Virroilla tiukka kanta hallituksen esittämästä luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola
Virrat

Virtain kaupunginhallitus käsitteli maanantaina (29.11.) maan hallituksen esittämää luonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

Kaupunginjohtaja Henna Viitasen mukaan kaupunginhallitus käsitteli tiukin kannanotoin hallituksen luonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, että kaupunginhallitus otti tiukasti kantaa esitysluonnokseen. – Luonnos ei ole kaikilta osilta ihan hyvä. Tavoitteet ovat hyvät, mitä lailla on haettu, mutta nykyinen esitys vaikuttaa aika keskeneräiseltä ja pikaisesti kasatulta. Eikä se näytä, että lakiesitys vastaisi sille asetettuja tavoitteita mm. byrokratian vähentämisestä ja parannusta lupaprosessien ja kaavoituksen keventämisen suhteen. Edelleen uskotaan, että jos esitys menisi sellaisenaan läpi, se monimutkaistaisi toimintaa entisestään, mikä ei ole toivottavaa.

Poimintoja kaupunginhallituksen hyväksymästä lausunnosta hallituksen esitykseen uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi. -Maakuntakaavan aseman heikentäminen ei helpota maankäytön suunnittelua ja alueiden toimintojen yhteen sovittamista, vaan todennäköisesti monimutkaistaa prosesseja jatkossa. Maakuntakaavan heikentäminen yhdessä lakiesityksessä uutena asiana tuodun kaupunkisuunnittelun kanssa, pyrkii se vahvasti yhdyskuntarakenteen keskittämiseen isoimpiin kaupunkeihin.

Nykyisen maakuntakaavan heikentäminen yhdessä ELY:n toimivallan lisäyksen kanssa johtaa herkästi siihen, että demokraattisen päätöksen teon pohjalta tapahtuva alueiden suunnittelu kunnissa ja kuntayhtymissä vaikeutuu ja valtion toimivalta alueiden käytön valvonnassa vastaavasti lisääntyy. Kaavojen toteuttamisen kokonaisuus ei näytä tuovan hyötyä ja lisäarvoa pienille kunnille ja kaupungeille. Esitetyllä mallilla asioiden hoito hidastuu ja byrokratian määrä kasvaa, vaikka tavoitteet ovatkin hyvät.

Luonnoksessa esitetty rakennusvalvontojen järjestäminen ei ole lain tavoitteiden valossa tarkoituksen mukaista. Hankkeiden vaativuudenarvioinnin perusteiden määritelmän puuttuessa lakimuutoksesta, vaikutukset käytännön tasolla niin sujuvuuden, teknisten järjestelmien, kustannusten kuin juridisen puolen osalta ovat täysin epäselviä. Uutena rakennusvalvonnan tehtäviin on lakimuutosesityksessä tullut § 266 Sattumanvaraiset tarkastukset saa pohtimaan, että onko lupajärjestelmän epämääräisyys tarkoitus paikata rakennusvalvontatehtäviä lisäämällä. Esitys poikkeaa nykyisestä ns. katsastusmenettelystä ja ei suuntauksena ole toivottava.

Lupajärjestelmän tulee olla riittävän selkeä, ettei tarkastajan tarvitse kiertää päätyökseen maakunnassa etsien mahdollisia luvattomia rakennuksia ja rakennelmia. Lakimuutoksen tavoitteet ovat hyvät, nykyinen esitys vaikuttaa vielä keskeneräiseltä ja pikaisesti kasatulta. Esitys ei näytä vastaavan sille asetettuja tavoitteita byrokratian vähentämisen ja lupaprosessien ja kaavoituksen keventämisen suhteen. Ne vaikuttaisivat esityksen mukaan monimutkaistuvan entisestään, mikä ei ole toivottavaa. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI