metriä. Lisäksi kohtaan 5.1. Santanen esitti muutettavan seuraavasti; Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan ja maatosuhteiltaan rakentamiseen sovelias. SIlle tielle jolla järjestettävissä kulkuyhtyes sekä vesi-, jätevesi- ja jätehuolto. Aemakaava-alueeseen rajoittuvalle yeliskaava-alueelle, joka yleensä on suunnitllutarvealuetta on rakennuapikan koko oltava vähintään 5000 m2 Muutoin haja-asutusalueella rakennupaikan vähimmäskoko on 2000 m2. Vesistöön rajoittuvan ja rnatavyuöhykkeelle (100m) sijoittuvan vakituiseen asumiseen tarkoitetun rakennuapikan pinta-alan tulee olla vähntään 5000 m2.Vesistööön rajoittuvan uuden rakennuspaikan rantaviivan pituus tulee olla vähintään 40 metriä. Edelleen kohtaan 5.2. hän esitti, että Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen yhteensä enintään 10 prosenttia.

Santasen esitystä ei kannatettu.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksen päätökseksi.

TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA

Hallintojohtaja Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Talousarvion toimintamenot ovat 30.9.2021 mennessä toteutuneet 74,1 prosenttisesti. Toimintatuottoja on kertynyt 162,9 prosenttia. Tuloslaskelma 30.9.2021 tilanteessa osoittaa 4,570 milj. euron vuosikatetta ja tulos 3,748 milj. euroa ylijäämää.

Vuoden 2021 toimintatuottojen merkittävässä poikkeamassa näkyy Kuusiolinna Terveys Oy:n ja kunnan välisen kaupan toteutumisen seurauksena saatu osakkeiden myyntivoitto. Nettoinvestointimenojen toteutumisaste 30.9.2021 on 88,8 prosenttia.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELTA 2021

Tekninen johtaja: On aika tarkastella koko tämän vuoden investointimäärärahojen riittävyyttä tai ylisuuruutta Kuortaneen kunnan investointikohteiden osalta. Investointeihin osoitetut määrärahat ovat arvioita jotka on arvioitu ja päätetty käyttö vuotta edeltävänä vuonna. Investointikohteiden aikataulumuutosten ja toteutuksen lopullisten kustannusten selkiydyttyä, tulee tarve tehdä uusi päätös investointi-budjetin suuruudesta.
Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointi paikoille:
Investointikohde                   myönnetty määräraha                  uusi määrärahaesitys
Länsirannan saha-alue          180 000€                                     150 000€
Lukion lämmitysjärjestelmä  100 000€                                       75 000€
Asemakaavatiet ja piha-al.     10 000€                                        20 000€
Heikkiläntien silta – Elyn avustus
800 000€             -476 100€
500 000€             -375 000€
Vesijohdon saneeraus          100 000€                                       70 000€
Paineviemäri Mäyry-Esikäsit. 80 000€                                        40 000€
Investointikohteiden muutoksien tarkempi selvitys;
Länsirannan saha-alueen urakkakilpailutuksessa saatiin edullisemmat hinnat, kuin ennakkoon Elyn kanssa oltiin arveltu.
Lukion lämmitysjärjestelmän muutostyö, uuden kaukolämpölinjan rakentaminen keskustasta ja sen liittäminen lukion pannuhuoneeseen sujui ennakoitua paremmin.
Asemakaavatiet ja piha-alueet perusparannus, saneerauskohteita tuli enemmän, mitä minimissään arvioitiin. Paineviemäri Mäyryn pumppaamo – Esikäsittelylaitos; kilpailutuksen tuotoksena saatiin budjetoitua paljon edullisempi urakkatarjous ja toteutus.
Heikkiläntien sillan uudistaminen; rakentaminen ajoittuu kahdelle eri vuodelle, eli tämän vuoden 2021 myönnetyistä 800 000€ määrärahoista arvioidaan käytettävän 500 00€. Ely on myöntänyt hankkeelle 75% valtiontuen 800 000€ summasta, joka jakautuu myös vuosille 2021 ja 2022 tehdyn työn toteutuksen mukaisesti. Edellä mainitut ja liitteessä ilmenevät vähäisemmät muutokset aiheuttavat vuoden 2021 hyväksytyistä nettoinvestointimäärärahoista 4 192 800€:sta 317 400€:n vähennyksen 3 875 400€:oon.
Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja val tuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2021 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 317 400 euron vähennys.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Hallintojohtaja Yleishallinnon alaisen Pegasos / Populus palkkahallinnon ohjelmaa koskevan investoinnin toteutusaikataulu on perustunut toimittajan ilmoittamaan alustavaan aikatauluun. Ohjelma irtisanottiin vuoden 2020 tammikuussa ja uusi ohjelma piti alkuperäisen aikataulun mukaan olla käytössä marraskuussa 2020. Kunnanvaltuusto myönsi tätä varten 12.400 euron määrärahan kokouksessaan 7.9.2020. Ohjelmantoimittajasta johtuen asennusaikataulu lykkääntyi alkuvuoteen 2020 eikä tätä osattu huomioida syksyllä vuoden 2021 budjettivalmistelun aikana. Näin ollen investointien riville palkkahallinnon uusi järjestelmä tulisi lisätä tarkentunut määräraha 11.600 euroa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1) merkitä teknisen lautakunnan ja yleishallinnon alaiset investointimuutokset tiedoksi ja 2) tehdä talousarvion 2021 investointiosaan teknisen lautakunnan esittämät investointi-määrärahamuutokset (317.400 euron vähennys)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

VALTUUSTOALOITE VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISESTA

Hallintojohtaja Valtuutettu Ali Abdalla jätti valtuuston kokouksessa 15.11.2021 Kuortaneen kokoomuksen valtuustoryhmän laatiman aloitteen, jossa esitetään, että Kuortaneen kunta selvittää millaisille asunnoille olisi kysyntää ja alkaa kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneja asuntorakentamista varten. Aloitteen mukaan uudet ja siistit vuokra-asunnot olisivat Kuortaneelle veto- ja pitovoimatekijä.
Asia oli esillä 29.-30.10. pidetyssä valtuuston strategiaseminaarissa, jossa uusien vuokra-asuntojen rakentaminen nähtiin strategisesti tärkeäksi. Aloitteen on allekirjoittanut 12 valtuutettua.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä Kuortaneen kokoomuksen valtuustoryhmän laatiman valtuustoaloitteen
tiedoksi ja 2) antaa valtuustoaloitteen kunnan yleishallinnon tulosalueelle jvalmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUUN / PALVELUTYÖNTEKIJÄ

Hallintojohtaja Palvelupäällikkö Mari Virtaniemi anoo täyttölupaa kokopäivätoimisen palvelutyöntekijän työsuhteen täyttämiseksi seuraavasti: ”Yhteiskoulun palvelutyöntekijä on 15.11.2021 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut palvelutyöntekijän toimesta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 31.12.2021. Anon täyttölupaa palvelutyöntekijän toimeen 1.1.2022 alkaen. ”

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää anomuksen mukaisen täyttöluvan tilapalveluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

PALKATON VIRKAVAPAA 8.11.2021-30.6.2022/KALMARI / TÄYTTÖLUPA

Sanna Kalmari on toimittanut lautakunnalle virkavapaa-anomuksen 8.11.2021-30.6.2022 siirtyäkseen määräaikaisesti toisen työnantajan palvelukseen. Yli puolen vuoden harkinnanvaraisista virkavapaista päättää lautakunta. Kuortaneen kunnan henkilöstö-oppaasta löytyy seuraavat perustelut harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämiselle:
Palkattoman virkavapaan/työloman myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tapauskohtaista, jolloin otetaan huomioon:
-osaston tai työyksikön työtilanne suhteessa henkilöresursseihin
-mahdollisuus saada työtilanteen edellyttämä sijainen
-virkavapauden tarkoitus
-virkavapauden merkitys hakijan ja työyhteisön kannalta
Huomioitavaa:
-Aikaisemmin annettu päätös harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä ei muodosta linjaratkaisua, joka edellyttäisi samanlaista päätöstä toisena aikana.
-Siirryttäessä toisen työnantajan palvelukseen, virkavapautta ei lähtökohtaisesti myönnetä.
-Vapaa on aina palkatonta.
Uudessa väliaikaisessa työsuhteessaan Kalmari pääsee tutustumaan samanaikaisopetuksen käytänteihin, joita on tarkoitus ottaa käyttöön yhä enemmän myös Alvarin koulussa. Tätä kautta kouluun saatavaa toimintatapamallia on myöhemmin mahdollistaa soveltaa ja edelleen kehittää myös Alvarin koulussa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnan anoman täyttöluvan kiertävän laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttämiseen 1.12.2021-4.6.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ-LIIKENNEKÄYTÄVÄN KEHITTÄMISRYHMÄÄN

Kunnanjohtaja Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä -liikennekäytävän kehittämisryhmä tekee liikennekäytävän edunvalvontatyötä ja tuottaa materiaalia edunvalvontatyön tueksi. Ryhmän katsontakanta käsittelee tie- ja rautatieliikennettä. Ryhmässä toimivat esimerkiksi alueen kunnat, maakuntaliitot sekä ELY-keskukset.

Valtuustokauden vaihduttua kehittämisryhmän puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Mikko Savola on pyytänyt kunnista varmistamaan edustajat ryhmään. Kehittämisryhmä järjestäytyy seuraavassa kokouksessaan uudelleen. Kuortaneen kunnan edustajana ryhmässä on toiminut kunnanjohtaja ja varaedustajana elinkeinovastaava.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan ja varaedustajan Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä -liikennekäytävän kehittämisryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä-liikenne-käytävän kehittämisryhmään kunnanjohtaja Teemu Puolijoen ja varaedustajaksi Aapo Petäjäniemen.

KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUORTANEEN ELIITTIKISAT RY:N HALLITUKSEEN

Kunnanjohtaja Kuortaneen Eliittikisat ry, Kuortaneen kunta ja Kuortaneen Urheiluopisto ovat neuvotelleet luonnoksen yhteistyösopimukseksi, jonka kunnanhallitus hyväksyi 20.1.2020. Yhteistyösopimus koskee Kuortane Games -kisoja vuosina 2020-2022.

Kuortaneen Eliittikisat ry:n 18.11.2021 pidetty syyskokous on pyytänyt kuntaa nimeämään ehdokkaansa hallitukseen valittavasti jäsenestä. Kunnan viestintäkoordinaattori Tuomas Ojajärvi on toiminut Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallituksessa kuluvan vuoden.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallitukseen nimettävästä jäsenestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Kuortaneen Eliittikisat ry:n hallitukseen nimettäväksi Tuomas Ojajärven.


 

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI