Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 16.5.


YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN / SOTE-UUDISTUS

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvotte
lut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tukitehtävien henkilöstön siirroista hy

vinvointialueelle. Yhteistoimintamenettely koskee Järvi-Pohjanmaan perus

turvan henkilöstöä sekä osittain Alajärven kaupungin teknisen- ja sivistys

toimen henkilöstöä.

Hyväksyttiin

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ERÄIDEN YHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN SEKÄ YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN VUOSIKSI 2022 – 2023

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Alajärven Lämpö Oy: Esko Rintamäki (pj.), Vesa Koivunen, Orvo Kantonen, Pentti Joensuu
Luoma-ahon Yritystilat Oy
: Vesa Koivunen, Harri Hakala (varalla Matti Korkea-aho)
Kiinteistö Oy Luoma-ahon Teollisuuspuisto
: Vesa Koivunen (varalla Harri Hakala)
Menkijärven lentokenttäosuuskunta
: Markus Hirvelä
Järvinet Oy
: Kuisma Kujala (varalla Mauri Penninkangas)
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
: Antti Joensuu (varalla Sari Palmu), Tuomo Tallbacka (varalla Tuomo Paavola)
Kiinteistö Oy Rantatienkartano
: Juha Hauta-aho (varalla Kuisma Kujala), Tarja Pukkio (varalla Sanna Joensuu), Jouni Hänninen (varalla Timo Ketola)
Kiinteistö Oy Murtomäki
: Kuisma Kujala, Esko Rintamäki, Pirjo Kantokoski
TT Botnia Oy
: Nina Pärssinen
Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry:
Kuisma Kujala
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja tai määräämänsä
henkilö edustaa Alajärven kaupunkia edellä mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa vuosina 2022–2023. Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisena.

PERUSPALVELUJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
– peruspalvelujohtajan virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan avoinna oleva peruspalvelujohtajan virka täytetään määräaikaisesti 1.6.2022–31.5.2023 ja
– vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila, joka täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, siirretään suostumuksensa mukaisesti hoitamaan peruspalvelujohtajan virkaa ajaksi 1.6.2022–31.5.2023.

Hyväksyttiin.

MAAKUNNALLISET KESÄSEURAT ALAJÄRVELLÄ 29.7.-31.7.2022

Alajärven Rauhanyhdistys ry. järjestää maakunnalliset kesäseurat Alajärvellä 29.– 31.7.2022. Seura-alue käsittää kirkon lisäksi kaupungintalon, seurakuntatalon ja hautausmaan ympäristössä olevan kentän.
Seura-aikana käytetään ulkona äänentoistolaitteita seuraavasti:

– perjantaina 29.7. klo 18.00–22.00

– lauantaina 30.7. klo 8.30–22.00

– sunnuntaina 31.7. klo 9.00–20.00


Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy Alajärven Rauhanyhdistys ry:n esityksen kaupungin alueiden
käyttämisestä sekä sähkön ja veden ottamisesta ja

puoltaa Alajärven Rauhanyhdistys ry:n esitystä teiden sulkemisesta.
Teiden sulkemisessa sekä tilojen ja alueiden käytössä on noudatettava
kiinteistöpäällikkö Timo Ketolan ja kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukankaan antamia tarkempia määräyksiä.

Hyväksyttiin.

TAIMELAN KOULUN KEITTIÖN PERUSKORJAUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA


Kaupunginjohtajan esitys:


Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talous
arvion investointiosaan lisätään kohtaan peruskorjausmenot kustannuspaikka Taimelan koulun keittiön peruskorjaus ja sille varataan vuodelle 2022 seuraavat määrärahat:
Kalustaminen 17.500 euroa
Muutos- ja lisätyöt 11.500 euroa
Kiinteät kylmiöt 10.000 euroa.
Vuoden 2022 rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan tarvittaessa li
sälainan otolla.

Hyväksyttiin.


LAUSUNTOPYYNTÖ HANHINEVAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU
TUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää, että Alajärven kaupunki lausuu asiasta seuraa
vaa:
”Uusi 400 kV:n voimajohto tulisi rakentaa nykyisen 110 kV voimajohdon
kanssa samaan johtokäytävään. Näin johdinalue ei vie ahtaassa johtoalueessa Alajärven sähköaseman läheisyydessä ylimääräistä tilaa vaan tilantarve puoliintuu, sekä vähentää Alajärven kaupungin puolella sijaitsevien huomionarvoisten luontotyyppien ja ympäristön rasitusta. Alajärven kaupungilla ei ole muuta lausuttavaa Hanhinevan tuulivoimahankkeen ym
päristövaikutusten arviointiohjelmasta diaarinumeroon (KESELY/

1288/2021).”


Hyväksyttiin.


ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA AL-MEN OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA


Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki

myy yhteensä noin 25 869 m
2:n suuruiset määräalat Raimonpalsta- ja Sy
väoja-nimisistä tiloista rakennuksineen ja liittymineen Alajärven kaupungin

Alajärven rekisterikylässä 340.000 euron kauppahinnalla kauppakirjan mu

kaisin ehdoin.


Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN ANKKURITPESIS RY:N LAINAHAKEMUS / ALAJÄRVEN PESÄPALLON VETOVOIMAN JA SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN


Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää myöntää Ankkuritpesis ry:lle tilapäistä, korotonta
lainaa Alajärven pesäpallon vetovoiman ja saavutettavuuden parantaminen kehittämällä digitaalisia palveluita ja mediatoimintaa -hankkeen toteuttamiseen ja tilapäiseen rahoittamiseen enintään 30.000 euroa. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään kahden viikon kuluessa ELY-keskuksen suorittamasta hankkeen loppumaksatuksesta. Hankkeen toteuttaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille em. loppumaksatuspäivän. Lainan myöntämiseen liittyvistä muista käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Antti Joensuu oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan
klo 17.53–17.56.

Hyväksyttiin.


ASIAKIRJAPYYNTÖ / TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset
ovat julkisuuslain 5 § 4 momentissa tarkoitettu viranomaisen sisäinen asia

kirja, joka ei liity julkisen vallan käyttöön ja päättää, että julkisuuslain perus

teella Alajärven kaupungilla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakirjaa pyytä

jälle, ja katsoo, että asiakirjan luovuttamiseen organisaation ulkopuoliselle

taholle ei muutoinkaan ole perustetta.

Merkittiin, että teknisenä korjauksena korjattiin kirjoitusvirhe esityksessä.

Hyväksyttiin

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI